Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3520
Title: Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств: дисертація
Other Titles: Methodological principles of management the financial security of the enterprises: Thesis
Authors: Мельник, С.І.
Melnyk, S.I.
Keywords: безпека
виклик
ризик
загроза
небезпека
фінансова безпека підприємства
система
адаптивне управління
антисипативне управління
інтелектуалізація
security
challenge
risk
threat
danger
enterprise financial security
system
adaptive management
antisipative management
intellectualization
Issue Date: 2020
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У першому розділі «Теоретичні засади управління фінансовою безпекою підприємств» за результатами аналізу понять «безпека», «економічна безпека підприємства», «фінансова діяльність» та «фінансова безпека підприємства» сформовано теоретичний базис управління фінансовою безпекою українських підприємств. Побудовано контекстноцільову матрицю визначення сутності поняття «фінансова безпека підприємства», в основі якої покладено дві базові площини, що визначають позицію науковців стосовно «ядра» поняття та «основного призначення» фінансової безпеки в процесах, які мають місце в умовах кожного суб’єкта господарювання. Під фінансовою безпекою підприємства запропоновано розуміти стан фінансової системи, за якого зберігається фінансова рівновага та здійснюється протидія загрозам, внаслідок чого забезпечується її стійкість, стабільність та надійність, що сприяє досягненню визначених цілей та стратегії розвитку. Уточнено понятійно-категоріальний апарат управління фінансовою безпекою підприємств, зокрема зміст таких термінів як «виклик», «ризик», «загроза» та «небезпека». Під дестабілізуючими факторами запропоновано розуміти явища або обставини, які можуть, залежно від сили дії, негативно вплинути на його фінансово-господарську діяльність, що призведе до зниження фінансової безпеки. Розроблено модель понятійно-категоріального апарату фінансової безпеки підприємства, яка демонструє логічні зв’язки між термінами, розриває розуміння їх ролі та характеризує як системний та цілісний підхід до управління фінансовою безпекою підприємства. Сформовано науковий підхід до побудови і функціонування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства, який, на відміну від наявних, вирізняється сукупністю системних елементів та логічною структурою їх взаємозв’язків, що дозволяє на теоретичному та практичному рівнях розуміти умови, можливості та порядок формування і функціонування зазначеного механізму, що у підсумку сприяє ефективності управління фінансовою безпекою підприємства. У другому розділі «Теоретико-методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств» встановлено взаємозв’язок між управлінням економічною безпекою підприємства, управлінням фінансовою діяльністю підприємства та управлінням фінансовою безпекою підприємства. Розроблено мультифакторіальну модель управління фінансовою безпекою підприємства, яка відрізняється від існуючих запропонованою структурою, що охоплює взаємопов’язані рівні управління: підприємством, економічною безпекою, фінансовою безпекою, протидією загрозам, із деталізацією основних етапів процесу управління на кожному з них, що формує цілісну наскрізну орієнтацію на своєчасну реалізацію захисних заходів із раціональним використанням наявних ресурсів. Визначено основні домінанти для управління фінансовою безпекою підприємства як об’єкта управління (фінансову стійкість, стабільність, рівновага, надійність) та уточнено їх зміст. Удосконалено концептуальний підхід до формування та розвитку системи управління фінансовою безпекою підприємства, який, на відміну від відомих, визначає послідовність внесення змін у процес функціонування підприємства для створення умов безпековій діяльності, регламентує порядок розроблення та реалізації захисних заходів, зважаючи на встановлені стратегічні цілі й тактичні орієнтири та результати оцінювання управління фінансовою безпекою, створює сприятливі умови для застосування адаптивного чи антисипативного видів управління та інтелектуалізації, що забезпечує цілеспрямованість процесу управління попри зростаючу динаміку дестабілізуючих факторів у середовищі функціонування підприємства. У третьому розділі «Методологічне забезпечення оцінювання управління фінансовою безпекою підприємств» проведено аналіз тенденцій розвитку промисловості та підприємств окремих видів економічної діяльності, результати якого дозволили обґрунтувати важливість удосконалення управління фінансовою безпекою підприємств. Розроблено методичні засади формування організаційного забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства, які, на відміну від відомих, передбачають поступові зміни в організаційній структурі підприємства шляхом визначення координуючого й профільних підрозділів у сфері фінансової безпеки із відповідним коригуванням порядку надходження й використання інформаційних, матеріальнофінансових і кадрових ресурсів, що створює організаційні можливості для підтримання безпечних умов розвитку, з урахуванням інтересів та наявних ресурсів. Сформовано теоретичний підхід до діагностування управління фінансовою безпекою підприємства, який, порівняно з іншими, передбачає внесення змін у наявні системи інформаційно-аналітичного та обліковоаналітичного забезпечення для отримання, перевірки та опрацювання структурованої та неструктурованої інформації стосовно основних етапів процесу управління, що сприяє більш повному задоволенню інформаційних потреб суб’єктів безпеки. Розроблено методичний підхід до оцінювання управління фінансовою безпекою підприємства, що передбачає визначення сукупності якісних і кількісних індикаторів, розрахунок групових та інтегральних показників для характеристики рівня фінансової безпеки, результативності дій суб’єктів безпеки та ефективності використання організаційної структури й ресурсного забезпечення, що створює основу для внесення змін у систему управління фінансовою безпекою підприємства. Проведені розрахунки дозволили виявити: «низький» рівень фінансової безпеки більшості підприємств, які були обрані для апробації методичного підходу до оцінювання управління фінансовою безпекою підприємства; низьку обґрунтованість управлінських рішень та узгодженість дій суб’єктів безпеки; відсутність ініціативи щодо застосування превентивних захисних заходів; недостатню узгодженістю дій між структурними підрозділами; низьку вмотивованість працівників профільних підрозділів до виконання завдань у сфері фінансової безпеки підприємства; недостатню увагу до удосконалення процесу управління фінансовою безпекою підприємств. У четвертому розділі «Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах посилення нестабільного середовища функціонування» обґрунтовано, що через суттєве підвищення складності, збільшення кількості та зміни процесу реалізації загроз зростає важливість своєчасної реакції суб’єктів безпеки. Розроблено теоретичні положення діагностування готовності системи управління фінансовою безпекою підприємств до змін внаслідок впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, які, на відміну від відомих, охоплюють чотири основні блоки параметрів оцінювання (основні домінанти фінансової безпеки підприємства, основні функціональні складові фінансової безпеки; інформаційна готовність; кадрова готовність) та характеризують зазначену систему управління як реактивну або інертну щодо здатності адекватно реагувати на зміни, що дозволяє отримувати відповідну інформацію для прийняття рішень щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства. Здійснено систематизацію внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на управління фінансовою безпекою промислових підприємств, що, на відміну від відомих, передбачає застосування методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваг, що дало змогу побудувати модель та обґрунтувати пріоритетні напрями удосконалення управління фінансовою безпекою підприємств. Обґрунтовано, що адаптивне управління фінансовою безпекою підприємства – це процес реалізації узгоджених заходів, в умовах обмеженого інформаційного забезпечення та швидкої і складно передбачуваної зміни умов функціонування, які передбачають внесення змін в організаційну структуру, стиль і методи управління фінансовою безпекою для покращення результативності дій суб’єктів безпеки та ефективності реалізації захисних заходів. Сформовано науковопрактичний підхід до застосування адаптивного управління, який містить сукупність адаптаційних процедур і дає змогу керуючій підсистемі управління фінансовою безпекою підприємства обирати з них відповідний варіант із урахуванням змін у зовнішньому середовищі, динаміки внутрішніх процесів та результатів оцінювання процесу управління фінансовою безпекою підприємства. У п’ятому розділі «Напрями удосконалення інструментарію управління фінансовою безпекою підприємств» розроблено технологію антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства, яка передбачає послідовне виконання етапів (підготовки, моніторингу, розроблення превентивних захисних заходів та їх застосування), що дозволяє з урахуванням специфіки фінансово-господарської діяльності промислового підприємства та процесу управління фінансовою безпекою ухвалювати управлінські рішення, спрямовані на попередження загроз. Обґрунтовано, що вибір певного альтернативного варіанту превентивних захисних заходів повинен здійснюватися залежно від можливих втрат, які будуть спричинені підприємству внаслідок виникнення або ж посилення ключових загроз для фінансової безпеки. Доведено, що обмеженість ресурсного забезпечення та висока динамічність середовища функціонування вимагає реагування лише на ті сигнали, які можуть спричинити суттєвий вплив на фінансову безпеку підприємства, що потребує більш активного застосування економіко-математичних та експертних методів. Визначено теоретико-методичні засади вибору захисних заходів у процесі управління фінансовою безпекою підприємства, які, порівняно із відомими, передбачають види захисних заходів (антисипативні, адаптаційні, антикризові), їх характеристику, умови і порядок вибору, що забезпечує стабілізацію ситуації, відновлення нормальної діяльності підприємства та ліквідацію наслідків, з огляду на організаційне й ресурсне забезпечення. Доведено, що інтелектуалізація повинна передбачати генерування нових знань та набуття вмінь щодо можливої зміни рівня фінансової безпеки та варіантів дій з метою підтримання стабільності й стійкості функціонування, повернення до стану рівноваги й надійності у реалізації захисних заходів, а також розширення можливостей для їх застосування суб’єктами безпеки через удосконалення організаційного забезпечення, підтримки ініціативності працівників профільних підрозділів, децентралізації у вирішенні окремих завдань. Розроблено теоретико-методологічні засади інтелектуалізації управління фінансовою безпекою підприємства, що передбачають зростання особистісних інтелектуальних характеристик, проведення організаційних змін, збільшення інтелектуального потенціалу й інтелектуального капіталу, що сприятиме розвитку інтелектуалізації керуючої і керованої підсистем у межах системи управління фінансовою безпекою підприємства. In the first chapter, «Theoretical Foundations of Management the Financial Security of the Enterprise», based on an analysis of the concepts of «security», «economic security of the enterprise», «financial activity» and «financial security of the enterprise», the theoretical basis for managing of financial security of Ukrainian enterprises is formed. A context-targeted matrix has been built to determine the essence of the concept of «financial security of the enterprise», which is based on two basic planes, determine the position of scientists regarding the «core» of the concept and the «main purpose» of financial security in the processes that take place in the conditions of each business entity. It is proposed to understand the financial security of the enterprise as the state of the financial system in which financial equilibrium is maintained and threats are counteracted, as a result of which its stability, consistency and reliability are ensured, which contributes to the achievement of certain development goals and development strategies. Clarification of the conceptual and categorical apparatus for managing the financial security of enterprises, in particular the content of such terms as «challenge», «risk», «threat» and «danger». As destabilizing factors, it is proposed to understand the phenomena or circumstances that, depending on the strength of the action, can negatively affect its financial and economic activities, which will lead to a decrease in financial security. A model of the conceptual and categorical apparatus of financial security of the enterprise has been developed, which demonstrates the logical connections between the terms, breaks the understanding of their role and characterizes it as a systematic and holistic approach to managing the financial security of the enterprise. A scientific approach has been formed to the construction and functioning of the mechanism for ensuring the financial security of the enterprise, which, unlike the existing ones, is distinguished by a combination of system elements and the logical structure of their interconnections, which makes it possible to understand at the theoretical and practical levels the conditions, possibilities and order of formation and functioning of this mechanism, which, as a result, contributes to the effectiveness of managing the financial security of the enterprise. In the second chapter «Theoretical and methodological foundations of managing the financial security of enterprises» the relationship between the management of economic security of the enterprise, financial management of the enterprise and financial security management of the enterprise is established. A multifactorial model for managing the financial security of the enterprise has been developed, which differs from the existing proposed structure, covering the interrelated levels of management: the enterprise, economic security, financial security, countering threats, detailing the main stages of the management process at each of them, forms a holistic end-to-end orientation for the timely implementation of protective measures for the rational use of available resources. The main dominants for managing the financial security of the enterprise as an object of management (financial stability, consistency, balance, reliability) are identified and their content is specified. The conceptual approach to the formation and development of the enterprise financial security management system has been improved, which, unlike the wellknown ones, determines the sequence of changes to the operation of the enterprise to create conditions for the security sector, regulates the development and implementation of protective measures, despite established strategic goals and tactical guidelines and results of the assessment of financial security management, creates favorable conditions for the use of adaptive or antisipative types of management and intellectualization, which ensures a focused management process despite the growing dynamics of destabilizing factors in the environment of the enterprise. The third chapter, «Methodological support for assessing the management of financial security of the enterprises», analyzes the development trends of industry and enterprises of certain types of economic activity, the results of which made it possible to substantiate the importance of improving the management of financial security of enterprises. The methodological foundations for the formation of organizational support for managing the financial security of the enterprise have been developed, which, in contrast to the well-known ones, provide for gradual changes in the organizational structure of the enterprise by determining the coordinating and specialized units in the field of financial security with appropriate adjustment of the order of receipt and use of information, material, financial and human resources, which creates organizational opportunities to maintain a safe development environment, taking into account the available resources. A theoretical approach to diagnosing the financial security management of the enterprise, in comparison with others, has been formulated, provides for changes to existing systems of information-analytical and accounting-analytical support for obtaining, checking and processing structured and unstructured information regarding the main stages of the management process, contributes to a more complete satisfaction of information security needs. A methodological approach to assessing the financial security management of the enterprise has been developed, which provides for the determination of a set of qualitative and quantitative indicators, the calculation of group and integral indicators to characterize the level of financial security, the effectiveness of the actions of security entities and the efficient use of the organizational structure and resource support, creating the basis for making changes to the management system financial security of the enterprise. The calculations made it possible to identify the «low» level of financial security of most enterprises that were chosen to test a methodological approach to assessing the financial security management of the enterprise; low validity of management decisions and coordination of actions of security entities; lack of initiative on the application of preventive and protective measures; lack of coordination between structural units; low motivation of employees of specialized units to perform tasks in the field of financial security of the enterprise; insufficient attention to improving the process of managing the financial security of enterprises. In the fourth section, «Managing the financial security of enterprises in the increasingly unstable operating environment», it is substantiated that due to a significant increase in complexity, an increase in the number and change in the process of implementing threats, the importance of a timely response of security entities is growing. Theoretical provisions have been developed for diagnosing the readiness of the financial security management system of enterprises for changes due to external and internal factors, which, unlike the known ones, cover the four main blocks of assessment parameters (the main dominants of the financial security of the enterprise, the main functional components of financial security; information preparedness; staff readiness) and characterizes the specified management system as reactive or inert ability to adequately respond to changes, allows to obtain relevant information for making decisions on ensuring the financial security of the enterprise. Systematization of internal and external factors affecting the financial security management of industrial enterprises was carried out, which, unlike the known ones, provides for the application of the multi-criteria selection method of alternatives based on a fuzzy preference relationship, which allowed to build a model and justify the priority areas for improving the financial security of the enterprises. It is proved that adaptive management of the enterprise’s financial security is a process of implementing agreed measures, under conditions of limited information support and quick and difficult to predict changes in operating conditions, which include changes to the organizational structure, style and methods of financial security management to improve the effectiveness of actions of security entities and efficiency implementation of protective measures. A scientific and practical approach to the use of adaptive management has been formed, which contains a set of adaptive procedures and allows the management subsystem of the financial security management of the enterprise to choose the appropriate option from them taking into account changes in the external environment, the dynamics of internal processes and the results of the assessment of the financial security management process of the enterprise. In the fifth section «Directions for improving the tools for managing the financial security of enterprises», a technology for antisipative management of the financial security of the enterprise is developed, which provides for the sequential implementation of the stages (preparation, monitoring, development of preventive and protective measures and their application), which allows taking into account the specifics of the business-related activities of the industrial enterprise and the financial security management process make management decisions aimed at preventing threats. It is substantiated that the choice of a certain alternative variant of preventive and protective measures should be carried out depending on the possible losses that will be caused to the enterprise due to the occurrence or strengthening of key threats to financial security. It is proved that the limited resource support and the high dynamism of the functioning environment requires responding only to those signals that can entail a significant impact on the financial security of the enterprise, which requires more active application of economic, mathematical and expert methods. The theoretical and methodological foundations of the choice of protective measures in the process of managing the financial security of the enterprise are defined, in comparison with the known ones, they provide for the types of protective measures (antisipative, adaptive, anti-crisis), their characteristics, conditions and order of choice, stabilize the situation, restore normal operation of the enterprise and eliminate consequences, given organizational and resource support. It is proved that intellectualization should include the generation of new knowledge and the acquisition of skills regarding a possible change in the level of financial security and options for actions in order to maintain stability and sustainability, return to a state of equilibrium and reliability in the implementation of protective measures, as well as expanding the possibilities for their application by security entities through improvement of organizational support, initiative support for employees of specialized units, decentralization in solving individual problems. Theoretical and methodological foundations of the intellectualization of financial security management of the enterprise have been developed, providing for the growth of personal intellectual characteristics, organizational changes, an increase in intellectual potential and intellectual capital, which will contribute to the development of intellectualization of the managing and managed subsystems within the framework of the enterprise financial security management system.
Description: Мельник С. І. Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / Мельник Степан Іванович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2020. - 490 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3520
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
melnik_d.pdf17,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.