Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/131
Title: Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: автореферат
Other Titles: The criminally-legal characteristic of manufacturing, storage, acquisition, transportation, sending, import to Ukraine with the aim of selling or sale of counterfeit money, the state securities or tickets of the state lottery
Authors: Марко, С.І.
Marko, S.I.
Keywords: кримінально-правова характеристика
відповідальність
фальшивомонетництво
гроші
державні цінні папери
білети державної лотереї
criminally-legal characteristic
responsibility
counterfeiting
money
state securities
state lottery tickets
Issue Date: 2009
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню проблем кримінально-правової характеристики виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї за законодавством України. Розглядаються питання соціальної зумовленості встановлення кримінальної відповідальності за це посягання через призму історичного розвитку правого регулювання відповідальності за фальшивомонетництво та визначення змісту його суспільної небезпеки. Досліджуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 199 КК України, робляться висновки щодо необхідності уточнення редакції цієї статті. Автор розглядає проблеми кримінально-правової оцінки виготовлення та інших незаконних дій із підробленими грошима, державними цінними паперами чи білетами державної лотереї та відмежування цього злочину від суміжних. The thesis are dedicated to the criminally-legal characteristic of manufacturing, storage, acquisition, transportation, sending, import to Ukraine with the objective to sale or sellingd of counterfeit money, the state securities or tickets of the state lottery according to the laws of Ukraine. The problems of the social condition ability of establishing criminal liability for this encroachment are considered in the light of the historical development of legal regulating the liability for counterfeiting and defining the content of its social danger. The objective and subjective elements of crime under Article 199 of the Criminal Code of Ukraine are researched; the conclusions about the necessity of refining the article wording are made. The problems of the criminal assessment of counterfeit money manufacturing, state securities or state lottery tickets and other illegal acts with them are analyzed by the author.
Description: Марко С.І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Марко Сергій Іванович. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. - 23 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/131
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marko.pdf539,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.