Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3539
Title: Стратегія та механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств: дисертація
Other Titles: Strategy and mechanisms for ensuring corporate security of enterprises: dissertation
Authors: Шира, Т.Б.
Shyra, T.B.
Keywords: безпека
загроза
корпоративна безпека підприємства
система
стратегія
механізм
промислове підприємство
інформаційно-аналітичне забезпечення
внутрішньокорпоративний контроль
security
threat
corporate security of the enterprise
system
strategy
mechanism
industrial enterprise
information and analytical support
internal control
Issue Date: 2020
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертаційна робота присвячена концептуальному вирішенню науковоприкладної проблеми формування стратегії та механізмів забезпечення корпоративної безпеки підприємств та обґрунтуванню практичних рекомендацій їх застосування. У першому розділі «Теоретико-методологічні аспекти забезпечення корпоративної безпеки підприємств» обгрунтовано, що проблема забезпечення безпеки є актуальною не лише сьогодні, але перебувала завжди у центрі уваги філософів, мислителів, науковців, представників влади і т.д., оскільки була і є безпосередньо пов’язаною із існуванням та продовженням людського роду. Намагання забезпечити собі та найближчому оточенню безпечні умови існування підштовхувало людей до поклоніння богам, жертвоприношення, покірного ставлення до правлячої верхівки, а також до об’єднання населення у громади із подальшим формування держави. Сформовано теоретичний базис забезпечення корпоративної безпеки підприємств, що визначає взаємозв’язок таких дефініцій як «безпека», «небезпека», «розвиток», «загроза» й «ризик» та полягає в уточненні їх змісту, виходячи із суті процесу підтримки життєздатності підприємства як соціально-економічної системи, що створює передумови для досягнення економічних інтересів усіма учасниками, попри посилення агресивності зовнішнього середовища та високої динамічності внутрішньогосподарських процесів. Дослідження історичних етапів виникнення та поширення корпоративної форми організації підприємницької діяльності дозволило сформувати ґенезу із визначенням основних чинників, які сприяли розвитку корпорацій. Виявлено, що в Україні сьогодні юридично не врегульовано питання застосування терміну «корпорація», що спонукає до більш активного застосування світової практики та суттєвого розширення кола суб’єктів господарювання для яких є актуальним вирішення проблеми забезпечення корпоративної безпеки. З’ясовано, що в науковій літературі термін «економічна безпека підприємства» визначається виходячи із тлумачення підприємства як соціально-економічну систему, що, перебуваючи під впливом зовнішнього середовища й внутрішніх змін, потребує захисту, який полягає в діях суб’єктів безпеки стосовно об’єктів безпеки. Обґрунтовано, що сьогодні наявні ознаки наступного етапу наукового поступу, який полягає у переході від трактування безпечних умов стійкого розвитку підприємств шляхом забезпечення економічної безпеки до їх формування через корпоративну безпеку. Запропоновано тлумачити корпоративну безпеку підприємства як діяльність спрямовану на досягнення взаємоузгоджених корпоративних інтересів шляхом ефективного використання наявних ресурсів та захисту від негативної дії загроз, що уможливлює формування безпечних умов для стійкого розвитку підприємства. Визначено мету корпоративної безпеки як реалізацію комплексу взаємоузгоджених заходів спрямованих на формування безпечних умов функціонування та розвитку корпорації із відповідною деталізацією ключових завдань для суб’єктів безпеки. Розроблено концептуальні основи забезпечення корпоративної безпеки підприємств, які сформовані шляхом визначення відмінностей національної моделі корпоративного управління від інших, враховують фактичний спектр проблем у використанні корпоративної форми в національній економіці, передбачають необхідність протидії специфічним внутрішнім і зовнішнім загрозам, що у сукупності надає орієнтири та обумовлює цілеспрямованість процесу формування безпечних умов розвитку українських підприємств. У другому розділі «Методологічний базис формування та розвитку системи корпоративної безпеки підприємства» розрблено методологічні засади формування системи корпоративної безпеки підприємства, що передбачають запстосування системного і синергетичного підходів для обґрунтування послідовності створення та інтеграції системи корпоративної безпеки, як системи нижчого порядку, у систему підприємства, що сприяє відстеженню флуктуацій із подальшим діагностуванням біфуркації та забезпечення переходу до бажаного варіанту атракторів, які збігаються із цілями системи, та недопущення критичного рівня хаосу, що руйнує систему. Запропоновано теоретичні положення забезпечення корпоративної безпеки підприємств, які доповнюють та встановлюють логічні зв’язки між базовими категоріями та спеціальними поняттями, зокрема: «стійкість», «стабільність», «рівновага», «гомеостаз», «життєздатність», «адаптація» та «надійність» як основа для уточнення завдань суб’єктам безпеки, виконання яких уможливлює збереження цілісності підприємства, як системи, та досягнення економічних інтересів усіх учасників. Розроблено методичні засади удосконалення системи корпоративної безпеки підприємств, в основі якихпокладені чотири детермінанти (специфіка фінансово-господарської діяльності підприємства; ступінь агресивності зовнішнього середовища; взаємодія із зовнішніми суб’єктами безпеки; консолідація учасників щодо забезпечення безпеки підприємства), дотримання яких забезпечує перехід до оптимального варіанту системи, який забезпечує необхідний рівень корпоративної безпеки та відповідає наявному організаційному та ресурсному забезпеченню У третьому розділі «Аналітичне підґрунтя забезпечення корпоративної безпеки підприємств», на основі узагальнення офіційних статистичних даних було охарактеризовано основні тенденції діяльності промислових підприємств, які безпосередньо пов’язані із процесом забезпечення їх корпоративної безпеки. Здійснені аналітичні дослідження дозволили ідентифікувати ряд загроз для корпоративної безпеки підприємств: невикористання такої важливої переваги корпорацій як «ефективне залучення капіталу» внаслідок слабкого розвитку фондового ринку; політична вмотивованість, відсутні чіткі критерії, які б дозволяли оцінювати його ефективність, ступінь досягнення економічних та соціальних цілей і т.д. та недостатня прозорість й публічність (стосовно господарських товариств, частка в статуті яких належить державі); зменшення кількості промислових підприємств, скорочення наявного в них трудового потенціалу та погіршення фінансових результатів діяльності. Розроблено методичний підхід до формування та функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення корпоративної безпеки підприємств, який передбачає здійснення оцінювання за двома взаємодоповнювальними компонентами: корпоративної безпеки підприємства, із отриманням результатів у вигляді інтегрального показника, та внутрішніх і зовнішніх загроз, із побудовою моделі їх ієрархічного впорядкування, що в сукупності сприяє отриманню своєчасної та достовірної інформації як основи для прийняття та реалізації суб’єктами безпеки управлінських рішень. Запропоновано здійснювати оцінювання корпоративної безпеки промислових підприємств за трьома рівнями: на першому відбувається розрахунок базових індикаторів, відповідно до порогових значень визначається рівень безпеки; другий, який враховує результати попереднього, передбачає розрахунок групових індексів за кожною із функціональних складових корпоративної безпеки, виходячи із вагомість кожного індикатора; третій уможливлює на основі групових індексів, виходячи із вагомості кожної функціональної складової в загальній структурі корпоративної безпеки, визначення інтегрального показника Виходячи із доведеного впливу загроз на рівень корпоративної безпеки розглянуто зміст основних етапів оцінювання впливу загроз (встановлення й ідентифікації, аналітичний та координаційний), реалізація яких, за допомогою методу експертного опитування, забезпечило визначення групи ключових загроз, які, шляхом застосування теорії графів, були ієрархічно впорядковані за ступенем необхідності реалізації захисних заходів. Отримані результати ієрархічного впорядкування ключових зовнішніх та внутрішніх загроз вказують, що на найвищому рівні розташована загроза «Наявність корпоративних конфліктів між акціонерами та менеджерами, мажоритаріями та міноритаріями». Зроблено висновок, що саме ця загроза вимагає особливої уваги зі сторони суб’єктів безпеки. У графічному вигляді, шляхом побудови моделі впливу загроз та варіантів захисту, продемонстровано можливість реалізації захисних заходів стосовно певної групи «внутрішні» загроз, шляхом застосування механізмів і розвитку корпоративної культури. У четвертому розділі «Механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств» розроблено механізм управління корпоративною безпекою промислових підприємств, який ґрунтується на першочерговій необхідності виявлення, протидії та ліквідації внутрішніх та зовнішніх суперечностей, які є першоджерелами виникнення та посилення негативного впливу загроз, шляхом визначення змісту його основних складових (принципи, функції, інструментарій, забезпечення, техніка і технологія та процесів оцінювання результатів), застосування яких уможливлює формування безпечних умов для стійкого розвитку та ефективного функціонування підприємства. Науково обґрунтовано методичні основи побудови організаційноекономічного механізму забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств, які визначають зміст його двох основних складових (організаційна та економічна) із регламентуванням послідовності створення та застосування в умовах певного підприємства, можливими варіантами заходів та очікуваними результатами (тактичні і стратегічні), що загалом дає змогу покращити динамічну адаптивність системи корпоративної безпеки, здатність оперативного реагувати на зміну впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, пошук невикористаних раніше внутрішніх резервів та зовнішніх можливостей. Розроблено науково-практичний підхід до забезпечення функціонування системи корпоративної безпеки підприємств, що дає можливість, завдяки використання методу функціонального моделювання IDEF0, поєднувати формальні та евристичні методи в процесі підготовки й прийняття суб’єктами безпеки рішень для досягнення вищої ефективності при їх реалізації, проявляти гнучкість в управлінні при виявленні нових факторів та вносити корективи в процес функціонування системи корпоративної безпеки у відповідності до рівня виконання поставлених завдань та змінених тактичних й стратегічних орієнтирах в розвитку підприємства. У п’ятому розділі «Стратегічні орієнтири розвитку корпоративної безпекою підприємств» запропоновано теоретико-методологічне підґрунтя формування та розвитку внутрішньокорпоративного контролю, яке полягає у запровадженні і поетапному внесенні змін у внутрішньогосподарський контроль та внутрішніх аудиту для задоволення інформаційних потреб суб’єктів безпеки та учасників корпоративних відносин, що сприяє покращенню інформаційного супроводу процесу забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Розроблено технологію розвитку корпоративної культури, що передбачає врахування безпекових аспектів для узгодження і збереження корпоративних цінностей, посилення внутрішніх звязків із орієнтацією на досягнення загальних інтересів та зменшення ризиків й протидію загрозам, які пов’язані із корпоративними конфліктами, застосування якої сприяє стабілізації й передбачуваності змін у внутрішньому середовищі. Сформовано концептуальний підхід до вибору та реалізації стратегії забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств, який полягає у використанні методу аналізу ієрархій для встановлення, у відповідності до фактичного рівня корпоративної безпеки, базового варіанту стратегії із подальшим коригуванням процесу її реалізації у відповідності до зміни впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, що забезпечує максимальну гнучкість у реалізації захисних заходів для досягнення стратегічних цілей. The dissertation is devoted to the conceptual solution of the scientific and applied problem of forming the strategy and mechanisms for ensuring corporate security of enterprises and the substantiation of practical recommendations for their application. In the first chapter, “Theoretical and Methodological Aspects of Ensuring Corporate Security of Enterprises,” it is substantiated that the security problem is relevant not only today, but has always been in the centre of attention of philosophers, thinkers, scientists, government representatives, etc., since it was and is directly related with the existence and continuation of the human race. Attempts to secure a safe living environment for themselves and their immediate environment encouraged people to worship the gods, sacrifice, obedient attitude to the ruling elite, as well as to unite the population into communities with the subsequent formation of the state. The theoretical basis for ensuring corporate security of enterprises has been formed, determines the relationship between such definitions as “security”, “danger”, “development”, “threat” and “risk” and consists in clarifying their content, based on the essence of the process of maintaining the viability of the enterprise as a socio-economic system, which creates the prerequisites for the achievement of economic interests by all participants, despite the increased aggressiveness of the external environment and the high dynamism of on-farm processes. The study of the historical stages of the emergence and spread of the corporate form of organizing entrepreneurial activity allowed us to form a genesis with the definition of the main factors that contributed to the development of corporations. It was revealed that in Ukraine today the issue of the use of the term “corporation” has not been legally resolved, which encourages more active application of world practice and a significant expansion of the circle of business entities for which the solution of the problem of ensuring corporate security is relevant. It has been established that in the scientific literature the term “economic security of enterprise” is defined on the basis of the interpretation of the enterprise as a socio-economic system, which, being influenced by the external environment and internal changes, needs to be protected, which consists in the actions of security entities in relation to the scope of security facilities. It is proved that today there are signs of the next stage of scientific progress, which consists in the transition from the interpretation of safe conditions for the sustainable development of enterprises by ensuring the economic security to their formation through corporate security. It is proposed to interpret the corporate security of the enterprise as an activity aimed at achieving mutually agreed corporate interests through the effective use of available resources and protection from the negative impact of threats, making it possible to create a safe environment for the sustainable development of the enterprise. The objectives of corporate security are defined as the implementation of a set of mutually agreed measures aimed at creating a safe environment for the functioning and development of the corporation with appropriate detailing of key tasks for security entities. The conceptual framework for ensuring the corporate security of enterprises has been developed, which are formed by identifying differences in the national corporate governance model from others, taking into account the actual spectrum of problems in using the corporate form in the national economy, provide for the need to counter specific internal and external threats, which together provide guidance and determine the purposefulness of the process formation of safe conditions for the development of Ukrainian enterprises. In the second chapter, “Methodological basis for the formation and development of an enterprise corporate security system,” the methodological foundations for the formation of an enterprise corporate security system are developed, providing for the implementation of systemic and synergetic approaches to justify the sequence of creation and integration of a corporate security system, as a lower order system, into an enterprise system, contributes to tracking fluctuations with subsequent diagnosis of bifurcation and ensuring the transition to the desired variant of attractors, which coincide with the goals of the system, and preventing a critical level of chaos, destroys the system.. Theoretical provisions for ensuring corporate security of enterprises are proposed, which complement and establish logical connections between basic categories and special concepts, including: “sustainability”, “stability”, “balance”, “homeostasis”, “vitality”, “adaptation” and “reliability” as the basis for clarifying tasks for security entities, the implementation of which ensures the integrity of the enterprise as a system and the achievement of the economic interests of all participants. Methodological foundations have been developed to improve the corporate security system of enterprises, based on four determinants (specifics of the financial and economic activities of the enterprise, the degree of aggressiveness of the environment; interaction with external security entities; consolidation of participants to ensure the security of the enterprise), compliance with which ensures the transition to the optimal version of the system, which provides the necessary level of corporate security and corresponds to the existing authority insulation and resource support In the third chapter, “The Analytical Framework for Ensuring Corporate Security of Enterprises,” based on a compilation of official statistics, the main trends in the activities of industrial enterprises that are directly related to the process of ensuring their corporate security were described. The carried out analytical studies made it possible to identify a number of threats to the corporate security of enterprises: failure to use such an important advantage of corporations as “effective capital raising” due to the weak development of the stock market; political motivation, there are no clear criteria that would allow us to evaluate its effectiveness, the degree of achievement of economic and social goals, etc. and lack of transparency and publicity (regarding business entities whose share in the charter belongs to the state); a decrease in the number of industrial enterprises, a reduction in their existing labour potential and a deterioration in financial performance. A methodological approach has been developed to the formation and functioning of information and analytical support for corporate security of enterprises, which provides for the assessment of two complementary components: corporate security of the enterprise, with obtaining results in the form of integral indicator, and internal and external threats, with the construction of a model for their hierarchical ordering, which together contributes to the receipt of timely and reliable information as the basis for the adoption and implementation by security entities of management decisions. It is proposed to assess the corporate security of industrial enterprises at three levels: at the first, basic indicators are calculated, and the security level is determined according to threshold values; the second, taking into account the results of the previous one, provides for the calculation of group indices for each of the functional components of corporate security, based on the weight of each indicator; the third one makes, on the basis of group indices, based on the significance of each functional component in the overall corporate security structure, the definition of an integral indicator Based on the proven impact of threats on the level of corporate security, the content of the main stages of assessing the impact of threats (authentication and identification, analytical and coordination) is considered, the implementation of which, using the expert survey method, determined the group of key threats by applying graph theory, were hierarchically ordered by degree of need for protective measures. The results of the hierarchical ordering of key external and internal threats indicate that the threat “The presence of corporate conflicts between shareholders and managers, majorities and minority shareholders” is at the highest level. It is concluded that this particular threat requires special attention from security actors. In graphical form, by constructing a model of the influence of threats and protection options, the possibility of implementing protective measures against a certain group of “internal” threats by using mechanisms and developing a corporate culture has been demonstrated. In the fourth section “Mechanisms for ensuring corporate security of enterprises” a mechanism for managing corporate security of industrial enterprises is developed, based on the urgent need to identify, counter and eliminate internal and external contradictions that are the primary sources of the emergence and amplification of the negative impact of threats by determining the content of its main components (principles, functions, tools, software, technology and processes and evaluation processes), the use of which will allows to create a safe environment for sustainable development and effective functioning of the enterprise. The methodological foundations of building the organizational and economic mechanism for ensuring the corporate security of industrial enterprises are scientifically substantiated, which determine the content of its two main components (organizational and economic) with the regulation of the sequence of creation and application in a particular enterprise, possible options for events and expected results (tactical and strategic), which in general allows to improve the dynamic adaptability of the corporate security system, the ability to respond quickly to changes in influence in internal and external threats, the search for previously unused internal reserves and external capabilities. A scientific and practical approach has been developed to ensure the functioning of the corporate security system of enterprises, which makes it possible, through the use of the functional modelling method IDEF0, to combine formal and heuristic methods in the process of preparation and adoption by security entities of decisions to achieve high efficiency in their implementation, to show flexibility in management when the discovery of new factors and make adjustments to the functioning of the corporate security system in accordance with level of implementation of the set and changed tactical and strategic guidelines in the development of the enterprise. The fifth section “Strategic guidelines for the development of corporate security of enterprises” proposes a theoretical and methodological basis for the formation and development of internal control, which consists in the introduction and phased changes to internal management and internal audits to meet the information needs of security entities and participants in corporate relations, which helps to improve information support of the corporate security process before acceptances. A technology for the development of corporate culture has been developed, it involves taking into account the security aspects for the harmonization and storage of corporate values, strengthening internal relations with a focus on achieving common interests and reducing risks and countering threats associated with corporate conflicts, the use of which helps to stabilize and predictability of changes in the internal environment. A conceptual approach has been formed to the selection and implementation of a strategy for ensuring corporate security of industrial enterprises, which consists in using the hierarchy analysis method to establish, in accordance with the actual level of corporate security, a basic version of the strategy with subsequent adjustment of its implementation process in accordance with changes in the impact of external and internal threats that provides maximum flexibility in the implementation of protective measures to achieve strategic goals.
Description: Шира Т. Б. Стратегія та механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / Шира Тарас Богданович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2020. - 463 С.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3539
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shira_d.pdf6,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.