Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3063
Title: Роль і значення актів Організації Об’єднаних Націй і Міжнародної організації праці як джерел трудового права: досвід США
Other Titles: The role and significance of acts of the United Nations and the International labor organizations as sources of labor law: the experience of the United States
Authors: Бутинська, Р.Я.
Butynska, R.Ya.
Keywords: трудове право
трудові відносини
трудове законодавство
права людини
акти організації об’єднаних націй
акти міжнародної організації праці
міжнародний механізм захисту
міжнародні стандарти
labour law
labour relations
labour legislation
human rights
united nations acts
international labour organization acts
international protection mechanism
international standards
Issue Date: 2019
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;5
Abstract: У статті досліджено роль і значення актів ООН та МОП як джерел трудового права. Наголошено на позитивному досвіді США в регулюванні трудових правовідносин з огляду на застосування міжнародних документів у сфері праці та зайнятості населення. Зазначено, що для регулювання трудових відносин велике значення мають міжнародні трудові норми, які розробляються на основі вивчення та узагальнення найбільш цінних і універсальних національних норм. Такі норми являють собою загальнолюдські цінності, вони стають предметом практичного використання багатьма країнами як визнаний у цивілізованому світі взірець. Першою (починаючи з 1919 р.) і єдиною на підставі тристороннього представництва міжнародною спеціалізованою організацією, що здійснює нормотворчу діяльність у сфері праці, була і є Міжнародна організація праці. Акти ООН розглядаються в аспекті співвідношення прав людини і впливу на них глобалізаційних процесів, тобто вони мають загальний, якщо порівнювати з актами МОП, характер; водночас конвенції та рекомендації МОП мають більш конкретну мету – створення дієвого механізму захисту трудових прав працівників. Отож, як наголошують вітчизняні вчені, одним з основних способів реформування національного трудового законодавства є приведення його у відповідність до міжнародних трудових стандартів, зокрема ратифікованих Україною конвенцій МОП. У національній юридичній практиці посилюється роль міжнародних трудових норм, закріплених у конвенціях МОП. Конвенції та рекомендації МОП мають особливе значення в умовах кодифікації вітчизняного трудового законодавства. Розвиток трудового законодавства зарубіжних країн визначає Програма гідної праці, вироблена МОП. Цей документ є обов’язковим для виконання, оскільки на 87-й Сесії Генеральної конференції МОП усі держави, що входять до цієї організації, схвалили цей нормативний акт та взяли на себе зобов’язання реалізувати його положення у власному національному трудовому законодавстві. Концепцію гідної праці протягом понад 20 років активно втілюють США, які вже давно зіткнулися з проблемами глобалізації, оскільки ця країна, безсумнівно, є найактивнішим суб’єктом процесів економічної інтеграції, та її трудове право найбільш адаптоване до нових умов. The article deals with the role and signifcance of the United Nations (UN) and the International Labour Organization (ILO) acts as sources of labour law. The positive experience of the United States in regulating labour relations with regard to the application of international documents in the feld of labour and employment is emphasized. It is noted that international labour standards, which are developed on the basis of study and generalization of the most valuable and universal national norms, are of great importance for regulating labour relations. Such norms are universal values; they are the subject of practical use in many countries, a standard that is recognized in the civilized world. The International Labour Organization was and is the frst (since 1919) and unitary on the basis of a tripartite representation by an international specialized organization engaged in labour rule-making. The UN acts are considered in terms of the relationship between human rights and the impact on them by globalization processes, that is, they have a common, if we compare with ILO, nature. At the same time, ILO conventions and recommendations have a more specifc purpose – to create an effective mechanism for protecting workers' labour rights. Therefore, as national scientists point out, one of the main ways to reform national labour law is bringing it into line with international labour standards, in particular the ILO conventions ratifed by Ukraine. National jurisprudence is reinforcing the role of international labour standards fxed in ILO conventions. ILO conventions and recommendations are of particular importance in the context of codifcation of domestic labour law. The development of the labour legislation of foreign countries is determined by Decent Work Country Programmes (DWCPs) of ILO. This document is binding because at the 87th Session of the ILO General Conference, all member states approved that normative act and undertook to implement it in their national labour legislations. For over 20 years, the concept of decent work has been actively implemented by the United States confronting with the problems of globalization, as it is undoubtedly the most active subject of economic integration processes and its labour law is the most adapted law to new conditions.
Description: Бутинська Р. Я. Роль і значення актів Організації Об’єднаних Націй і Міжнародної організації праці як джерел трудового права: досвід США / Бутинська Р. Я. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 5. - С. 109-112.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3063
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бутинська (2).pdf420,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.