Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3573
Title: Цінності та комунікація в сучасній Україні: до питання взаємозв’язку (Scopus)
Other Titles: Values and communication in modern Ukraine: to the topic of correlation (Scopus)
Authors: Грищук, В.К.
Hryshchuk, V.K.
ORCID ID: 0000-0002-6781-9243
Грищук, О.
Hryshchuk, O.
ORCID ID: 0000-0003-0096-5198
Токарська, А.С.
Tokarska, A.S.
ORCID ID: 0000-0001-8716-0602
Keywords: унормування цінностей
національні комунікативні дії
загальносвітові вартості
якісний рівень комунікації
криза буття в україні
національна ідентичність
національні архетипи комунікації
цінності у національній комунікації
антицінності
комунікативний протест в україні
normalization of values
national communicative actions
universal values
quality level of communication
crisis of being in ukraine
national identity
national archetypes of communication
values in national communication
anti-values
communicative protest in ukraine
Issue Date: 2020
Publisher: PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI
Series/Report no.: ;XI/1
Abstract: Стаття зосереджена на цінностях буття, які реалізуються за допомогою засобів комунікації, сформованих на основі ціннісної раціоналізації. Водночас спілкування здійснює власний вплив на формування та функціонування цінностей у суспільстві. Теоретичне та практичне в класичному співвідношенні цінностей та спілкування відзначається переорієнтацією пріоритетів через кризові умови сучасного буття: сфера практичного переважає теоретичну. Східноєвропейська зона цінностей демонструє як найкращі приклади цінностей у світогляді, так і ті, які є неприйнятними для локалізованих громад. Автори не судять про поведінкові та когнітивні архетипи, аргументуючи натомість користь відроджених цінностей, включених до цілісної європейської ціннісної моделі, а також прийняття нових значень швидко мінливого сучасного середовища з огляду на його помірність у назві добра і буття. The article is focused on values of being, which are realized through means of communication, formed on the basis of value rationalization. At the same time the communication makes its own influence on formation and functioning of values in a society. The theoretical and the practical in a classic relation of values and communication is marked by reorientation of the priorities through crisis conditions of contemporary being: the sphere of practical prevails over the theoretical. Eastern European area of values demonstrates both the best examples of values in the weltanschauung, and those that are unacceptable for localized communities. The authors do not judge behavioral and cognitive archetypes, arguing instead in favour of the reborn values, included in a holistic European value model, as well as adoption of new meanings of the rapidly changing contemporary environment, with a view of its moderation in the name of the good and the being.
Description: Грищук Віктор Цінності та комунікація в сучасній Україні: до питання взаємозв’язку / Віктор Грищук, Оксана Грищук, Антоніна Токарська // PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI. - 2020. - XI/1. -С. 289-297.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3573
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
грищук.pdf231,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.