Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3364
Title: Психологічні особливості ресоціалізації засуджених
Other Titles: Psychological peculiarities of resocialization of the convicted
Authors: Дільна, З.Ф.
Dilna, Z.F.
Устрицька, Н.І.
Ustrytska, N.I.
Keywords: засуджений
ресоціалізація
виправлення
програма ресоціалізації
психологічна адаптація
convict
resocialization
corrections
resocialization program
psychological adaptation
Issue Date: 2020
Publisher: Порівняльно-аналітичне право
Series/Report no.: ;1
Abstract: Стаття присвячена дослідженню питань, що стосуються процесу свідомого повернення засуджених до нормального життя, а також їхньою адаптації до суспільства, що містить позитивні зміни в особистості засудженого, зміни в його свідомості, що стосуються насамперед направленості на законослухняне життя, тобто йдеться про ресоціалізацію. Вивчаються питання про психокорекційні процеси з метою усунення недоліків у розвитку особистості засуджених та їхньої психологічної готовності до зміни способу життя. Ресоціалізація засуджених є психологічно складним процесом і містить декілька етапів, до яких входить як юридичний аспект, що за своєю суттю є підготовкою засудженого до звільнення з місць позбавлення волі й зняття судимості, так і психологічний аспект, суть якого – враховувати психологічні особливості особистості засуджених осіб. Аналізуються підходи до виокремлення етапів ресоціалізації, основними з яких можна виділити пенітенціарний і постпенітерціарний, що передбачає велику роль у відновленні засудженого та його адаптації до нормального суспільного життя, тим самим доводячи, що окрім каральної та правообмежувальної функції, установи виконання покарань відіграють і ресоціалізуючу роль. У статті розкрито зміст програми диференційованого виховного впливу на засуджених під назвою «Підготовка до звільнення», етапи, які така програма передбачає; викладаються заходи під час реалізації цієї програми, які спрямовані насамперед на сприяння засудженим до встановлення соціальних позитивно корисних відносин, надання психологічної допомоги засудженим, а також допомоги в розвитку в них знань та умінь для нормального проживання в суспільстві. Увагу приділено й психологічній адаптації та психологічній підготовці засудженого до звільнення, яка допомагає йому перебудувати свою психіку, нормально пристосуватись до життя суспільства шляхом налаштування його психічних станів, активізації психіки, вміння долати внутрішні неузгодженості й напругу, зміною суспільних поглядів засудженого, підвищення його самооцінки. Таке завдання покладено на психолога установи виконання покарань, який повинен застосовувати засоби й методи психологічної допомоги, дотримуючись принципів доцільності, систематичності, послідовності й індивідуальності. The article investigates the issues related to the process of conscious return prisoners to normal life, and their adaptation to society, involves the positive changes in the personality of the convict, the changes in his mind related primarily to focus on law-abiding life, that is, the article is about. Issues of psycho-correction processes are studied with the aim of eliminating the defciencies in the development of the convicts' personality and their psychological readiness for lifestyle change. Resocialization of convicts, is a psychologically complex process that involves several steps, which include as the legal aspect, which in essence is the preparation of a convict for release from prison and the removal of a criminal record, and psychological aspect, the essence of which take into account the psychological features of the person convicted. Examines approaches to the selection stages of re-socialization, the main of which are the prison and post pandemic, which involves a major role in the restoration of the convicted person and his adaptation to normal social life of institutions of execution of punishments, thereby proving that in addition to punitive and legal right functions of the penal institutions play resource. The article reveals the content of the program of differentiated educational impact on convicts, entitled “Preparation for release”, the stages of such a program, and highlights activities during the implementation of this program, which is aimed primarily at assisting convicts to the establishment of social a positive – positive relationship, the provision of psychological care to prisoners, and assistance in the development of their knowledge and skills for normal living in society. Attention is paid to psychological adaptation and psychological preparation for the release of the convict, who helps him rebuild his psyche, it is normal to adapt to society by adjusting its mental States, activation of the psyche, the ability to overcome the internal inconsistencies and the voltage change of public opinion convict, improve his self-esteem. Such a task is entrusted to the psychologist of the penitentiary institution, who must apply the means and methods of psychological assistance in accordance with the principles of expediency, systematically, consistency and individuality.
Description: Дільна З.Ф. Психологічні особливості ресоціалізації засуджених / Дільна З.Ф., Устрицька Н.І. // Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 433-436.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3364
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дільна устрицька.pdf413,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.