Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3343
Title: Tendencies and prospects of training of intellectual property specialists in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs
Other Titles: Тенденції та перспективи підготовки фахівців з інтелектуальної власності в закладах вищої освіти МВС
Authors: Андрусів, У.Б.
Andrusiv, U.B.
Майкут, Х.В.
Maikut, Kh.V.
Вовк, М.З.
Vovk, M.Z.
Keywords: інтелектуальна власність
вища юридична освіта
інноваційний розвиток
заклад вищої освіти
intellectual property
higher legal education
innovative development
higher education institution
Issue Date: 2020
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;4
Abstract: Статтю присвячено дослідженню питання забезпечення підготовки фахівців з інтелектуальної власності у закладах вищої освіти у системі Міністерства внутрішніх справ. Охарактеризовано існуючий стан викладання дисциплін з інтелектуальної власності як майбутнім юристам, так і працівникам правоохоронних органів, на яких безпосередньо покладатимуться обов’язки захисту інтелектуальної власності від порушень і протиправних посягань. Визначено негативні наслідки освітньої реформи вищої освіти, якою скасовано обов’язковість викладання основ інтелектуальної власності. Для формування більш якісних професійно орієнтованих знань і навичок із питань інтелектуальної власності та підготовки конкурентоспроможних спеціалістів запропоновано запровадити в освітні програми за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності». Визнано доцільним відкриття магістерських програм з інтелектуальної власності та інновацій, запровадивши вивчення навчальних дисциплін новітнього спрямування. Констатовано, що отримання знань з інтелектуальної власності у системі вищої освіти сприятиме якісному забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності, активізації інновацій та комерціалізації, створить передумови для підготовки фахівців нового покоління, у тому числі для підрозділів із боротьби з кіберзлочинністю. Задля ефективного викладання та підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти МВС запропоновано запровадити курси дистанційного навчання з професійної підготовки у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності, а також обов’язкове стажування у профільних національних та міжнародних установах. Зроблено висновок, що запровадження викладання навчальних дисциплін з інтелектуальної власності як студентам, так і курсантам у закладах вищої освіти МВС сприятиме якісному вдосконаленню системи юридичної освіти в Україні як неодмінної передумови її успішного високотехнологічного та інноваційного процвітання. The article deals with the issue of providing training for intellectual property specialists in higher education institutions within the system of the Ministry of Internal Affairs. The current state of teaching intellectual property disciplines to both future lawyers and law enforcement ofcers, who will be directly responsible for protecting intellectual property from infringements and illegal encroachments, is described. The negative consequences of the higher education reform, which abolished the obligation to teach the fundamental aspects of intellectual property, are determined. In order to form better professionally oriented knowledge and skills of intellectual property issues and to train competitive specialists, it is proposed to introduce the study of the obligatory discipline “Intellectual Property Law” in educational programs in the specialties “Law” and “Law Enforcement”. It is considered expedient to open master's programs in intellectual property and innovation, introducing the study of disciplines of the latest direction. It is stated that acquiring knowledge of intellectual property in the higher education system will contribute to the quality of protection of intellectual property rights, innovation and commercialization; will create the conditions for training a new generation of professionals, including units to combat cybercrime. In order to effectively teach and improve the professional level of research and teaching staff of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs, it is proposed to introduce distance learning courses in intellectual property, technology transfer and innovation, as well as compulsory internships in relevant national and international institutions. It is concluded that the introduction of teaching intellectual property to both students and cadets in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs will contribute to the qualitative improvement of the legal education system in Ukraine as an indispensable precondition for its successful high-tech and innovative prosperity.
Description: Andrusiv U.B. Tendencies and prospects of training of intellectual property specialists in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs / Andrusiv U.B., Maikut Ch.V., Vovk M.Z. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 4. - С. 38-41.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3343
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
андрусів майкут вовк.pdf415,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.