Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3402
Title: Особливості правового режиму спадкування в міжнародному приватному праві
Other Titles: Peculiarities of the legal regime of inheritance in private international law
Authors: Михайлів, М.О.
Mykhailiv, M.O.
Keywords: колізійна норма
правовий режим спадкування
спадкування в міжнародному приватному праві
закон громадянства спадкодавця
особистий закон спадкодавця
conflict rule
legal regime of inheritance
inheritance in private international law
law of citizenship of the testator
personal law of the testator
Issue Date: 2020
Publisher: Право і суспільство
Series/Report no.: ;4
Abstract: Стаття присвячена дослідженню правового режиму спадкування в міжнародному приватному праві. Звертається увага на те, що правовий режим пов’язаний із визначенням права, яке буде застосовуватися до спадкування з іноземним елементом. На підставі аналізу законодавства іноземних держав зроблено висновок, що питання, пов’язані із визначенням статуту спадкування вирішується, виходячи або з принципів єдності спадкового майна, або в спосіб його розмежування на рухоме і нерухоме майно. Звертається увага, що статут спадкування має за мету вирішення на основі застосовного права як загальних питань спадкування, так і спеціальних правил щодо спадкування певних прав та обов’язків. У процесі дослідження законодавства іноземних держав та міжнародних договорів встановлено, що до питань спадкування з іноземним елементом застосовними є два види колізійних прив’язок, зокрема: «право держави громадянства» та «право держави останнього місця проживання». У статті звертається увага на існування як переваг, так і недоліків колізійних критеріїв «громадянства» та «останнього місця проживання». У процесі дослідження встановлено, що застосування колізійної прив’язки «право держави останнього постійного місця проживання спадкодавця» є більш прийнятною та відповідає правовій природі міжнародного спадкування. У статті звертається увага на відсутність як на національному рівні, так і на міжнародному рівні уніфікованого визначення поняття «останнього місця проживання спадкодавця» та «останнього постійного місця проживання спадкодавця», що призводить до проблем трактування та розуміння цих понять, як у судовій, так і в нотаріальній практиці держав. Зроблено висновок, що визначення останнього місця проживання спадкодавця має здійснюватися відповідно до права держави, з якою спадкодавця пов’язують сімейні, соціальні зв’язки, а також в якій спадкодавець мав законні підстави для постійного проживання. Звертається увага на потребу удосконалення законодавства України у сфері колізійного регулювання питань спадкування та гармонізації законодавства держав із нормами міжнародних договорів та нормативними актами ЄС. The article is devoted to the analysis of legal regime of inheritance in private international law. It is noted that the legal regime is related to the defnition of the law that will be applied to the inheritance with a foreign element. Based on the analysis of the legislation of foreign states, it is concluded that the issues related to the determination of the statute of inheritance are resolved based on the principle of 'unity of inheritance’, or in the way of its delineation into movable and immovable property. It is outlined that the statute of inheritance is intended to decide on the basis of applicable law, both – general issues of inheritance and special rules for the inheritance of certain rights and duties. By analyzing the legislation of foreign states and international agreements, it was found out that there are two types of conflict rules that are applicable to inheritance with a foreign element, in particular: “the law of the state of citizenship” (lex patriae) and “the law of the state of last residence” (lex domicilii). The article draws attention to the existence of both advantages and disadvantages of the conflicting criteria of “citizenship” and “last place of residence”. The study found that the application of the conflict rule “the law of the state of the last permanent residence of the testator” is more acceptable and consistent with the legal nature of international inheritance. The article highlights the absence of the unifed defnition of “the last place of residence of the testator» and «last permanent place of residence of the testator” both – at the national and international levels, which in turn leads to problems of interpretation and understanding of these concepts in the court, and in the notarial practice of states. It is concluded that the determination of the last place of residence of the testator should be applied in accordance with the law of the state where the testator has family, social connections, as well as the state, where the testator had legal grounds for permanent residence. Attention is drawn to the necessity of improvement of the legislation of Ukraine in the feld of conflict rule of inheritance and harmonization of legislation of states with the norms of international treaties and EU regulations.
Description: Михайлів М.О. Особливості правового режиму спадкування в міжнародному приватному праві / Михайлів М.О. // Право і суспільство. - 2020. - № 4. - С. 292-301.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3402
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
михайлів (3).pdf325,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.