Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1639
Назва: Функціонування та розвиток кредитного ринку в Україні: дисертація
Інші назви: The functioning and development of Ukraine’s credit market: thesis
Автори: Миськів, Г.В.
Myskiv, H.V.
Ключові слова: кредитний ринок
кредит
кредитний ризик
банки
небанківські фінансові установи
інституційна структура
національний банк україни
монетарна політика
credit market
credit
credit risk
banks
non-bank financial institutions
institutional structure
national bank of ukraine
monetary policy
Дата публікації: 2016
Видавництво: ДВНЗ «Університет банківської справи»
Короткий огляд (реферат): У дисертації досліджено сутність кредитного ринку з позиції структури суб'єкт-об'єкта, досліджені функції ринку та проведено їх класифікацію. Обґрунтовано структуру кредитного ринку, виходячи з обраного ряду ознак, і визначено, що найбільш значними серед них є організація кредитних відносин, згідно з якими в структурі кредитного ринку визначаються наступні сегменти: банківська, небанківська, міжбанківські, міжгосподарські, національні та міжнародні кредити. Розглянуто макроекономічні передумови формування кредитного ринку, економічний зміст його інституційної структури за функціональними та організаторськими формами кредитної діяльності та інституційне функціонування ринкового механізму, досліджено характер кредитних інструментів та запропоновано їх класифікацію. Розроблено теоретичні аспекти механізму функціонування кредитного ринку та визначено ієрархію її елементів та їх структуру. Обґрунтовані періоди та фактори національного кредитного ринку, його тенденції базуються на кількісному аналізі фінансових показників кредитування у сегментних секціях. Особлива увага приділяється дослідженню кредитного ризику, визначенню умов їх виникнення у різних предметах, що їх класифікують та оцінюють. На підставі статистичного аналізу та аналітичних показників фінансових установ кожен сегмент кредитного ринку досліджував особливості видів, форм та поточного стану банківських та небанківських кредитів, діяльності держави як кредитора та гаранта кредитного ринку, так і також особливості міжнародного кредитування в Україні. Концепція кредитного ринку України запропонувала стратегічні напрямки та реалістичні заходи для її реалізації. Також підготовлено пропозицію щодо посилення ролі НБУ з метою стабілізації кредитного ринку та прогнозування кредитної динаміки, наданої всіма сегментами, на основі регресійного аналізу. The dissertation investigated the essence the credit market from the position of subject-object structure, investigated market’s functions and held their classification. Substantiated the credit market structure based on the selected of a number of features and determined that the most significant values among them is the organization of credit relations according to which in the structure of the credit market determine the following segments: banking, non-bank, interbank, inter economic, national and international lending. The author consider macroeconomic prerequisites for the credit market formation, the economic content of its institutional structure by functional and organizational forms of lending activities and institutional functioning of market mechanism, investigated the nature of lending instruments and proposed their classification. The dissertation elaboration the theoretical aspects of the credit market’s functioning mechanism and determined a hierarchy of its elements and their structure. Substantiated periods and factors of the national credit market, its trends based on the quantitative analysis of the financial indicators of lending in segment sections. Special attention is given to the research of credit risk, defined conditions of their occurrence in various subjects held their classification and evaluation. Based on statistical analysis and analytical indicators of the financial institutions each segments of the credit market researched the peculiarities of types, forms and current state of banking and non-banking lending, activities of the state as a creditor and guarantor of the credit market, and also features of International lending in Ukraine. The concept of credit market of Ukraine proposed strategic directions and realistic measures for its implementation. Also prepared proposition to strengthen the role of the NBU to stabilize the credit market and made forecasting of credit dynamics granted of all segments, based on regression analysis.
Опис: Миськів Г.В. Функціонування та розвиток кредитного ринку в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Миськів Галина Василівна. - Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. - 539 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1639
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ДИСЕРТАЦІЯ Миськів Г.В..pdf5,24 MBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.