Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3097
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗеленська, О.П.-
dc.contributor.authorZelenska, O.P.-
dc.date.accessioned2020-08-05T12:36:39Z-
dc.date.available2020-08-05T12:36:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3097-
dc.descriptionЗеленська О.П. Іноземна мова та формування науково-дослідної компетентності у здобувачів вищої освіти нелінгвістичної магістратури та аспірантури / Зеленська О.П. // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. - 2019. - Вип. 43. - С. 104-109.uk_UA
dc.description.abstractСуть лінгвістичного освітнього процесу в немовній магістратурі та аспірантурі полягає в інтеграції цілей професійної освіти та цілей навчання іншомовного усного та писемного спілкування. Зміст дисципліни «Iноземна мова» має міждисциплінарний характер і містить мовний, професійний, психологічний, інформаційний, культурологічний та аксіологічний компоненти. Визначається мета навчання іноземної мови в нелінгвістичній магістратурі та аспірантурі, яка полягає в розвитку та поглибленні в здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» та здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії професійно орієнтованої мовної компетентності для глибшого засвоєння фаху, практичного використання в професійній діяльності, науково-дослідній роботі, побутовому, діловому та особистісному спілкуванні. Зазначено, що специфіка магістратури та аспірантури полягає в тому, що здобувачі отримують глибоку теоретичну підготовку та набувають професійну компетентність, складовою якої є також науково-дослідна компетентність, вищого рівня. Наголошується, що в навчальному процесі в нелінгвістичній магістратурі та аспірантурі необхідно використовувати активні та ефективні методи, форми та засоби навчання іноземної мови, рольові ігри, дискусії, створювати проблемні ситуації, активно застосовувати читання та переклад, реферування та анотування професійно спрямованої оригінальної літератури, що, безперечно, сприяє розвиткові мовних і науково-дослідної компетентностей, умінь та навичок розумової діяльності та самостійної науково-дослідної роботи. Вона сприяє формуванню здатності творчо мислити, здатності до самоосвіти, самоаналізу та самооцінки, умінню досягати поставлених цілей, розумінню та використанню ідей та сучасних тенденції розвитку науки та суспільства, набуттю навичок презентувати власні ідеї та результати своєї роботи, вербальної та невербальної комунікації, спілкування іноземною мовою, умінь і навичок переконувати, відстоювати власну точку зору, усвідомленню та прийняттю соціальних та етичних норм спілкування. The essence of the linguistic educational process of the non-linguistic master’s and post-graduate courses is in integrating the aims of professional education and the goals of learning foreign language oral and written communication. The content of the discipline «Foreign language» has an interdisciplinary character and includes the language, professional, psychological, informational, culturological and axiological components. The aim of learning a foreign language by those taking the non-linguistic master’s and post-graduate courses which is developing and extending their professionally oriented language competence for better mastering their speciality, practical usage in the professional activity, scientific research work, everyday, business and personal communication is defined. It is stated that the specificity of the master’s and post-graduate courses is in that the students get an extended theoretical training and form the professional competence of a higher level, the scientific research competence being a component of it. It is underlined that during the educational process it is necessary to use the active and effective methods, forms and means of learning a foreign language, role games, discussions, create the problem situations, actively use reading and translation, writing reviews and summaries of the professionally oriented original literature, that undoubtedly assists to develop the language and scientific research competences, the skills and habits of the mental activity and the independent scientific research work. It helps to form the ability to think creatively, the ability to self-education, self-analysis and self-evaluation, the skills to achieve the set aims, to understand and use the ideas and the modern tendencies of science and society development, to acquire the habits of presenting one’s own ideas and the results of one’s own work, of the verbal and non-verbal communication, of foreign language communication, of the skills and habits of convincing, persisting in one’s own opinion, realizing and accepting the social and ethical norms of communication.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherПедагогічний альманахuk_UA
dc.relation.ispartofseries;43-
dc.subjectздобувач вищої освітиuk_UA
dc.subjectмагістрuk_UA
dc.subjectаспірантuk_UA
dc.subjectнелінгвістична магістратура та аспірантураuk_UA
dc.subjectіноземна моваuk_UA
dc.subjectпрофесійна компетентністьuk_UA
dc.subjectнауково-дослідна компетентністьuk_UA
dc.subjectнауково-дослідна діяльністьuk_UA
dc.subjectstudentuk_UA
dc.subjectmasteruk_UA
dc.subjectpost-graduateuk_UA
dc.subjectnon-linguistic master’s and post-graduate coursesuk_UA
dc.subjectforeign languageuk_UA
dc.subjectprofessional competenceuk_UA
dc.subjectscientific research competenceuk_UA
dc.subjectscientific research activityuk_UA
dc.titleІноземна мова та формування науково-дослідної компетентності у здобувачів вищої освіти нелінгвістичної магістратури та аспірантуриuk_UA
dc.title.alternativeForeign language and forming scientific research competence of the students taking the master’s and post-graduate courcesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
зеленська.pdf607,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.