Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3569
Title: Цивільне право і процес: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія
Other Titles: Civil law and process: current status and ways to improve: a monograph
Authors: Дутко, А.О.
Dutko, A.O.
Римарчук, Р.М.
Rymarchuk, R.M.
Ортинська, Н.В.
Ortynska, N.V.
Василів, С.С.
Vasyliv, S.S.
Зільник, Н.М.
Zilnyk, N.M.
Keywords: цивільне право
сімейне право
цивільне судочинство
європейська інтеграція
учасник цивільного процесу
право на судовий розгляд
європейський суд з прав людини
civil law
family law
civil proceedings
european integration
participant in civil proceedings
right to a trial
european court of human rights
Issue Date: 2019
Publisher: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract: У монографії проведено аналіз окремих теоретико-правових питань цивільного права, сімейного права та цивільного процесу в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Монографія є результатом ґрунтовних наукових досліджень окремих питань цивільного процесуального права пов’язаних зі статусом учасників цивільного процесу та проблемами юрисдикції цивільних справ, права на судовий розгляд справи у практиці Європейського Суду з прав людини, проблем захисту прав та інтересів вразливих верств населення за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., договірного регулювання надання послуг у галузі туризму, освіти та медицини. Монографія рекомендована для викладачів, науковців, аспірантів, практичних працівників, студентів вищих навчальних закладів. Тhe monograph analyzes individual theoretical and legal issues civil law, family law and civil process in European integration processes in Ukraine. The monograph is the result of fundamental research of individual issues of civil procedural law related to the status of participants in civil process and problems of jurisdiction of civil cases, the right to judicial consideration of the case in the practice of the European Court of Human Rights, problems protecting the rights and interests of the vulnerable population of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, negotiable regulation of the provision of services in the field of tourism, education and medicine. The monograph is recommended for teachers, researchers, graduate students, practitioners, students of higher educational institutions.
Description: Цивільне право і процес: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія / Дутко Альона Олександрівна, Римарчук Римма Миколаївна, Ортинська Наталія Володимирівна, Василів Соломія Степанівна, Зільник Наталія Михайлівна. - Львів : Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 190 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3569
ISBN: 978-617-7835-31-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дутко Цивільне право і процес бук.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.