Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/333
Title: Законодавство та судова практика Другої Речі Посполитої щодо статусу української мови у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919–1939 рр.): автореферат
Other Titles: Legislation and judicial practice of the Second Rich Pospolyta on the status of the Ukrainian language in Eastern Galicia in the interwar period (1919–1939): thesis
Authors: Марковський, В.Я.
Markovskyi, V.Ya.
Keywords: мовне законодавство
мовні права
державна мова
мови національних меншин
правовий статус української мови
мовні відносини
правове регулювання мовних відносин
Східна Галичина
language legislation
language rights
the official language
the languages of minorities
the legal status of the Ukrainian language
linguistic relations
legal regulation of the linguistic relations
Eastern Galicia
Issue Date: 2014
Publisher: НУ ЛП
Abstract: На основі аналізу нормативно-правових актів, архівних джерел і спеціальної літератури досліджено законодавство Другої Речі Посполитої у сфері правового регулювання мовних відносин. Доведено звуження правового статусу української мови в Другій Речі Посполитій порівняно з правовим статусом української в Австро-Угорщині. Суттєвим недоліком мовного законодавства Другої Речі Посполитої була невідповідність актів офіційного тлумачення та правозастосовних актів мовним законам; правові норми мовних законів не відповідали конституційним актам держави. Доведено неправовий характер правозастовної діяльності органів виконавчої та судової влади Другої Речі Посполитої стосовно мовних прав українського населення. The dissertation deals with examination of the Second Rich Pospolyta legislation in the sphere of legal regulation of the linguistic relations which is done on the grounds of the analysis of normative and legal acts, archival sources and special literature. The narrowing of the legal status of the Ukrainian language in the Second Rich Pospolyta in comparison with the one in Austria-Hungary is proved. The essential imperfection of the linguistic legislation of the Second Rich Pospolyta was non-conformity of acts of the official interpretation and enforcement acts to the linguistic laws; legal norms of the linguistic laws didn’t comply with the Constitutional acts of the state. Non-legal character of the enforcement activities of executive and judicial branches in the Second Rich Pospolyta concerning the linguistic rights of the Ukrainians in Eastern Galicia is proved.
Description: Марковський В. Я. Законодавство та судова практика Другої Речі Посполитої щодо статусу української мови у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919–1939 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Марковський Володимир Ярославович. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. - 23 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/333
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Марковський aref.pdf357,51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.