Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2806
Title: Прокурорське право: навчальний посібник
Other Titles: Prosecutorial law: a textbook
Authors: Броневицька, О.М.
Bronevytska, O.M.
Лісіцина, Ю.О.
Lisitsyna, Yu.O.
Луцик, В.В.
Lutsyk, V.V.
Навроцька, В.В.
Navrotska, V.V.
Серкевич, І.Р.
Serkevych, I.R.
Телефанко, Б.М.
Telefanko, B.M.
Keywords: органи прокуратури
prosecution bodies
прокуратура
the prosecutor's office
генеральна прокуратура
the prosecutor general's office
публічне обвинувачення
public prosecution
представництво інтересів держави
representation of state interests
заходи примусового характеру
coercive measures
Issue Date: 2019
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Висвітлено основні наукові положення, поняття та проблемні питання діяльності органів прокуратури в Україні. Охарактеризовано історичні етапи розвитку прокуратури на українських землях, принципи діяльності органів прокуратури та правові засоби прокурорської діяльності. Розкрито систему прокуратури України, зокрема структуру та завдання Генеральної прокуратури, територіальних і спеціалізованих прокуратур. Вичерпно проаналізовано основні функції прокуратури, як-от: підтримання публічного обвинувачення в суді; представництво інтересів держави у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Для курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та викладачів вишів і факультетів юридичного спрямування всіх форм навчання, а також для працівників судових і правоохоронних органів. The textbook highlights the main scientific provisions, notion and problematic issues of prosecution bodies’ activity in Ukraine. Historical periods of prosecution development in Ukrainian lands, principles of prosecution bodies’ activities and legal remedies of prosecution activity are characterized. The textbook also describes the system of prosecution bodies of Ukraine, including the structure and tasks of the Prosecution General of Ukraine, territorial and specialized prosecutions. In the textbook the main function of prosecution are exhaustingly analyzed, including the following functions: public prosecution in court, presentation of state’s interests in court in cases envisaged by law, supervision over the observance of laws while execution courts decisions in criminal cases and application of other coercive measures, connected with restriction of citizens’ personal liberty.
Description: Прокурорське право: навчальний посібник / Г. Д. Борейко, О. М. Броневицька, Ю. О. Лісіцина, В. В. Луцик, В. В. Навроцька, І. Р. Серкевич, Б. М. Телефанко; за заг. ред. В. В. Луцика. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 640 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2806
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПрокурорПраво_25-02-20.pdf4,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.