Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3320
Title: Формування ювенальної компетентності поліцейських: навчально-методичний посібник
Other Titles: Formation of juvenile competence of police officers: a textbook
Authors: Когут, Я.М.
Kohut, Ya.M.
Пряхіна, Н.О.
Priakhina, N.O.
Жидецький, Ю.Ц.
Zhydetskyi, Yu.Ts.
Кіржецький, Ю.І.
Kirzhetskyi, Yu.I.
Хомин, О.Й.
Khomyn, O.Y.
Січковська, І.В.
Sichkovska, I.V.
Keywords: комунікативна компетентність поліцейського
ювенальна компетентність
ювенальна психологія
ювенальна педагогіка
опитування
допит дитини
інтерв’ювання неповнолітніх
збір інформації
communicative competence of a police officer
juvenile competence
juvenile psychology
juvenile pedagogy
surveys
interrogation of children
interviewing minors
gathering information
Issue Date: 2020
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Розкрито правові, психологічні та педагогічні аспекти формування однієї зі складових комунікативної компетентності поліцейського – ювенальної компетентності. Зазначене навчальне видання, окрім викладу відповідного матеріалу, який розкриває окремий підрозділ навчальної дисципліни «Ювенальна психологія та педагогіка», містить методичні рекомендації щодо проведення опитування (допиту) дитини, а також методику проведення тренінгу з інтерв’ювання неповнолітніх для збору інформації. Здійснено аналіз вітчизняних і міжнародних нормативно-правових актів, які визначають правовий статус поліції у спілкуванні з дітьми, охарактеризовано специфіку вікових періодів психічного та особистісного розвитку дитини, особливості комунікації працівників підрозділів ювенальної превенції з неповнолітніми, зокрема під час офіційного спілкування в процесі опитування чи допиту, а також методи психологічного та педагогічного впливу поліцейських на дітей. The training manual covers legal, psychological and pedagogical aspects of the development of a police officer’s communicative competence, namely juvenile competence. The above-mentioned teaching publication, besides the presentation of the relevant material, which discusses the separate unit of the educational discipline «Juvenile psychology and pedagogy», contains methodological recommendations for conducting the interview (interrogation) the child, as well as the method of interviewing minors to gather information. The manual contains an analysis of domestic and international laws and regulations defining the legal status of the police in their dealings with children and describes the specificities of the age periods of the child’s mental and personal development, Special features of communication between officers of the juvenile prevention units and minors, including during official communication during questioning or interrogation, as well as methods of psychological and pedagogical intervention by police officers against children.
Description: Формування ювенальної компетентності поліцейських: навчально-методичний посібник. / Когут Я., Хомин О., Жидецький Ю., Пряхіна Н., Кіржецький Ю., Січковська І.; за заг. ред. Я. Когута. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. - 176 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3320
ISBN: 978-617-511-321-9
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ювенальна9-12-20.pdf708,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.