Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3220
Title: Навчально-методичні підходи до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (на базі кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ)
Other Titles: Educational and methodological approaches to improve the teaching of foreign languages at higher education institutions with specific learning conditions (on the basis of the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Communication of Lviv State University of Internal Affairs)
Authors: Бондаренко, В.А.
Bondarenko, V.A.
Запотічна, Р.А.
Zapotichna, R.A.
Кащук, М.Г.
Kashchuk, M.H.
Keywords: іноземна мова
інтерактивні методи
здобувач вищої освіти
заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання
foreign language
interactive methods
undergraduate
higher education institution with specific learning conditions
Issue Date: 2020
Publisher: Південноукраїнський правничий часопис
Series/Report no.: ;1
Abstract: Новий підхід до вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, на думку авторів, повинен включати не просто вивчення правил граматики, а також і розвиток найважливіших новітніх комунікативних навичок, як-от критично-аналітичне мислення, вирішення проблем порозуміння з опонентом, самостійне навчання, спілкування та співпраця, з умінням демонструвати ці навички, використовуючи іноземну мову. Вивчення і навчання іноземної мови у відомчих закладах вищої освіти (проаналізовано на прикладі Львівського державного університету внутрішніх справ) – це активний освітньо-пізнавальний процес, який передбачає використання традиційних та інноваційних інтерактивних методів навчання, які базуються на принципах взаємодії та рівності між викладачем і здобувачами вищої освіти, а також проведення різноманітних позааудиторних заходів іноземними мовами, спрямованих на вдосконалення володіння насамперед усним мовленням. In our opinion, the new approach to learning foreign languages at higher education institutions with specific learning conditions should include not only grammar learning, but also the development of advanced skills communication of the twenty-first century, such as critical and analytical thinking, overcoming difficulties in communication with the opponent, independent learning, communication and cooperation with the ability to demonstrate these skills using a foreign language. Learning and teaching a foreign language at higher education institutions with specific learning conditions (on the basis of Lviv State University of Internal Affairs) is an active educational and cognitive process that involves the use of traditional and innovative interactive teaching methods based on the principles of cooperation and equality between teachers and undergraduates, as well as conducting various extracurricular activities in foreign languages, aimed at improving verbal communication skills in the first place.
Description: Бондаренко В. А. Навчально-методичні підходи до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (на базі кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ) / Бондаренко В. А., Запотічна Р. А., Кащук М. Г. // Південноукраїнський правничий часопис. - 2020. - Випуск 1. - С. 175-179.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3220
ISSN: 2312-928X
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондаренко, Запотічна, Кащук.pdf200,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.