Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/173
Title: Кримінально-правова характеристика віку особи: автореферат
Other Titles: The criminal-legal characteristic of the age of the person: thesis
Authors: Вовк, М.З.
Vovk, M.Z.
Keywords: вік
суб’єкт складу злочину
потерпілий від злочину
неповнолітній
малолітній
особа пенсійного віку
особа похилого віку
age
subject of corpus delicti
victim of a crime
minor
infant
individual retirement
old-age person
Issue Date: 2016
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертація є науковим дослідженням кримінально-правової характеристики віку особи. Вивчено історичний та зарубіжний досвід регламентації віку суб’єкта складу злочину та віку потерпілого від злочину. Встановлено зміст та обсяг поняття суб’єкта складу злочину. Досліджено регламентацію віку суб’єкта складу злочину за чинним кримінальним законодавством України. Для встановлення мінімального віку суб’єкта складу злочину запропоновано використовувати єдиний підхід у 14 років. Проаналізовано мінімальний та максимальний вік спеціального суб’єкта складу злочину. Сформульовано правила щодо кваліфікації суспільно небезпечного діяння з урахуванням віку суб’єкта складу злочину. Узагальнено позиції щодо виокремлення в кримінальному праві поняття «спеціальний потерпілий», що дозволило виділити вік як одну з його ознак. З’ясовано, що вік особи як ознака потерпілого описується за допомогою таких понять, як «новонароджена дитина», «дитина», «малолітній», «неповнолітній», «особа похилого віку». Розкрито зміст цих понять. Розглянуто кримінальноправове значення віку потерпілого від злочину. Розроблені пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства України The dissertation is a scientific research of the criminal-legal characteristic of the age of the person. Historical and international experience of regulating the age of the subject of corpus delicti and the age of the victim of the crime is studied. The content and the extent of the concept of the subject of corpus delicti are established. The age regulation of the subject of corpus delicti under the current criminal legislation of Ukraine is investigated. Applying a uniform approach to the age of 14 as the minimum age of the subject of corpus delicti is suggested. The minimum and the maximum age of the special subject of corpus delicti are analyzed. The rules of the qualification of a socially dangerous act taking into consideration the age of the subject of corpus delicti are settled. Distinguishing the concept of «special victim» in criminal law is substantiated, that made it possible to recognize the age as one of its features. It is proved that the age of the person as a feature of the victim is described using such concepts as «newborn child», «child», «infant», «minor», «old-age person». The content of these concepts is revealed. The criminal-legal significance of the age of the victim of the crime is considered. The proposals for the improvement of Ukrainian criminal legislation are elaborated.
Description: Вовк М. З. Кримінально-правова характеристика віку особи: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія: кримінально-виконавче право/ Вовк Марія Зіновіївна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 22 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/173
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.Vovk.pdf307,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.