Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2720
Title: Методика розслідування торгівлі людьми: альбом схем
Other Titles: Methods of investigating trafficking in human beings: an scheme album
Authors: Захарова, О.В.
Zakharova, O.V.
Гарасимів, О.І.
Harasymiv, O.I.
Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
Кунтій, А.І.
Kuntii, A.I.
Марко, С.І.
Marko, S.I.
Пряхін, Є.В.
Priakhin, Ye.V.
Keywords: методика розслідування
торгівля людьми
криміналістична методика
криміналістична характеристика
типова слідча ситуація
слідчі (розшукові) дії
огляд
допит
обшук
methodology of investigation
trafficking in human beings
forensic methodology
forensic characteristic
investigative situations
investigative versions
review
interrogation
search
Issue Date: 2019
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У виданні вміщено матеріал, який охоплює основні складові криміналістичної методики розслідування торгівлі людьми, а саме: окремі елементи криміналістичної характеристики, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та алгоритм слідчих (розшукових) дій при їх виникненні, типові слідчі версії під час розслідування, обставини, що підлягають з’ясуванню під час досудового розслідування, ситуаційні особливості тактики проведення окремих різновидів огляду, допиту, обшуку; тактичні особливості використання спеціальних знань. Підготовлено для працівників практичних підрозділів Національної поліції України, здобувачів вищої освіти, викладачів вишів і факультетів юридичної спрямованості усіх форм навчання. The publication contains material that covers the main components of forensic methods of investigation of trafficking in human beings, namely: individual elements of forensic characteristics, typical investigative situations of the initial stage of investigation and the algorithm of investigative actions in their occurrence, typical investigative versions during the investigation, the circumstances that subject to finding out during the pre­trial investigation the situational peculiarities of the tactics of conducting certain types of review, interrogation, search; tactical features of the use of specialized knowledge. Prepared for employees of practical units of the National Police of Ukraine, applicants for higher education, teachers of higher education and faculties of legal orientation of all forms of education.
Description: Методика розслідування торгівлі людьми: альбом схем / О. В. Захарова, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк, А. І. Кунтій, С. І. Марко, Є. В. Пряхін. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 112 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2720
ISBN: 978-617-511-294-6
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaharova_схеми_4-12-19.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.