Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2596
Title: Гарантії забезпечення прав та свобод людини у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
Other Titles: Guarantees on the provision of human rights and freedoms in proceedings on administrative offences
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
Яремко, В.Я.
Yaremko, V.Ya.
Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
ORCID ID: 0000-0002-9730-8401
ORCID ID: 0000-0001-5487-2371
ORCID ID: 0000-0003-1554-3262
Keywords: права та свободи людини
гарантія
адміністративна відповідальність
адміністративне провадження
адміністративне стягнення
human rights and freedoms
guarantee
administrative responsibility
administrative proceedings
administrative penalty
Issue Date: 2019
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;1
Abstract: Акцентовано на питаннях забезпечення гарантій прав та свобод людини в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Розглянуто проблему наявності ефективного механізму захисту прав громадян та юридичних осіб у процесі застосування до них заходів адміністративного примусу, зокрема й адміністративних стягнень. Розкрито роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у забезпеченні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Сучасні демократичні тенденції розвитку української держави є основою реальності гарантій прав і свобод людини. Їх здійснення та повна реалізація можливі лише за умов дотримання та виконання обов’язків і з боку держави, і людей. Кожен має можливість використовувати свої права і свободи за власним розсудом, здійснювати вільний розвиток своєї особистості, якщо водночас не порушуються права і свободи інших людей. Найкращою гарантією дотримання прав і свобод і громадян, і юридичних осіб під час адміністративного провадження є високий рівень професіоналізму посадових осіб державних органів усіх рівнів, об’єктивний та індивідуальний підхід до вирішення кожної справи, ретельне вивчення матеріалів та всебічний аналіз обставин справи. Водночас необхідно брати до уваги і так званий людський фактор та відсутність ідеальних умов здійснення професійної діяльності. Тож поряд із цим необхідні й інші гарантій. Вони виявляються в праві на оскарження рішень і дій органів державної влади, в адміністративному, судовому та парламентському державному контролі. Наявна система гарантій, навіть при їх недосконалості, є доволі важливою. Оскільки, з одного боку, застерігає уповноважених осіб та державні органи від вчинення дій, що суперечать нормам закону, стимулюють зростання правосвідомості та професіоналізму, а, з іншого – гарантують особам, щодо яких здійснюється адміністративне провадження, об’єктивність і неупередженість вирішення справи. The focus is paid to the provision of the guarantees of human rights and freedoms in proceedings on administrative offenses. The problem of the existence of an effective mechanism for the protection of the rights of citizens and legal entities in the process of applying to them administrative coercion, including administrative penalties, is being considered in the article. The role of the Commissioner on human rights in providing guarantees of human and civil rights and freedoms is Verkhovna Rada of Ukraine is revealed. The best guarantee of the observance of the rights and freedoms of both citizens and legal entities during administrative proceedings is the high level of professionalism of offcials of state bodies of all levels, an objective and individual approach to the solution of each case, thorough study of materials and a comprehensive analysis of the circumstances of the case. At the same time, an offcial who is a representative of a body authorized to consider cases of administrative offense is only a person; therefore, the so-called human factor and the absence of ideal conditions for professional activity should be taken into consideration. So, along with this, there is a need for other guarantees. They are manifested in the right to appeal decisions and actions of state authorities, in administrative, judicial and parliamentary state control. The existing system of guarantees, even with their imperfections, is quite important. Since, on the one hand, it warns authorized persons and state bodies against actions that contradict the rules of the law, stimulate the growth of legal awareness and professionalism, and, on the other hand, guarantee the persons, for whom administrative proceedings are carried out, objectivity and impartiality of the decision on the case.
Description: Ковалів М. В. Гарантії забезпечення прав та свобод людини у провадженні у справах про адміністративні правопорушення / Ковалів Мирослав Володимирович, Яремко Віктор Ярославович, Кузьо Любов Іванівна // Соціально-правові студії. - 2019. - Вип. 1 (3). - С. 57-62.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2596
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-1-09.pdf959,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.