Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2417
Title: Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні: методичні рекомендації
Other Titles: Application of the standards of the Convention on the protection of humen rights and fundamental freedoms in criminal proceedings in Ukraine
Authors: Горпинюк, О.П.
Horpyniuk, O.P.
Keywords: європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
європейський суд з прав людини
european convention for the protection of human rights and fundamental freedoms
european court of human rights
кримінальне провадження
кримінальне законодавство
правозастосування
criminal proceedings
criminal law
law enforcement
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво «БОНА»
Abstract: Методичні рекомендації складаються з теоретичних питань, практичних завдань та задач, питань і тестів для самоконтролю, а також тем для рефератів, які повністю охоплюють програму навчальної дисципліни: «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні». Запропоновані завдання покликані сформувати у здобувачів вищої освіти систему теоретичних знань про нормативні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та застосування їх у практиці Європейського суду з прав людини, а також навчити використовувати правові позиції відповідного Суду для вдосконалення кримінального законодавства та правозастосування. Для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів юридичних вищих закладів освіти, а також практикуючих юристів. The methodological recommendations consist of theoretical questions, practical tasks and tasks, questions and tests for self-control, as well as topics for abstracts that fully cover curriculum: "Application of the standards of the Convention on the protection of rights rights and fundamental freedoms in criminal proceedings in Ukraine ". Proposed tasks are designed to form a system of theoretical knowledge about higher education graduates the normative provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 and their application in the practice of the European Court of Human Rights, as well as to teach use the legal positions of the relevant Court to improve the criminal legislation and enforcement. For graduates of higher education, postgraduate students, lecturers of higher educational institutions education, as well as practicing lawyers.
Description: Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні: методичні рекомендації для підготовки до практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр», галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», кримінально-правової спеціалізації, денної та заочної форм навчання / Укладач: О.П. Горпинюк. – Львів: ПП «Видавництво БОНА», 2018. – 174 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2417
ISBN: 978-966-2626-82-7
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичн__рекомендац_ї_Горпинюк_2018.pdf1,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.