Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2675
Title: Юрисдикція суду за цивільним процесуальним та господарським процесуальним кодексами України
Other Titles: Jurisdiction of the court by the civil processual and the commercial and processual codes of Ukraine
Authors: Яновицька, А.В.
Yanovytska, A.V.
Keywords: цивільне судочинство
господарське судочинство
юрисдикція
інстанційна юрисдикція
територіальна юрисдикція
предметна та суб’єктна юрисдикція
civil proceeding
commercial proceeding
jurisdiction
instance jurisdiction
territorial jurisdiction
substantive and subjective jurisdiction
Issue Date: 2019
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;4
Abstract: Із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 р. компетенція судів визначається через поняття «юрисдикція». У статті розглядається практична й теоретична значущість внесених даним законодавчим актом змін у чинні Цивільний процесуальний та Господарський процесуальний кодекси України. Звертається увага на уніфіковані критерії для встановлення юрисдикції, які притаманні цивільному та господарському судочинству. Зокрема, ідеться про поділ юрисдикції на предметну та суб’єктну, територіальну й інстанційну. Зазначається, що відповідні норми Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України містять як імперативні вказівки на порядок визначення юрисдикції суду, так і диспозитивні. Так, передбачається право сторін передати спір на розгляд третейського суду або іноземного суду. Така передача можлива виключно, по-перше, за наявності угоди сторін про це, по-друге, якщо така можливість передбачена законодавством чи міжнародним договором. Що стосується визначення предметної та суб’єктної юрисдикції, то наголошується на тому, що дані критерії варто враховувати в сукупності. Територіальна юрисдикція, ураховуючи чинну редакцію досліджуваних у статті процесуальних кодексів, тотожна поняттю «підвідомчість». Інстанційна юрисдикція визначає компетенцію суду не лише в межах трирівневої системи господарських судів чи судів загальної юрисдикції, але й компетенцію Вищого суду з питань інтелектуальної власності як суду першої інстанції з розгляду окремих категорій справ, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Ураховуючи зазначене, автором виділено загальні та спеціальні правила встановлення такої юрисдикції. Зокрема, загальне правило полягає в тому, що всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами, а всі справи, що підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства, розглядаються місцевими господарськими судами як судами першої інстанції. With the entry into force of the jurisdiction of the courts is determined by the concept of “jurisdiction”. The article deals with the practical and theoretical signifcance of the changes introduced by the Law of Ukraine “On Amendments to the Commercial and Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Justice of Ukraine and other legislative acts” in the current Civil Procedural and Commercial and Procedural Codes of Ukraine. Attention is drawn to the unifed criteria for the establishment of jurisdiction, which are inherent in civil and commercial justice. In particular, it is a question of division of jurisdiction into substantive and subjective, territorial and instance. Concerning the defnition of substantive and subjective jurisdiction – it is emphasized that these criteria should be taken into account in aggregate. Territorial jurisdiction, taking into account the current version of the articles studied in the Procedural Codes, is identical with the concept of arbitrability. Instance jurisdiction – determines the competence of the court not only within the three-tier system of commercial courts or courts of general jurisdiction, but also the competence of the High Court of Intellectual Property as a court of frst instance for consideration of certain categories of cases, in accordance with the law of Ukraine “On the Judiciary and Status of Judges”. Taking into account the above, the author sets out general and special rules for establishing such jurisdiction. In particular, the general rule is that all cases that are to be settled by way of civil proceedings are considered by local courts of general jurisdiction, and all cases that are subject to a decision in the procedure of commercial proceedings are considered by local commercial courts – as courts of frst instance.
Description: Яновицька А.В. Юрисдикція суду за Цивільним процесуальним та Господарським процесуальним кодексами України / Яновицька А.В. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 4. - С. 71-74.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2675
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яновицька А..pdf344,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.