Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3005
Title: Психологічний аналіз проблеми систематики психосоматичних розладів
Other Titles: Psychological Analysis of the Problem of Psychosomatic Disorders Systematics
Authors: Бамбурак, Н.М.
Bamburak, N.M.
ORCID ID: 0000-0002-5665-4543
Keywords: психосоматичні захворювання
психосоматичні дефекти
психосоматичний розлад
соматичний розлад
психічний розлад
патологія
psychosomatic diseases
psychosomatic defects
psychosomatic disorder
somatic disorder
mental disorder
pathology
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки
Series/Report no.: ;3
Abstract: Згідно з концептуальними положеннями сучасної інтегративної психологічної і медичної науки, які відображають структуру психосоматичних дефектів, виокремлюють три базові аспекти психосоматичних дефектів: психічні розлади, що зреалізовуються в соматичній сфері; психічні розлади, спровоковані соматичною патологією; соматичні розлади, зумовлені психічною патологією, аномаліями особистості та/або психогенними чинниками. При виникненні органічних захворювань також можуть задіюватися вторинні психосоматичні симптоми. Як буде показано в подальшому, включення в класифікацію нових категорій психічних захворювань, в яких дається характеристика схожих розладів, не усуває всіх труднощів, що виникають у процесі діагностики. Клінічну класифікацію психічних і психосоматичних розладів у сфері медицини незалежно від поліморфізму психопатологічних та соматичних ознак подано достатньо чіткими формами патології. Окрім того, клінічна практика вказує на те, що психосоматичні розлади не мають чіткої й однорідної групи захворювань як за їхніми характерними ознаками, так і за відповідною етіологією. Очевидно, що суперечності в теоретичних і лікувальних підходах можуть пояснюватися тим, що фахівці обговорюють різні психосоматичні симптоми, що спровоковані ідентичними причинами. Зокрема важко запропонувати чіткі критерії, які дозволили б розділити нормальні фізіологічні реакції та функціональні психогенні розлади. Отже, багатогранність підходів щодо проблеми класифікацій психосоматичних захворювань ґрунтується на розподілі їх за різними критеріальними ознаками, а саме: органічною симптоматикою, фізіологічними корелянтами тривожності, що посилюються через негативний вплив психологічних чинників, видозмін поведінково-вчинкових патернів (спричинюючи розвиток хвороби), та умовно бажаними симптомами, які зактуалізовують відреагування або розв’язання психологічного внутрішнього конфлікту. According to the conceptual provisions of modern integrative psychological and medical science, which reflect the structure of psychosomatic defects, there are three basic aspects of psychosomatic defects: psychiatric disorders, which are realized in the somatic sphere; psychiatric disorders caused by somatic pathology; somatic disorders caused by mental illness, personality abnormalities and / or psychogenic factors. In the event of organic diseases, secondary psychosomatic symptoms may also be involved. As will be shown later, the inclusion in the classifcation of new categories of mental illnesses, which characterize similar disorders, does not eliminate all the difculties encountered in the diagnosis process. Clinical classifcation of mental and psychosomatic disorders in the feld of medicine, regardless of the polymorphism of psychopathological and somatic features is represented by fairly clear forms of pathology. In addition, clinical practice indicates that psychosomatic disorders do not have a clear and homogeneous group of diseases, either by their characteristic features or by the appropriate etiology. It is obvious that the contradictions in theoretical and therapeutic approaches can be explained by the fact that specialists discuss different psychosomatic symptoms, which are triggered by the same reasons. In particular, it is difcult to offer clear criteria that would allow the separation of normal physiological responses and functional psychogenic disorders. Tus, the diversity of approaches to the problem of classifcations of psychosomatic diseases is based on the distribution of them according to different criteria, namely: organic symptomatology, physiological correlates of anxiety, which are exacerbated by the negative influx of psychological factors, modifcation of behavioral and cause effects that actualize the response or resolution of psychological internal conflict.
Description: Бамбурак Н. Психологічний аналіз проблеми систематики психосоматичних розладів / Наталія Бамбурак // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. - Серія: психологічні науки. - 2019. - № 3. - С. 18-31.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3005
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
213-Текст статті-769-1-10-20200327.pdf123,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.