Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3171
Title: Правовий захист суспільної моралі в інформаційній сфері
Other Titles: Legal protection of social morality in the information sphere
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
ORCID ID: 0000-0002-9730-8401
ORCID ID: 0000-0003-1554-3262
Keywords: правовий захист
суспільна мораль
інформаційні технології
принципи
громадський контроль
суб’єкти захисту
legal protection
public morality
information technology
principles
public control
subjects of protection
Issue Date: 2020
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;2
Abstract: Розглянуто питання правового захисту суспільної моралі в інформаційній сфері. Проаналізовано право та мораль як дві рівнозначні категорії, що впливають на формування держави і суспільства. Розглянуто принципи захисту суспільної моралі в інформаційному суспільстві. Розкрито суб’єкти управління у сфері правового захисту суспільної моралі, їх систему, компетенцію. Обґрунтовано, що право та мораль – це дві рівнозначні категорії, які впливають на формування держави, утвердження певних цінностей для розвитку суспільства. Вони постійно перебувають у взаємодії і доповнюють одне одного. Проаналізовано головні положення формування правових і моральних норм у сучасному інформаційному суспільстві та сформульовано основи їх взаємодії. Право та мораль – це дві взаємодоповнювальні ціннісно-нормативні системи, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільного життя. Право в інформаційному суспільстві є державним регулятором, а мораль ґрунтується виключно на внутрішньопсихологічних засадах свідомості та не має обов’язкових зовнішніх виявів. Основними та першочерговими завданнями механізму правового регулювання захисту норм суспільної моралі є захист, охорона та відновлення порушених прав, а також формування високої правової культури правосвідомості громадян у суспільстві. Захист суспільної моралі може здійснюватися за допомогою правових засобів і засобів адміністративно-правового регулювання. Наголошено, що держава в умовах розвитку інформаційного суспільства зобов’язана здійснювати комплексну державну політику в інформаційній галузі, з формуванням єдиної системи забезпечення захисту моральних засад суспільства, недопущення впливу негативної інформації на суспільну думку, запобігання пропаганди жорстокості та насильства, поширення інформаційної продукції, що має негативний вплив на суспільну мораль. The article deals with the issue of legal protection of public morality in the information sphere. Law and morality are analyzed as two equal categories influencing the formation of the state and society. The principles of protection of public morality in the information society are considered. The subjects of management in the sphere of legal protection of public morality, their system and competence are under research. It is substantiated that law and morality are two equal categories that influence the formation of the state, affrmation of certain values for the development of society. They are constantly interacting and complementary. The basic provisions of formation of legal and moral norms in the modern information society are analyzed and the basics of their interaction are formulated. Law and morality are two complementary value and normative systems through which the regulation of public life is carried out. Law in the information society acts as a state regulator, and morality is based solely on the intra-psychological foundations of consciousness and has no binding external manifestations. The main and primary tasks of the mechanism of legal regulation protection of the norms of public morality are the protection, security and restoration of violated rights, as well as the formation of a high legal culture of justice of citizens and in society. The protection of public morality can be exercised through legal and administrative means. It is emphasized that in the conditions of development of information society the state is obliged to carry out a comprehensive state policy in the information sphere, with the formation of a unifed system of ensuring the protection of moral principles of society, preventing the influence of negative information on public opinion, preventing the propaganda of cruelty and violence, disseminating information products that have negative impact on public morality.
Description: Ковалів М. В. Правовий захист суспільної моралі в інформаційній сфері / Ковалів Мирослав Володимирович, Кузьо Любов Іванівна // Соціально-правові студії. - 2020. - Випуск 2 (8). - С. 52-57.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3171
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf890,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.