Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2519
Title: Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні
Other Titles: Peculiarities of the local authorities activity in Ukraine
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
Яремко, В.Я.
Yaremko, V.Ya.
Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
ORCID ID: 0000-0002-9730-8401
ORCID ID: 0000-0001-5487-2371
ORCID ID: 0000-0003-1554-3262
Keywords: органи місцевого самоврядування
правовий статус
територіальна громада
принципи
народовладдя
local self-government authorities
legal status
territorial community
principles
democracy
Issue Date: 2019
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;2
Abstract: Порушено питання правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні. Розкрито особливості організації та функціонування місцевого самоврядування. Розглянуто правові основи діяльності органів місцевого самоврядування, систему принципів, серед яких акцентовано на принципах поєднання місцевих і державних інтересів; державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування; підзвітності та відповідальності. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом і безпосередньо, і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Конституція гарантує громадянам України право обирати та бути обраними до органів місцевого самоврядування, право брати участь у місцевих референдумах, право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування, право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування. The issues of the legal status of local self-government authorities in Ukraine are addressed in the article. The peculiarities of organization and functioning of local self-government are considered. Great attention is paid to the legal bases of the activity of local self-government authorities; a system of principles among which the principles of the combination of local and state interests is singed out; state support and guarantees of local self-government; accountability and responsibility. Local self-government in Ukraine is the right guaranteed by the state and the real ability of a territorial community - residents of a village or a voluntary association of villagers, villages, towns, independently or under the responsibility of bodies and offcials of local self-government, to resolve issues of local signifcance within the constitution Ukraine and the laws of Ukraine. The Constitution guarantees citizens of Ukraine the right to elect and be elected to local self-government authoroties, the right to participate in local referendums, the right to equal access to the service in local selfgovernment bodies, the right to send individual or collective written appeals or to personally address bodies and offcials of local self-government.
Description: Ковалів М. В. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні / Ковалів Мирослав Володимирович, Яремко Віктор Ярославович, Кузьо Любов Іванівна // Соціально-правові студії. - 2019. - Випуск 2 (4). - С. 37-42.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2519
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf984,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.