Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/199
Title: Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно та органи управління: дисертація
Other Titles: The protection of the joint-stock companies from encroachments on their property and management bodies: thesis
Authors: Туркот, О.А.
Turkot, O.A.
Keywords: правовий захист
акціонерне товариство
рейдерство
договір
відповідальність
статут АТ
значні правочини
процесуальний захист
правова робота
legal protection
joint-stock company
corporate raid
contract
liability
joint-stock company statute
significant legal action
procedural protection
legal work
Issue Date: 2015
Publisher: Донецький юридичний інститут
Abstract: У роботі надано доктринальні визначення понять «протиправне встановлення контролю над АТ (рейдерство)» і «господарсько-правовий захист АТ від посягань на їх майно та органи управління»; удосконалено визначення понять «компетенція АТ» і «правовий захист». На основі аналізу зарубіжного досвіду запропоновано внесення численних змін до законодавства про АТ. Дістали подальшого розвитку пропозиції щодо: встановлення відповідальності за недотримання і невиконання рішень Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств; нормативного закріплення у ЗУ «Про АТ» та ЗУ «Про ГТ» зобов’язань з контролю за кредиторською заборгованістю, посилення відповідальності керівника АТ; затвердження у ЗУ «Про АТ» інформації, які ПАТ зобов’язане розміщувати на своєму сайті; розширення на нормативному рівні переліку істотних умов договорів, що укладаються всередині АТ; прописування у статутах АТ додаткових критеріїв 21 для віднесення правочинів до значних; розвитку технічних елементів організації процесуального захисту АТ, правової роботи в АТ. У межах міжгалузевих зв’язків рекомендовано криміналізувати уже перші дії, які вчиняють «рейдери»та ін.This work provides doctrinal definition of such notions like «establishing illegal control (corporate raid)» and «economic - legal protection of the joint-stock company from encroachment on their property and management bodies»; are improved the definitions of the «joint-stock company competence» and «legal protection». Based on the foreign experience analysis, numerous amendments to the legislation concerning joint-stock companies are proposed. Further development received proposals regarding to: establishing liability for non-compliance and non-enforcement of the decisions made by the Interdepartmental Commission on countering illegal acquisitions and seizure of enterprises; legal securing in the Law of Ukraine «About joint-stock companies» and in the Law of Ukraine «About business companies» obligations to control accounts payable, strengthening the responsibility of the head of the joint-stock company; confirmation in the Law of Ukraine «About joint-stock companies» information, that private joint-stock companies are obligated to place on their official web-sites; expansion, on the regulatory level the list of significant terms of the contracts, that are concluded inside of the joint-stock companies; prescription in the joint-stocks companies statutes additional criteria for attribution of legal actions to significant; development of the technical elements organizations of procedural protection of the joint-stock companies, legal work in the joint-stock companies. Within interdisciplinary relations is recommended to criminalize early steps committed by raiders etc.
Description: Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно та органи управління: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право/Туркот Ольга Андріївна. - Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут, 2015. - 240 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/199
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissert._Turkot.pdf3,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.