Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3350
Title: The rule of law and inflation in the middle-income countries (Web of Science)
Other Titles: Верховенство права та інфляція у країнах зі середнім рівнем доходу (Web of Science)
Authors: Шевчук, В.О.
Shevchuk, V.O.
Бліхар, В.С.
Blikhar, V.S.
Забзалюк, Д.Є.
Zabzaliuk, D.Ye.
Татарин, Н.М.
Tataryn, N.M.
ORCID ID: 0000-0001-6930-1440
ORCID ID: 0000-0003-2974-0419
ORCID ID: 0000-0002-1041-0148
ORCID ID: 0000-0002-3888-2104
Keywords: верховенство права
інфляція
панельні дані
the rule of law
inflation
panel data
Issue Date: 2020
Publisher: Financial and credit activity: problems of theory and practice
Series/Report no.: ;33-2
Abstract: Проаналізовано зв’язок між дотриманням норм верховенства права та інфляцією. Використовувалися річні дані за період 2013-2019 рр. індексу верховенства права від неурядової організації World Justice Project (WJP) для 40 країн Центральної і Східної Європи, колишнього Радянського Союзу, Азії і Латинської Америки. За допомогою оцінок перехресної регресії (cross-section) і панельних даних з використанням методу зі змінною сталою (англ. а random effects model - RE) емпірично оцінено залежність інфляції від окремих субіндексів WJP, що враховують широкий аналітичний спектр різноманітних аспектів верховенства права. Останнім часом проблематика верховенства права все ширше використовується в економічних дослідженнях. Передусім це стосується залежності трансакційних коштів і довіри від правових чинників, що має безпосередній вплив на кошти виробництва та інфляцію, як це наголошують представники нової інституційної школи (New Institutional Economics). Натомість економісти неокласичної школи (Neoclassical economics) переважно аналізують вплив механізмів верховенства права на формування довіри до таких інститутів, як незалежний центральний банк чи державний адміністративний апарат. Не бракує емпіричних свідчень, що антиінфляційний вплив центрального банку істотно залежить від супутніх умов з дотриманням верховенства права. Економісти кейнсіанської школи (Keynesian economics) стверджують, що важливість правових і регуляторних норм істотно зростає за умов низької процентної ставки (Zero Lower Bound - ZLB), як це притаманно останнім часом більшості промислових країн. Оскільки академічне трактування верховенства права досить широке, становить практичний інтерес вивчення відповідних макроекономічних ефектів у розрізі таких окремих компонент, як система противаг і стримувань для уряду, боротьба з корупцією, підтримання правопорядку, ефективність регуляторних механізмів тощо. Проведене дослідження показало, що немає підстав заперечувати антиінфляційний вплив верховенства права — як загалом, так і в розрізі окремих компонент, але отримані емпіричні оцінки можуть бути вразливими до агрегації даних та відрізнятися у розрізі окремих груп країн. Якщо використати загальний індекс верховенства права WJP, антиінфляційний вплив простежується і для загальної вибірки 40 країн, і окремо для обох підгруп країн: 1) Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) та колишнього Радянського Союзу, 2) Азії і Латинської Америки. Використання субіндексів WJP показує антиінфляційний вплив для загальної вибірки країн та підгрупи країн ЦСЄ і колишнього Радянського Союзу (за декількома винятками), але відповідний ефект повністю втрачається для країн Азії і Латинської Америки (це може означати, що антиінфляційним є лише комплексне одночасне запровадження всіх компонент верховенства права). Така особливість привертає увагу до можливостей хибного використання оцінок панельних даних для великих груп країн, що можуть не відповідати окремим регіональним особливостям і схиляти до хибних рекомендацій для економічної політики. З-поміж інших результатів слабкі ознаки прискорення інфляції з часом простежуються у країнах ЦСЄ і колишнього Радянського Союзу, але цього немає у країнах Азії і Латинської Америки. Також у цих країнах інфляція не залежить від динаміки ВВП. Натомість у країнах ЦСЄ і колишнього Радянського Союзу в середньому кожен відсоток зростання ВВП (з лагом у рік) позначається зниженням інфляції на 0,3-процентного пункту. The article analyzes the relationship between compliance with the rule of law and inflation. Annual data for the period of 2013—2019 of the Rule of Law Index from the nongovernmental organization World Justice Project (WJP) for 40 countries of Central and Eastern Europe, the former Soviet Union, Asia and Latin America were used. By means of cross-section estimates and panel data using a random effects model (RE), the dependence of inflation on individual WJP sub-indices was empirically estimated, taking into account a wide analytical spectrum of different aspects of the rule of law. Recently, the issue of the rule of law is increasingly used in economic research. First of all, it concerns the dependence of transaction funds and trust on legal factors, which has a direct impact on the funds of production and inflation, as emphasized by the representatives of the new institutional school (New Institutional Economics). Instead, Neoclassical economics economists mainly analyze the influence of the rule of law mechanisms on the formation of trust in such institutions as the independent central bank or the state administrative apparatus. There is no lack of empirical evidence that the anti-inflationary influence of the central bank significantly depends on the concomitant conditions of compliance with the rule of law. Keynesian economics experts state that the importance of legal and regulatory norms increases significantly with a low interest rate (Zero Lower Bound — ZLB), which has been the case recently in most industrialized countries. Since the academic interpretation of the rule of law is quite broad, it is of practical interest to study the relevant macroeconomic effects in terms of such individual components as the system of counterbalances and checks for government, the fight against corruption, maintenance of law and order, efficiency of regulatory mechanisms, etc. The study showed that there is no reason to deny the anti-inflationary impact of the rule of law in general and in terms of individual components, but the obtained empirical estimates may be vulnerable to data aggregation and differ in terms of individual groups of countries. If we use the general index of the rule of law of the WJP, the anti-inflationary effect can be traced both for the general sample of 40 countries, and separately for both subgroups of countries: 1) Central and Eastern Europe (CEE) and the former Soviet Union, 2) Asia and Latin America. The use of WJP sub-indices shows an antiinflationary effect for the general sample of countries and subgroups of CEE countries and the former Soviet Union (with a few exceptions), but the corresponding effect is completely lost for the countries of Asia and Latin America (it can mean that only complex simultaneous introduction of all components of the rule of law is anti-inflationary). This feature draws attention to the possibility of erroneous use of panel data estimates for large groups of countries that may not meet certain regional characteristics and incline to erroneous recommendations for economic policy. Among other results, weak signs of accelerating inflation have been observed over time in the CEE countries and the former Soviet Union, but not in Asia and Latin America. Also in these countries, inflation does not depend on GDP dynamics. In contrast, in the CEE and former Soviet Union countries, on average, each percentage point of GDP growth (lag per year) is marked by a 0.3- percentage-point decrease in inflation.
Description: Shevchuk V. The rule of law and inflation in the middle-income countrie / Shevchuk V., Blikhar V., Zabzaliuk D., Tataryn N. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - No 33. - Vol. 2. - Pp. 386-399.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3350
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
забзалюк бліхар.pdf419,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.