Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3339
Title: До питання розширення видів принципів аграрного права
Other Titles: On the issue of expanding the kinds of principles of agricultural law
Authors: Долинська, М.С.
Dolynska, M.S.
Keywords: принципи аграрного права україни
принцип екологізації
принцип диджиталізації
principles of agricultural law of ukraine
principle of ecologization
principal of digitalization
Issue Date: 2020
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;3
Abstract: Дослідження присвячено актуальним питання розвитку аграрного права в Україні. Аграрне право регулює різноманітний комплекс аграрних правовідносин. Метою дослідження є аналіз основних принципів аграрного права України, а також окреслення становлення нових принципів в правовому регулюванні агропромислового комплексу держави. Автором стверджується, що принципи права огульно відображають сучасні відносини в державі, а також в певній мірі, прогресивні тенденції розвитку українського суспільства. Досліджено найбільш поширені класифікації принципів аграрного права. Визначено поняття принципів аграрного права. Принципи аграрного права – основоположні ідеї, думки, засади, а також положення, які відображені у нормативних та законодавчих актах держави або випливають із їх змісту, правової доктрини, а також відображають закономірності та особливості аграрного права, які формуються під впливом об’єктивних суспільних відносин і потреб суспільства. Юридично закріпленими принципами пройняті основні правові норми та інститути аграрного права. Значущість принципів аграрного права полягає у тому, що вони можуть також застосовуватися як засіб подолання прогалин у аграрному праві України. Застосування принципів права в Україні, в тому числі аграрного, повинно відбуватися у врахуванням багатьох чинників, серед яких важлива роль належить становленню та розвитку правової системи держави, що певним чином пов’язана не тільки з економікою, але й політикою та мораллю. В Україні відбувається становлення нових принципів аграрного права – принципів екологізації та диджиталізації. У перспективі, вищевказані принципи екологізації та диджиталізації займуть чільне місце серед основних принципів права, які будуть втілені в українському законодавстві. Принципи аграрного права, як комплексної галузі права, спонукають до створення нових прогресивних аграрних нормативно-правових актів, в тому числі законодавчих. The research deals with the topical issues of the development of agricultural law in Ukraine. Agricultural law regulates a variety of agrarian legal relations. The purpose of the research is to analyze the basic principles of agricultural law of Ukraine, as well as to distinguish new principles in the legal regulation of the agro-industrial complex of the State. The author argues that principles of agricultural law generally reflect modern relations in the State, as well as to some extent, the progressive tendencies in the development of the Ukrainian society. The most comprehensive classifcations of principles of agricultural law are investigated. The concept of principles of agricultural law is defned. Principles of agricultural law are fundamental ideas, conceptions, bases, as well as provisions, which are reflected in the normative and legislative acts of the State or derived from their content, legal doctrine; and they also reflect regularities and peculiarities of agricultural law that are formed under the influence of objective social relations and the needs of society. The basic legal norms and institutions of agricultural law are imbued with legally established principles. The signifcance of principles of agricultural law consists in their application as a means of overcoming the gaps in agricultural law of Ukraine. Application of the principles of law in Ukraine, including agricultural one, should take into account many factors; and the important role belongs to the formation and development of a legal system of the State, which is connected not only with the economy but also with politics and morality. In Ukraine, there is formation of new principles of agricultural law – principles of ecologization and digitalization. In prospect, the above-mentioned principles of ecologization and digitalization will occupy an important place among the basic principles of law that are to be embodied in Ukrainian legislation. The principles of agricultural law as a complex branch of law encourage the creation of new progressive agrarian normative and legal acts, including legislative ones.
Description: Долинська М.С. До питання розширення видів принципів аграрного права / Долинська М.С. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 3. - С. 179-182.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3339
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45 Долинська 2020 3 Юр журнал.pdf388,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.