Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3041
Title: Особливості укладення трудового договору з фрілансером: теорія та практика
Other Titles: Features of concluding an employment contract with a freelancer: theory and practice
Authors: Адам, В.М.
Adam, V.M.
Keywords: виконавець
правочин
замовник
трудові правовідносини
найм
executor
contract
customer
labor relations
recruitment
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вiсник публiчного та приватного права
Series/Report no.: ;5-1
Abstract: Фріланс – важливий аспект сучасного життя глобалізованого суспільства, що відповідає сучасній світоглядній концепції праці й заробітку. Мобільність, динамічність і прагнення свободи водночас стали тим засадничим підґрунтям, що сформувало потреби й запити сучасних роботодавців і працівників. Не остання роль у цьому відводиться процесам цифрового прогресу й інтернет-комунікації, адже це саме той спосіб, який забезпечує вищезгадані мобільність, динамічність тощо. Разом з тим, якщо виникають нові суспільні реалії, то поряд з ними постають виклики щодо їх злагодженого й грамотного впровадження та юридичного закріплення. Право повинно неодмінно слідувати за соціальними змінами, інакше воно мертве й недієве. Крім того що повинні братися до уваги всі темпоральні властивості фрілансу, не слід залишати осторонь і його просторовий компонент, тобто соціально-правові особливості фрілансу в різних державах і правових системах, позаяк трудова міграція – явище більш ніж поширене, і саме дистанція – просторова, соціальна, правова – часто обумовлює актуальність фрілансу. Розглядаючи юридичну природу фрілансу не слід полишати аспект його генетичної спорідненості як з договором найму зокрема, так і з інститутом договірного права загалом. Це дає підстави висловлювати певні судження про спорідненість окремих кваліфікаційних ознак, а також про наявність спільного макропредмета й макрооб’єкта дослідження. Отже, стаття спрямована на науковий аналіз юридичних аспектів трудових правовідносин фрілансу. Йдеться як про вивчення теоретичного підґрунтя аспекту питання, так і про дослідження практичних і праксеологічних зрізів проблеми на основі аналізу актів законодавчої регламентації та досвіду втілення правовідносин такого типу. Автор розглядає історію та суть зазначеного питання, вдається до осмислення його переваг і недоліків, видової характеристики тощо. У підсумку акцентується увага на потребі регламентативного, в тому числі підзаконно-нормативного, вдосконалення питання. Freelance is an important aspect of the modern life of a globalized society that is in line with the modern worldview of work and earnings. At the same time, mobility, dynamism and the pursuit of freedom have become the cornerstones that have shaped the needs and demands of modern employers and worker. Not the last role in all these processes is given to the processes of digital progress and Internet communication, because it is the same way that provides the aforementioned mobility, dynamism, etc. At the same time, if new social realities emerge, then beside them there are challenges regarding their harmonious and competent implementation and legal fxing. Law must inevitably follow social change, otherwise it is dead and inactive. In addition to taking into account all the temporal properties of freelancing, one should not leave aside its spatial component, that is, the social and legal features of freelancing in different states and legal systems, since labor migration is a phenomenon more than widespread, and distance itself – spatial, social, legal – often determines the relevance of freelancing. Considering the legal nature of freelancing, one should not abandon the aspect of its genetic afnity with the contract of employment in particular, and the institute of contract law in general. This gives grounds for making certain judgments about the afnity of particular qualifcations, as well as the existence of a common macro-object and macro-object of study. Thus, the article is aimed at scientifc analysis of legal aspects of labor relations of freelance. It is a question of studying the theoretical basis of this aspect of the issue, as well as the study of practical and praxeological sections of the problem, on the basis of the analysis of acts of legislative regulation and the experience of the implementation of legal relations of this type. The author examines the history and the essence of this question, uses the understanding of its advantages and disadvantages, the species characteristics and the so on. As a result, attention is paid to the need for a regulator, including a sub-normative, improvement of the issue.
Description: Адам В.М. Особливості укладення трудового договору з фрілансером: теорія та практика / Адам В.М. // Науковий вiсник публiчного та приватного права. - 2019. - Вип. 5. Том. 1. - С.71-75.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3041
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
адам.pdf262,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.