Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2913
Title: Модель інформаційно-комунікативного впливу суб’єктів забезпечення національної безпеки на джерело загроз (Scopus)
Other Titles: The Model of Informational and Communicative Influence of the Subjects of Ensuring National Security on the Source of Threats (Scopus)
Authors: Шишко, В.В.
Shyshko, V.V.
Хитра, О.Л.
Khytra, O.L.
Костовська, К.М.
Kostovska, K.M.
Keywords: суб’єкт забезпечення
інформаційно-комунікативний вплив
національна безпека
джерело загроз
надзвичайні ситуації
the subject of security
informational and communicative influence
national security
source of threats
emergency
Issue Date: 2019
Publisher: Traektoriâ Nauki = Path of Science
Series/Report no.: ;1
Abstract: Метою статті є дослідження та розробка основних підходів для формування моделі інформаційно-комунікативного впливу суб’єктів забезпечення національної безпеки в сучасних державах на джерело загроз (під час реагування на кризові та надзвичайні ситуації). На основі аналізу літературних джерел з’ясовано, що характеристика інформаційно-комунікативної моделі як впливу суб’єктів забезпечення національної безпеки на джерело загроз передбачає виділення її специфічних рис, а саме: 1) наявність спільного комунікативного простору; 2) активність учасників комунікаційного процесу як суб’єктів взаємного інформування, спрямовуючи інформацію, один учасник спілкування передбачає активність іншого, який також має орієнтуватися на мотиви, цілі, установки свого партнера, відповідно аналізувати їх; 3) активність суб’єктів комунікації передбачає неформальний «рух інформації», а активний обмін нею; 4) у процесі комунікації відбувається взаєморозуміння (непорозуміння), яке досягається наявністю зворотного зв’язку, а також значущістю інформації за умови, що інформація не просто прийнята, а й осмислена; 5) характер обміну інформацією визначається можливістю взаємного впливу партнерів за допомогою системи знаків; 6) ефективність комунікації вимірюється тим, наскільки значущим є взаємний вплив партнерів; 7) комунікативний вплив можливий лише за умови, що індивід, який спрямовує інформацію (комунікатор), та індивід, який її приймає (реципієнт), мають єдину або подібну систему кодифікації і декодифікації; 8) учасники комунікації повинні ідентично розуміти ситуацію діалогу (спілкування, переговорів); 9) під час обміну інформацією можуть виникнути комунікативні бар’єри тощо. Встановлено, що під інформаційно-комунікативним впливом суб’єктів забезпечення національної безпеки на джерело загроз слід розуміти вплив маніпулятивного характеру, не тільки під час спілкування, а навіть на відстані (спецодяг, спецзасоби, жести, міміка, пози тощо), завдяки якому можливо спрогнозувати дії злочинця, також подальші зміни в його можливих поведінкових проявах з метою попередження та припинення протиправних дій, де обов’язковим є врахування якостей, які набувають позитивних або негативних проявів. The purpose of the article is to study and develop the main approaches to forming the model of informational and communicative influence of the subjects of ensuring national security in modern states on the source of threats (in response to crisis and emergency situations). On the basis of analysis of literary sources it was determined that the characteristics of the informational and communicative model as the influence of the subjects of ensuring national security on the source of threats presupposes defining its specific features, namely: 1) the existence of the common communicative space; 2) the activity of participants of communication process as subjects of mutual information process, sending information, one participant of communication involves the activity of another, who should also be guided by the motives, goals, intentions of his partner and analyze them appropriately; 3) the activity of the subjects of communication involves an informal “movement of information”, and an active exchange of it; 4) in the process of communication there can be mutual understanding (misunderstanding), which is achieved by the presence of feedback, as well as by the importance of information, provided that the information is not simply received, but also comprehended; 5) the nature of the exchange of information is determined by the possibility of the mutual influence of partners through the system of signs; 6) the effectiveness of communication is measured by the importance of the mutual influence of partners; 7) communicative influence is possible only if the person , sending information (communicator) and the person receiving it (the recipient) have a common or similar system of codification and decoding; 8) communication participants should identically understand the situation of dialogue (communication, negotiations; 9) communicative barriers may occur during the information exchange. It was established that informational and communicative influence of the subjects of ensuring national security on the source of threats should be understood as the influence of manipulative nature, not only during communication, but even at distance (overalls, special means, gestures, facial expressions, poses, etc.), due to which it is possible to predict the actions of the offender, as well as further changes in his possible behavioral manifestations in order to prevent and stop illegal actions, where it is obligatory to take into account the qualities which can acquire positive or negative manifestations.
Description: Комісаров О. Модель інформаційно-комунікативного впливу суб’єктів забезпечення національної безпеки на джерело загроз / Олександр Комісаров, Леонтій Чистоклетов, Валерій Шишко, Олександра Хитра, Катерина Костовська // Traektoriâ Nauki = Path of Science. - 2019. - Vol. 5. - No 1. - P. 3001-3011. - URL: https://doi.org/10.22178/pos.42-3
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2913
ISSN: 2413-9009
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЖУРНАЛ ТРАЕКТОРІЯ НАУКИ, 2019, 1-44-54.pdf747,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.