Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3507
Title: Управління безпековою діяльністю промислових підприємств: дисертація
Other Titles: Safety activity management of industrial enterprises: dissertation
Authors: Фостяк, В.І.
Fostiak, V.I.
Keywords: безпека
безпекова діяльність
управління безпековою діяльністю підприємства
безпековий потенціал промислового підприємства
промислове підприємство
економічна безпека підприємства
загроза
ризик
суб’єкт безпеки
security
security activity
management of security activity of enterprise
security potential of industrial enterprise
industrial enterprise
economic security of enterprise
threat
risk
subject of security
Issue Date: 2020
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробленні науково-прикладних засад управління безпековою діяльністю промислових підприємств. У першому розділі «Теоретичні та методичні аспекти управління безпековою діяльністю підприємств» розглянуто сутність базових понять для забезпечення безпеки підприємств таких як: «безпека», «розвиток», «діяльність», «підприємство», що дало змогу обґрунтувати трактування безпекової діяльності підприємства як діяльності підприємства у співпраці із зовнішніми суб’єктами безпеки для забезпечення власної динамічної стійкості функціонування та формування безпечних умов розвитку через захищеність від дії зовнішніх і внутрішніх загроз та мінімізацію ризиків. Доведено, що безпекова діяльність не є аналогом операційної, інвестиційної чи фінансової, водночас вона уможливлює їх здійснення. Визначено ключові підходи та сформовано власне розуміння таких термінів як «небезпека» (будучи результатом реалізації загроз, спричиняє зниження рівня безпеки; негативний вплив, наслідком чого може бути руйнування системи, зокрема банкрутство підприємства), «ризик» (характерний для підприємницької діяльності загалом та у процесі прийняття кожного управлінського рішення, результати реалізації якого можуть бути як позитивними, так і негативними та нейтральними), «загроза» (форма небезпеки, що виникає у зовнішньому та внутрішньому середовищі, результат реалізації якої є завжди негативним, що виявляться у зменшенні величини очікуваного прибутку, втрат та отриманої реальної шкоди), що дало змогу визначити сукупність цілей безпекової діяльності підприємства, які загалом передбачають моніторинг рівня безпеки, мінімізацію ризиків, ідентифікацію і протидію внутрішнім і зовнішнім загрозам. Обґрунтовано трактування безпекового потенціалу як сукупної здатності використати наявні ресурси і можливості для формування безпечних умов розвитку через зниження ризиків та протидію внутрішнім та зовнішнім загрозам. Визначено місце безпекового потенціалу у структурі економічного потенціалу підприємства, охарактеризовано його складові та розглянуто процес формування в умовах українських підприємств, що створює необхідне теоретичне підґрунтя для їх безпечного розвитку. Доведено, що управління безпековою діяльністю доцільно трактувати як процес планування, організації, мотивації й контролю систематичних та цілеспрямованих дій суб’єктів безпеки стосовно об’єктів безпеки для збереження підприємства як системи та формування безпечних умов розвитку для досягнення пріоритетних інтересів. Сформовано значення системи управління безпековою діяльністю підприємства в системі управління підприємством. Доведено, що в процесі управління кожною функціональною складовою системи управління підприємством (виробництво, маркетинг, фінанси, інновації та кадри) має враховуватися безпековий аспект, тобто як розроблення та прийняття управлінських рішень менеджерами в різних сферах господарської діяльності може вплинути на рівень безпеки підприємства як системи та його частин. Визначено основні пріоритети системи управління безпековою діяльністю: тактичні (захист об’єктів безпеки та підприємства як системи вищого порядку від негативної дії зовнішніх та внутрішніх викликів, ризиків і загроз) та стратегічні (забезпечення гнучкості управління підприємством через формування необхідного інформаційного забезпечення із урахуванням безпекового аспекту), статичні (стійкість підприємства як соціальноекономічної системи) і динамічні (розвиток безпекової діяльності відповідно до зміни зовнішніх умов та потреб підприємства). Сформовано концептуальні основи управління безпековою діяльністю підприємств, які формулюють ключові засади управління безпековою діяльністю українських підприємств, відповідно до мети, що визначає здатність реалізовувати взаємопов’язані заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків та протидію негативному впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, тобто захист бізнесу як основа для його розвитку. Розроблено модель системи економічної безпеки підприємства, в якій одночасно із принципами, функціями, методами, засобами та забезпеченням обґрунтовано зміст та місце механізму управління безпековою діяльністю, механізмів взаємодії, розроблення та реалізації управлінських рішень суб’єктами безпеки. У другому розділі «Аналітичне підґрунтя управління безпековою діяльністю промислових підприємств» сформовано інформаційне підгрунтя управління безпековою діяльністю промислових підприємств. Докладно розглянуто та охарактеризовано динаміку діяльності підприємств харчової, легкої, хімічної та машинобудівної промисловості. Встановлено перелік ключових загроз, які негативно впливають на економічну безпеку підприємств окремих видів економічної діяльності, серед яких виокремлено: зниження купівельної спроможності населення; щорічне зменшення трудового потенціалу; низька ефективність господарської діяльності через збитковість та недостатній рівень рентабельності виробництва промислової продукції; мала частка інноваційно активних підприємств; зростаюча конкуренція зі сторони іноземних товаровиробників; низька конкурентоспроможність виготовленої продукції не лише на зовнішніх, але й на внутрішньому ринку; застарілість основних засобів, що спричиняє зниження якості та зростання собівартості промислової продукції. Розроблено методичний підхід до управління безпековою діяльністю промислових підприємств, що ґрунтується на методі функціонального моделювання і структурного аналізу на основі IDEF0. Застосування розробленого методичного підходу дає можливість істотно підвищити ефективність визначення та протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам. Сформовано науково-методичний підхід, який передбачає оцінювання управління безпековою діяльністю, відповідно до системного підходу, у розрізі керуючої та керованої підсистем та управлінських рішень. Здійснена апробація в умовах десяти промислових підприємств дала змогу виявити, що для більшості з них характерна недостатня результативність функціонування керуючої системи, низький рівень безпеки щодо керованої підсистеми та незадовільна ефективність прийняття і реалізації управлінських рішень у системі управління безпековою діяльністю. Апробацію розробленого науково-методичного підходу було здійснено в умовах десяти промислових підприємств. Результати досліджень дали змогу дійти висновків про недостатню результативність функціонування керуючої системи, низький рівень безпеки щодо керованої підсистеми та незадовільну ефективність прийняття та реалізації управлінських рішень у системі управління безпековою діяльністю, що були характерні для більшості із досліджуваних підприємств. У третьому розділі «Методичні підходи до управління безпековою діяльністю промислових підприємств» розроблено механізм управління безпековою діяльністю промислових підприємств як сукупності взаємопов’язаних складових, що включають суб’єкти й об’єкти безпеки, цілі та інтереси, функції, принципи, методи, ресурсне забезпечення, які, об’єднуючись у систему, спрямовані на формування безпечних умов розвитку підприємства. Розроблено механізм взаємодії суб’єктів безпеки, який складається з вибору інструментів управління взаємодією суб’єктів безпеки, напрямів підвищення результативності взаємодії, розроблення та реалізації програми підвищення результативності взаємодії внутрішніх та зовнішніх суб’єктів безпеки, що в сукупності уможливлює формування безпечних умов розвитку підприємства з ефективним використанням наявних ресурсів та за результатами взаємодії із зовнішніми суб’єктами безпеки. Запропоновано механізм розроблення та реалізації управлінських рішень суб’єктами безпеки, який передбачає послідовне виконання трьох етапів: формування необхідного інформаційного підґрунтя; розроблення альтернативних варіантів управлінських рішень; реалізацію рішення із необхідною оцінкою та можливістю коригування процесу здійснення захисних заходів. Розроблено науково-практичний підхід до формування безпекового потенціалу промислових підприємств, який дає можливість, на основі застосування методу багатокритеріального оцінювання альтернатив, вибрати найраціональніший варіант ресурсного забезпечення безпекової діяльності підприємств за різної потреби у матеріально-фінансових, кадрових та організаційних ресурсах для досягнення поставлених перед суб’єктами безпеки завдань. Розроблено теоретичні положення щодо управління безпековою діяльністю промислових підприємств, що передбачають застосування матриці вибору стратегії управління безпековою діяльністю підприємства, в основі якої міститься потреба врахування двох параметрів – рівня безпеки та варіанту стратегії розвитку підприємства; охарактеризовано зміст можливих альтернативних варіантів стратегій. Обґрунтовано ключові методичні засади реалізації певної стратегії, дотримання яких уможливлює досягнення стратегічних цілей стратегії розвитку певного підприємства. Здійснена апробація дала змогу встановити найдоцільнішу стратегію управління безпековою діяльністю для кожного із досліджуваних промислових підприємств. Обґрунтовано ключові теоретичні основи реалізації певної стратегії, дотримання яких уможливлює досягнення стратегічних цілей стратегії розвитку певного підприємства. The dissertation is devoted to the solution of the scientific problem, which consists in theoretical substantiation and development of scientific and applied bases of management of safety activity of industrial enterprises. The first section "Theoretical and methodological aspects of enterprise security management" discusses the essence of basic concepts to ensure the security of enterprises as "security", "development", "activity", "enterprise", which allowed to justify the interpretation of the security activity of the enterprise as an enterprise in cooperation with external security entities for ensuring their own dynamic stability of functioning and formation of safe conditions for development through protection against external and internal threats and minimizing risks. It is proved that security activity is not an analogue of "operational", "investment" or "financial", it makes it possible for them to be implemented. Key approaches have been identified and their own understanding of terms such as ‘danger’ has been identified (being the result of threats, resulting in a decline in security; a negative impact that could result in the destruction of the system, including bankruptcy of the enterprise), ‘risk’ (inherent in business activity in general and in the process of making every management decision, the results of which can be positive, negative and neutral), "Threat" (a form of danger that arises in the external and internal environment, the result of which is always negative, resulting in a decrease in the amount of expected profits, losses and real damage received), which made it possible to determine the purposefulness of goals without the specific activity of the enterprise, which in general provide for monitoring of security level, minimization of risks, identification and counteraction of internal and external threats. The interpretation of the security potential as a combined ability to use the available resources and opportunities to create safe conditions for development by reducing risks and counteracting internal and external threats is substantiated. The place of the security potential in the structure of the economic potential of the enterprise is determined, its components are characterized and the process of formation in the conditions of Ukrainian enterprises is considered, which creates the necessary theoretical foundation for their safe development. It is proved that the management of security activities should be interpreted as the process of planning, organizing, motivating and controlling the systematic and purposeful actions of security subjects with respect to security objects in order to preserve the enterprise as a system and to create safe conditions for development in order to achieve priority interests. The place of place of management system of security activity of enterprise in the system of enterprise management is determined. It is proved that in the process of managing every functional component of the enterprise management system (production, marketing, finance, innovations and personnel) the safety aspect should be taken into account, that is, how the development and decision making of managers in different spheres of economic activity can affect the level of enterprise security as a system and its parts. The main priorities of the security management system are identified: tactical (protection of security objects and enterprises as a higher order system from the negative effects of external and internal challenges, risks and threats) and strategic (providing flexibility of managing the enterprise by forming the necessary information support taking into account the security aspect ), static (firm sustainability as a socio-economic system) and dynamic (development without a specific activity in accordance with changing external conditions t needs of the enterprise). Conceptual frameworks for enterprise security management have been formed, defining key principles for managing Ukrainian companies’ security activities, based on the goal that defines the ability to implement interrelated measures aimed at minimizing risks and counteracting the negative impact of external and internal threats, ie the protection of business its development. The model of the economic security system of the enterprise is developed in which, along with the principles, functions, methods, means and provision, the content and place of the security management mechanism, the interaction mechanism and the mechanism of development and implementation of management decisions by the security entities are substantiated. In the second section "Analytical basis of management of safety of industrial enterprises" the information basis of management of safety activity of industrial enterprises is formed. The dynamics of activity of the enterprises of food, light, chemical and machine-building industry are carefully considered and characterized. The list of key threats that adversely affect the economic security of enterprises of certain types of economic activity, among which were identified: reduction of purchasing power; annual reduction of labor potential; low efficiency of economic activity due to loss-making and insufficient level of profitability of industrial production; small share of innovative enterprises; growing competition from foreign producers; low competitiveness of manufactured products not only in foreign but also in the domestic market; obsolescence of fixed assets, which causes a decrease in the quality and increase in the cost of industrial products. A methodological approach to the safety management of industrial enterprises has been developed, based on the method of functional modeling and structural analysis based on IDEF0. The application of the developed methodological approach makes it possible to significantly increase the effectiveness of identifying and counteracting external and internal threats. A scientific and methodological approach has been formed, which provides for the evaluation of safety management, in accordance with the systematic approach, in the context of the managed and managed subsystems and management decisions. Testing in ten industrial enterprises revealed that most of them are characterized by insufficient performance of the management system, low level of security of the managed subsystem, and unsatisfactory efficiency in making and implementing management decisions in the safety management system. The development of the developed scientific and methodological approach was carried out in the conditions of ten industrial enterprises. The results made it possible to conclude that the performance of the management system was not effective, the security of the managed subsystem was low, and that management decisions in the safety management system, which were typical for most of the surveyed enterprises, were unsatisfactory. In the third section "Methodical approaches to the management of the safety of industrial enterprises" developed a mechanism for managing the safety of industrial enterprises as a set of interrelated components that include security entities, security objects, goals and interests, functions, principles, methods, resource security, which, being integrated into the system, are aimed at creating safe conditions for enterprise development. Mechanism of interaction of security subjects is developed, which includes: choice of tools of management of interaction of security subjects, directions of increase of effectiveness of interaction, development and implementation of the program of increase of efficiency of interaction of internal and external security entities, which in total makes it possible to form safe conditions for enterprise development from effective use of available resources and the results of interaction with external security actors. A mechanism for the development and implementation of management decisions by security entities is proposed, which envisages the sequential implementation of three stages: formation of the necessary information base; development of alternative management decisions; implementation of the decision with the necessary assessment and possibility to adjust the process of implementation of protective measures. The scientific and practical approach to the formation of the security potential of industrial enterprises has been developed, which allows, based on the use of the multicriteria evaluation method of alternatives, to select the most rational option of securing the security of enterprises with different needs in material, financial, personnel and organizational resources to achieve the set in front of the subjects of task security. Theoretical provisions on the safety management of industrial enterprises have been developed, which provide for the application of the matrix of choice of the strategy of management of the security activity of the enterprise, based on the necessity to take into account two parameters: the level of security and the variant of the enterprise development strategy, and the content of possible alternative options of strategies is characterized. The key methodological foundations of the implementation of a certain strategy are substantiated, the observance of which makes it possible to achieve the strategic goals of the strategy of the development of a certain enterprise. The performed testing allowed us to determine the most appropriate safety management strategy for each of the studied industrial enterprises. The key theoretical foundations for the implementation of a certain strategy are substantiated, the observance of which makes it possible to achieve the strategic goals of the strategy of the development of a certain enterprise.
Description: Фостяк В. І. Управління безпековою діяльністю промислових підприємств: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – «Менеджмент» / Фостяк Володимир Ігорович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2020. - 290 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3507
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fostyak_d.pdf7,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.