Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3540
Title: Антикризове управління у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства: дисертація
Other Titles: Anti-Crisis Management in the System of Ensuring Financial Security of the Enterprise: dissertation
Authors: Силкін, О.С.
Sylkin, O.S.
Keywords: безпека
фінансова безпека підприємства
антикризове управління
машинобудівне підприємство
антикризовий механізм
антикризова стратегія
security
financial security of the enterprise
anti-crisis management
engineering enterprise
anti-crisis mechanism
anti-crisis strategy
Issue Date: 2020
Publisher: Львівська академія друкарства, ЛьвДУВС
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в розробленні теоретично-методичних засад щодо формування та функціонування антикризового управління у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства, а також обґрунтування практичних рекомендацій щодо його застосування. У першому розділі «Теоретико-методичні засади антикризового управління у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства», на основі ретельного дослідження сутності понять «безпека», «фінансова безпека», «управління», «антикризове управління», а також, на основі врахування їх ключових елементів, доведено важливість приділення уваги формуванню та реалізації антикризового управління у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства. Останні деструктивні зміни в сучасній вітчизняній економіці суттєво вплинули на діяльність кожної соціально-економічної системи і, як наслідок, можна говорити про неспроможність їх керівництва забезпечити високий рівень фінансової безпеки, що лише прискорює можливість утворення кризового стану. Сформовано теоретичне підґрунтя реалізації антикризового управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства, ключове місце в якому займає дослідження такого поняття як «фінансова криза». Кризою на підприємстві є такий його стан, який передбачає перехід до неспроможності стабільного функціонування через сукупність різноманітних факторів. Доведено, що будь-який вид кризи в кінцевому результаті призводить до утворення саме фінансової кризи. Представлено узагальнену, за результатами дослідження, класифікацію фінансових криз підприємства, в якій авторською позицією являється класифікація за видом управління (фінансові кризи, що спричинені: неефективним управлінням персоналом; антикризовим управлінням; плануванням; управлінням маркетингом; управлінням фінансами). В результаті аналізу складових стадій розвитку фінансової кризи на підприємстві, запропоновано наступні етапи: «нульовий» етап, етап непомітного утворення, етап виходу з «локального» середовища та етап складного стану, який потребує ефективних антикризових управлінських рішень. Визначено теоретико-методичні засади формування системи забезпечення фінансової безпеки підприємства. Результати проведеного контекстуального аналізу поняття «фінансова безпека підприємства» дозволили стверджувати, що під фінансовою безпекою підприємства слід розуміти такий фінансовий стан підприємства, який дозволяє забезпечити належний рівень фінансової стійкості, що необхідний для підтримки високої захищеності фінансових інтересів, з метою комфортного функціонування в умовах негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Виділено основні вимоги, яким повинна відповідати система забезпечення фінансової безпеки підприємства, базові положення механізму її забезпечення, функції, принципи, фінансові інструменти. У другому розділі «Аналіз та оцінка стану фінансової безпеки підприємства в умовах антикризового управління» за результатами дослідження наукових джерел, аналізу інформації, представленої Державною службою статистики України та результатами проведеного опитування провідних науковців та експертів в галузі машинобудування, визначено тенденції розвитку підприємств машинобудування та реалізовано на практиці запропоновану модель оцінки рівня фінансової безпеки, при якому необхідно застосовувати антикризове управління. Результати аналізу показали, що на сьогоднішній день машинобудівна галузь України страждає від таких проблем як зростання інфляційних процесів, трудова міграція, зниження експортно-імпортних операцій, малої кількості інноваційно-активних підприємств, відсутності адекватної державної підтримки, тощо. Значна кількість дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища стають причиною появи таких внутрішніх проблем як неефективне управління запасами та роботи з дебіторами і поява непокритого збитку. За результатами проведеного експертного опитування, сформовано модель визначення рівня фінансової безпеки, при якому необхідно застосовувати антикризове управління для підприємств машинобудівної галузі України. Дана модель включає в собі ряд фінансових показників, які були відібрані за допомогою залучених експертів. Окрім цього враховувались абсолютні показники та якісні показники. Основними рівнями фінансової безпеки в запропонованій моделі є: бажаний, рекомендований, прийнятний, допустимий, передкризовий та кризовий. Її практичне застосування відбулось на десяти середніх вітчизняних підприємствах машинобудівної галузі. У третьому розділі «Удосконалення механізмів антикризового управління в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства» обґрунтовано важливість формування антикризового механізму протидії впливу зовнішніх і внутрішніх загроз фінансовій безпеці підприємства. Запропоновано матрицю уможливлення визначення антикризової стратегії в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства. В результаті проведеного теоретико-аналітичного дослідження, виділено найбільш впливові зовнішні і внутрішні загрози фінансовій безпеці підприємства машинобудівної галузі. Шляхом застосування теорії графів, ми ієрархічно впорядкували кожну із них. Результат такого впорядкування є усередненим для переважної більшості підприємств машинобудівної галузі, оскільки кожна відкрита соціально-економічна система функціонує в особливих зовнішніх і внутрішніх умовах. Аналіз та ієрархічне впорядкування показало, що найбільш впливовими загрозами для вітчизняних підприємств машинобудування є: нестійкість національної фінансової системи, поява кризових тенденцій, недоліки у застосуванні сучасних фінансових інструментів (у тому числі міжнародних), протиправна діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і приватних осіб та корупція в державних органах управління. Моделювання антикризового управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства здійснювалось через застосування моделі IDEF0. Основною метою моделювання є розробка моделі підтримки прийняття антикризових управлінських рішень в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства. Процес антикризового управління в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства являє собою сукупність етапів, на яких відбувається перетворення вхідних матеріальних та інформаційних потоків у вихідні з іншими властивостями. Важливе місце при цьому відводиться директивам, які формуються на основі мети діяльності. Декомпозиція першого рівня контекстної діаграми моделі являє собою цілісний процес, який дозволяє на виході отримати бажаний результат. Але під час роботи слід постійно враховувати нові чинники і проводити переоцінку отриманих результатів (при крайній необхідності також слід змінювати самі ідеї). Декомпозиція другого рівня представила вже більш деталізований процес одного із етапів першого рівня. Завдяки такій деталізації, ми маємо можливість більш чітко і ефективно виконувати кожний етап процесу першого рівня. Сформовано антикризовий механізм протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам фінансовій безпеці підприємств машинобудівної галузі, який включає два варіанти антикризових планів. Це, в свою чергу, уможливлює досягнення високого рівня фінансової безпеки. Перший варіант антикризового плану націлений на адаптацію до негативного впливу зовнішніх загроз. Протидія саме таким загрозам практично зводиться до нульового результату, і тому необхідно максимально гнучко адаптуватись. Другий варіант антикризового плану направлений на формування захисту від впливу внутрішніх загроз, де керівництво підприємства може, завдяки внутрішнім службам, здійснити протидію. Сформовано матрицю уможливлення визначення антикризової стратегії забезпечення фінансової безпеки для підприємств машинобудування. Вибір антикризової стратегії залежить від декількох параметрів: типу системи фінансової безпеки на підприємстві, впливу загроз, появи потреби у антикризовому управлінні та наявності ресурсів. Якщо підприємство має алгоритмізовану систему фінансової безпеки (тобто процес її формування відбувався з дотриманням усіх науково-методичних рекомендацій, які, в свою чергу, передбачають створення відповідної служби, залучення персоналу лише з відповідною освітою, тощо) чи не алгоритмізовану, а також, враховуючи який тип загроз здійснюють найбільший вплив, можна обрати одну з запропонованих стратегій. Окрім цього, за результатами розрахунку моделі оцінки рівня фінансової безпеки, запропонованої у другому розділі, та матриці оцінки параметру «наявності ресурсів», визначення антикризової стратегії уможливлюється. Запропоновану матрицю уможливлення визначення антикризової стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства застосовано на десяти обраних підприємствах машинобудівної галузі України. В подальшому, слід запровадити зазначену матрицю на усіх підприємствах машинобудівної галузі України. The dissertation is dedicated to solving a scientific problem, which consists in developing theoretical and methodological foundations for the formation and functioning of anti-crisis management in the system of ensuring financial security of the enterprise, as well as substantiating practical recommendations for its application. In the first chapter, «Theoretical and methodological foundations of crisis management in the system of ensuring the financial security of the enterprise», based on a thorough study of the essence of the concepts of «security», «financial security», «management», «anti-crisis management», as well as on the basis of their key elements, the importance of paying attention to the formation and implementation of anti-crisis management in the system of ensuring financial security of the enterprise is proved. Recent destructive changes in the modern domestic economy have significantly affected the activities of each socio-economic system and, as a result, we can speak of the failure of their leadership to ensure a high level of financial security, only accelerates the possibility of a crisis. The theoretical foundations of the implementation of anti-crisis management in the process of ensuring the financial security of the enterprise have been formed, the key place in which is the study of such a thing as «financial crisis». The crisis at the enterprise is such a state, which provides for the transition to the insolvency of stable functioning by a combination of various factors. It is proved that any kind of crisis ultimately leads to the formation of a financial crisis. The generalized, according to the results of the study, classification of financial crises of the enterprise is presented, in which the author's position is a classification by type of management (financial crises caused by: ineffective personnel management; anti-crisis management; planning; marketing management; financial management). As a result of the analysis of the constituent stages of the development of the financial crisis at the enterprise, the following stages are proposed: the “zero” stage, the stage of inconspicuous formation, the stage of exit from the “local” environment and the stage of a difficult state that needs effective anti-crisis management decisions. The theoretical and methodological foundations of the formation of the system of ensuring the financial security of the enterprise are determined. The results of a contextual analysis of the concept of “financial security of the enterprise” made it possible to assert that the financial condition of the enterprise should be understood as such a financial condition of the enterprise, which allows providing an appropriate level of financial stability, which is necessary to maintain high security of financial interests, in order to function comfortably in the face of negative influence of internal and external threats. The main requirements to which the system of ensuring the financial security of the enterprise, the basic provisions of the mechanism for its provision, functions, principles, financial instruments are identified. In the second section, “Analysis and Assessment of the State of Financial Security of the Enterprise under Anti-Crisis Management,” based on a study of scientific sources, analysis of information provided by the State Statistics Service of Ukraine and a survey of leading scientists and experts in the field of mechanical engineering, trends in the development of engineering enterprises are identified and implemented in practice, the proposed model for assessing the level of financial security, in which it is necessary to apply anti-crisis management. The results of the analysis showed that today the engineering industry of Ukraine suffers from such problems as the growth of inflationary processes, labor migration, the decline in export-import operations, a small number of innovatively active enterprises, the lack of adequate state support, and the like. A significant number of destabilizing environmental factors cause internal problems such as inefficient inventory management and work with debtors and the appearance of uncovered loss. According to the results of an expert survey, a model has been formed to determine the level of financial security, in which it is necessary to apply anti-crisis management for enterprises in the engineering industry of Ukraine. This model includes a number of financial indicators that were selected with the help of involved experts. In addition, absolute indicators and quality indicators were taken into account. The main levels of financial security in the proposed model are: desired, recommended, acceptable, let's say, pre-crisis and crisis. Its practical application took place at ten medium-sized domestic enterprises in the engineering industry. The third chapter, «Improving Anti-Crisis Management Mechanisms in the System of Ensuring the Financial Security of the Enterprise», substantiates the importance of creating the anti-crisis mechanism to counter the influence of external and internal threats to the financial security of the enterprise. A matrix is proposed for the purpose of establishing the anti-crisis strategy in the system for ensuring the financial security of the enterprise. As a result of a theoretical and analytical study, the most influential external and internal threats to the financial security of the engineering industry enterprise are identified. By applying graph theory, we hierarchically sorted each of them. The result of such streamlining is averaged for the vast majority of enterprises in the engineering industry, since each open socio-economic system operates in special external and internal conditions. Analysis and hierarchical ordering showed that the most influential threats to domestic engineering enterprises are: instability of the national financial system, the emergence of crisis trends, shortcomings in the use of modern financial instruments (including international ones), illegal activities of criminal structures, competitors, firms and individuals and corruption in government. Anti-Crisis management modeling in the process of ensuring the financial security of the enterprise was carried out by applying the IDEF0 model. The main purpose of modeling is to develop a model for supporting the adoption of anti-crisis management decisions in the process of ensuring the financial security of the enterprise. The anti-crisis management process in the system of ensuring the financial security of the enterprise is a set of stages at which the input material and information flows are converted into weekends with other properties. An important place is given to directives, which are formed on the basis of the purpose of the activity. The decomposition of the first level of the context diagram of the model is a holistic process that allows you to get the desired result at the output. But during work, you should constantly take into account new factors and reassess the results (if absolutely necessary, you should also change the ideas themselves). The decomposition of the second level introduced an already more detailed process of one of the stages of the first level. Thanks to such detailing, we are able to more clearly and efficiently carry out each stage of the first level process. An anti-crisis mechanism has been formed to counter external and internal threats to the financial security of engineering enterprises, which includes two versions of anti-crisis plans. This, in turn, makes it possible to achieve a high level of financial security. The first version of the anti-crisis plan is aimed at adapting to the negative impact of external threats. Counteraction to just such threats is practically reduced to zero result, and therefore it is necessary to adapt as flexibly as possible. The second version of the anti-crisis plan is aimed at creating protection against the impact of threats, where the enterprise management can, thanks to internal services, carry out counteraction. A matrix has been formed with the aim of establishing an anti-crisis strategy for ensuring financial security for engineering enterprises. The choice of a anti-crisis management strategy depends on several parameters: the type of enterprise financial security system, the impact of threats, the emergence of a need for anti-crisis management and the availability of resources. If the enterprise has an algorithmized financial security system (that is, the process of its formation took place in compliance with all scientific and methodological recommendations, which, in turn, provide for the creation of an appropriate service, engaging personnel only with the appropriate education, etc.) is almost algorithmized, and also, considering which type of threats exercise the greatest influence, one of the proposed strategies can be chosen. In addition, according to the results of the calculation of the model for assessing the level of financial security proposed in the second chapter, and the matrix for assessing the parameter “availability of resources”, the definition of an anti-crisis strategy becomes possible. The proposed matrix aimed at establishing an anti-crisis strategy for ensuring financial security of the enterprise was applied at ten selected enterprises of the engineering industry of Ukraine. In the future, it is necessary to introduce the specified matrix at all enterprises of the engineering industry of Ukraine.
Description: Силкін О.С. Антикризове управління у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – «Менеджмент» / Силкін Олександр Сергійович. – Львів: Українська академія друкарства; Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2020. - 295 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3540
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
silkin_d.pdf5,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.