Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2980
Title: Механізм застосування цивільно-правової відповідальності до юридичних осіб публічного права
Other Titles: The mechanism of application of civil liability to legal entities under public law
Authors: Парасюк, В.М.
Parasiuk, V.M.
Keywords: юридична особа публічного права
юридична особа приватного права
цивільно-правова відповідальність
цивільно-правова правосуб’єктність
публічно-владні повноваження
деліктна відповідальність
субсидіарна відповідальність
public-law entity
private-law entity
civil liability
civil personality
public-authority
tort
subsidiary liability
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник публічного та приватного права
Series/Report no.: ;2-1
Abstract: У науковій статті проаналізовано як загальні теоретичні конструкції, категорії й механізм цивільно-правової відповідальності, так і приватні поняття й закономірності, що виникають і проявляються в разі залучення юридичних осіб публічного права до різних видів правової відповідальності, піддані критичному аналізу окремі законодавчі норми та матеріали правозастосовної практики й надано рекомендації щодо вдосконалення законодавства. Автор розкриває низку проблемних питань, що стосуються механізму застосування цивільно-правової відповідальності до юридичних осіб публічного права. Особлива увага приділяється виникненню та правовому регулюванню цивільно-правової відповідальності, можливості й порядку звернення до форми переважно суб’єкта правопорушення. Підтримується думка, що систему юридичних осіб публічного права становлять державні та комунальні установи, публічні заклади й фонди, унітарні державні та комунальні підприємства, юридичні особи приватного права інших організаційно-правових форм, які уповноважені здійснювати публічно-правові функції. Юридичними особами публічного права визнаються організації, які поряд із цивільно-правовою правосуб’єктністю володіють також публічно-владними повноваженнями, завдяки чому вони відрізняються від юридичних осіб приватного права. Юридичні особи публічного права є носіями прав та обов’язків публічного характеру. Автор звертає увагу на низку проблем практичного впровадження норм цивільно-правової відповідальності щодо юридичних осіб публічного права. Зроблено висновок, що закріплення спеціальних норм у законодавстві, яке регулює порядок звернення за захистом цивільних прав, дасть змогу покращити ситуацію. На основі вивчення загальних питань про підстави й умови цивільно-правової відповідальності, співвідношення цивільно-правових санкцій і заходів відповідальності, функцій і принципів цивільно-правової відповідальності юридичних осіб публічного права, а також аналізу правоздатності юридичних осіб публічного права та їх участі в різних правовідносинах як суб’єктів права зроблено висновок про моногалузевий цивільно-правовий характер норм про майнову відповідальність юридичних осіб публічного права, оскільки найбільш ефективно відносини щодо відшкодування та компенсації шкоди можуть бути реалізовані тільки у формі цивільних правовідносин. Також доведено, що юридичні особи публічного права та юридичні особи приватного права характеризуються родовими ознаками юридичної особи, але поряд із цим мають певні видові особливості, які зумовлені їхнім правовим статусом. У зв’язку з цим механізм застосування цивільно-правової відповідальності також є відмінним. The scientifc article analyzes the general theoretical structures, categories and mechanism of civil liability, as well as the private concepts and patterns that arise and manifest when attracting public law entities to different types of legal responsibility, subjected to critical analysis of certain legal rules and materials of law enforcement and recommendations were made to improve the legislation. The author reveals a number of problematic issues concerning the mechanism of application of civil liability to public law entities. Particular attention is paid to the emergence and legal regulation of civil liability, liability, possibility and procedure of appealing to the form of predominantly the subject of the offense. The opinion is supported that the system of legal entities under public law is made up of state and communal institutions, public institutions and funds, unitary state and communal enterprises, legal entities of private law of other organizational and legal forms, which are authorized to perform public-legal functions. Public-law entities are organizations that, in addition to civil law, also have public-authority powers, making them different from private-law entities. Public-law entities are holders of public-law rights and obligations. The author draws attention to a number of problems of practical implementation of the rules of civil liability for legal entities under public law. It is concluded that the consolidation of special rules in the legislation governing the procedure for applying for the protection of civil rights will allow to improve the situation. Based on the study of general issues on the grounds and conditions of civil liability, the ratio of civil penalties and measures of liability, functions and principles of civil liability of legal entities of public law, as well as the analysis of the legal capacity of public entities and their participation in different legal relationships in the quality of the subjects of the law the conclusion is made about the mono-sector civil law nature of the rules on the property liability of legal entities of public law, since it is most effective relations for compensation and compensation for harm can only be implemented in the form of civil legal relations. It is also proved that public-law legal entities and private-law legal entities are characterized by generic characteristics of a legal entity, but at the same time they have certain specifc features that are conditioned by their legal status. The mechanism of civil liability is therefore also different.
Description: Парасюк В.М. Механізм застосування цивільно-правової відповідальності до юридичних осіб публічного права / Парасюк В.М. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Випуск 2. - Том 1. - С. 99-104.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2980
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.