Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2317
Title: Лінгвістичний менталітет у контексті правової свідомості українця
Other Titles: Linguistic mentality in focus of legal consciousness of a ukrainian
Authors: Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
ORCID ID: 0000-0002-6261-3393
Юськів, Б.М.
Yuskiv, B.M.
ORCID ID: 0000-0002-0602-0630
Keywords: ментальність
мова
культура
правосвідомість
український народ
національна специфіка
mentality
language
culture
legal consciousness
ukrainian people
national specifis
Issue Date: 2018
Publisher: ЛьвДУВС
Series/Report no.: ;2
Abstract: Поняття ментальності широко застосовується в сучасній науці. Воно стало набутком громадської думки, предметом філософських і соціокультурних роздумів. Ментальність пронизує все людське життя, вона присутня на всіх рівнях свідомості та поведінки людей, і тому так важко підібрати її визначення, ввести в якісь межі. Оскільки національна ментальність міститься у думці, а думка відображається в мові, то вона є змістом кожної національної мови, а національна мова є формою національної ментальності. Об’єктивний аналіз позитивних і негативних рис українця намагався здійснити М. Грушевський. До позитивних сторін його характеру він відносить цілісність, стихійну гармонію, високу красу побуту і глибоку вроджену логічність думки, високі культурні та соціальні інстинкти, гуманний характер і тонке етичне почуття, бажання справедливості. До негативних рис – недостачу свідомості, культурного, правового і політичного виховання, освіченості, слабкість національного інстинкту (особливо у східних українців), національної енергії, національного почуття. Інший дослідник ментальності українців С. Шелухін вважав найбільш притаманною українському народові рисою вільнолюбність, якою вони дорожать найбільше, здатність до наук та ремесла. Він зазначав, що перебування українців тривалий час у складі інших держав призвели до руйнації духовності України, затемнення національної свідомості та притуплення чуття національної і людської гідності, втрати історичної пам’яті та ігнорування історичних традицій. Правдивому українцеві властива непереможна любов до волі і ненависть до рабства і неволі, про що свідчать козацькі думи, пісні та інші жанри фольклору, відчуття власної гідності, яке може утвердити тільки свобода, гарантована повною економічною незалежністю (насамперед приватною власністю), підставою до яких є соціальна рівність, а також такий державний лад, який би забезпечував права й волю кожного громадянина й сприяв розвитку його здібностей. Інакше кажучи, який відповідав би природному індивідуалізмові українця – його характеристичному прямуванні до самовияву. Із зазначеними етнополітичними і етнопсихологічними рисами, особливо волелюбності та рівноправності, пов’язане почуття власної гідності та поваги до гідності чужої, схильність до певних зовнішніх форм, що традиційно встановилися, так званих «законних речей» (етикет, любов до чистоти, і порядку, краси життя). Ці риси наближають українця до західноєвропейської культури – у дечому до германців, з їх солідністю, діловитістю, любов’ю до комфорту, порядку, чистоти, і в дечому до романської культури – потягом до форми, елегантності, бажання внести у все красу, висвітлити нею кожну сферу життя. Узагалі – світлим і радісним поглядом на життя. The concept of mentality is widely used in modern science. It became a gain of public opinion, the subject of philosophical and socio-cultural reflction. Mentality permeates all human life, it is present at all levels of consciousness and behavior of people, and therefore, it is so diffiult to fid out its defiition and to enter into any framework. Since national mentality is contained in a thought, and the thought is reflcted in a language, so it is the content of each national language, and the national language is a form of national mentality. M. Hrushevsky tried to carry out an objective analysis of positive and negative features of a Ukrainian. Positive aspects of his character are believed to be integrity, spontaneous harmony, high level of well-being and deep inborn logic of thought, high cultural and social instincts, humane character and subtle ethical feeling, the desire for justice. Negative features are supposed to be the lack of consciousness, cultural, legal and political education, intelligence, the weakness of national instinct (especially with Eastern Ukrainians), national energy, national feeling. Another researcher of the mentality of Ukrainians S. Shelukhin considered the most characteristic feature of the Ukrainian people to be free-love, which they cherish most of all, the ability to science and crafts. He noted that the stay of Ukrainians for a long period in the structure of other states led to the destruction of the spirituality of Ukraine, the obscurity of national consciousness and the dulling of the sense of national and human dignity, the loss of historical memory and the neglect of historical traditions. A true Ukrainian possesses an invincible love to will and hatred for slavery and bondage, as evidenced by Cossack dumas, songs and other genres of folklore, a sense of dignity that can only be confimed by freedom guaranteed by a complete economic independence (primarily private property), the basis of which is social equality, as well as such a state system that would ensure the rights and will of each citizen and contribute to the development of his abilities, in other words, which would correspond to the natural individualism of a Ukrainian – its characteristic tendency to self-expression. With the indicated ethnopolitical and ethnopsychological traits, especially freedom of love and equality, a close connection is made between self-respect and respect for the dignity of others, a tendency to certain traditionally established external forms, the so-called «legitimate things» (etiquette, love for purity, and order, the beauty of life). These traits bring Ukrainians closer to Western European culture – in some ways to the Germans, with their solidity, effiiency, love for comfort, order, purity, and in some ways to Romanesque culture – a desire for a shape, elegance, a wish to make everything beautiful, to highlight it in every sphere of life, in general – a bright and joyful look at life.
Description: Сковронська І.Ю. Лінгвістичний менталітет у контексті правової свідомості українця / Сковронська Ірина Юріївна, Юськів Богдана Миколаївна // Соціально-правові студії. - 2018. - Випуск 2. - С. 91-97.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2317
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-1018-13.pdf910,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.