Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3096
Title: Розвиток науково-професійної компетентності здобувачів вищої освіти у нелінгвістичній магістратурі засобами іноземної мови
Other Titles: Developing scientifc-professional competence of the students taking the non-linguistic master’s course by means of a foreign language
Authors: Зеленська, О.П.
Zelenska, O.P.
Keywords: здобувач вищої освіти
магістр
нелінгвістична магістратура
іноземна мова
компетентність
наукова компетентність
професійна компетентність
комунікативна компетентність
професійна іншомовна комунікативна компетентність
student
master
non-linguistic master’s course
foreign language
competence
scientifc competence
professional competence
communicative competence
professional foreign language communicative competence
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи
Series/Report no.: ;68
Abstract: Однією з обов’язкових вимог до підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” є володіння ними іноземною мовою як засобом спілкування. Компетентність іншомовного спілкування майбутнього магістра є важливою частиною його професійної підготовки. Наголошується на тому, що професійний підхід до навчання іноземної мови передбачає здатність іншомовного спілкування в професійних, ділових та наукових сферах і ситуаціях з урахуванням професійного, наукового, критичного та логічного мислення при організації мотиваційно-спонукальної та орієнтовно-дослідної діяльності. Проаналізовано сутність професійної, наукової, комунікативної та професійної іншомовної комунікативної компетентностей. Визначено низку компонентів, що входять до складу цих компетентностей. Розглянуті завдання навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” у нелінгвістичній магістратурі, а також низка методів формування науково-професійної компетентності засобами іноземної мови, які охоплюють моделювання ситуацій, рольові та ділові ігри, творчі роботи, магістерські праці тощо. One of the necessary demands to training the future masters is their command of the foreign language as the means of business communication. The master’s competence of foreign language business communication is an important part of his/her professional training. The professional approach to teaching the foreign language which foresees the ability of foreign language communication in professional, business, and scientifc spheres and situations taking into consideration professional, scientifc, critical and logical thinking under conditions of organizing motivational, inducing, orientation and research activity is underlined. The essence of professional, scientifc, communicative, and professional foreign language communicative competences is analyzed. The range of the components constituting these competences is defned. The tasks of teaching the foreign language to the students taking the non-linguistic master’s course, and the methods of forming scientifc-professional competence by means of the foreign language are considered, among which are situations modelling, role and business games, creative tasks, master’s papers, etc.
Description: Зеленська О. П. Розвиток науково-професійної компетентності здобувачів вищої освіти у нелінгвістичній магістратурі засобами іноземної мови / Зеленська О. П. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2019. - Вип. 68. - С. 87-91.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3096
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
зеленська 4.pdf544,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.