Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3575
Title: Адміністративно-правові аспекти взаємодія поліції та громади
Other Titles: Administrative and legal aspects of police and community
Authors: Дідик, Н.І.
Didyk, N.I.
Костовська, К.М.
Kostovska, K.M.
Keywords: поліція
громада
ефективна взаємодія
партнерство
публічна безпека
публічний порядок
police
community
effective interaction
partnership
public safety
public order
Issue Date: 2020
Publisher: Порівняльно-аналітичне право
Series/Report no.: ;4
Abstract: Наукова стаття присвячена актуальному питаною взаємодії поліції та громади. У статті здійснено комплексний аналіз сутність взаємодії поліції та громади, а також визначено адміністративно-правовий статус такої взаємодії. З’ясовано основні цілі, які сприятимуть успішному впровадженню ефективної взаємодії між поліцією та громадою. Вони полягають в тому, що поліція повинна прагнути реагувати на потреби населення і посилювати свій вплив та основні напрями їх діяльності. Обґрунтовано, що взаємодія поліції та громади створює важливий аспект формування позитивного іміджу правоохоронних органів. Ця взаємодія включає переважно основні принципи взаємодії громадян, тобто систему роботи, в якій інтереси окремих людей ставляться на перше місце у всіх питаннях, що стосуються поведінки як соціальної, так і моральної. Таке соціальне розуміння вимагає, щоб кожен поліцейський прагнув досягти успіху у вирішенні проблем суспільства. Правоохоронна система повинна визнати свою соціальну відповідальність, якщо вона зацікавлена в ефективності результатів взаємодії з суспільством. З’ясовано, що позитивний імідж та високі результати роботи, бездоганна репутація та належний рівень культури є головними складовими професійного успіху поліцейського, зокрема під час постійної взаємодії з громадою. Така діяльність повинна починатися з бажання спілкуватися та допомагати поліції, яку громадянин повинен поважати. Тому повага до поліції у громадськості має базуватися на повазі та взаєморозумінні між конкретним працівником поліції та громадянином. Досліджено, що основним завданням поліції є задоволення потреб населення, захист їх прав та інтересів, повага кожного громадянина. При цьому працівники поліції повинні постійно підвищувати свій культурний та професійний рівень, будувати спілкування на принципах відкритості, поваги, чесності. Наполеглива праця поліцейського над собою, над іміджем своєї професії, прозора державна політика та партнерство влади - шлях до позитивних змін у структурі взаємодії громади та поліції. The scientifc article is devoted to the topical issue of police-community interaction. The article provides a comprehensive analysis of the essence of the interaction between the police and the community, as well as determines the administrative and legal status of such interaction. The main goals that will contribute to the successful implementation of effective interaction between the police and the community have been identifed. They are that the police must: seek to respond to the needs of the population and increase their influence and the main directions of their activities. It is substantiated that the interaction of the police and the community creates an important aspect of forming a positive image of law enforcement agencies. This interaction includes mainly the basic principles of interaction of citizens, ie a system of work in which the interests of individuals come frst in all matters relating to behavior, both social and moral. Such a social understanding requires that every police ofcer strive to succeed in solving society’s problems. The law enforcement system must recognize its social responsibility if it is interested in the effectiveness of the results of interaction with society. It was found that a positive image and high performance, impeccable reputation and a proper level of culture are the main components of professional success of a police ofcer, in particular during the constant interaction with the community. Such activities should begin with a desire to communicate and help the police, which the citizen must respect. Therefore, respect for the police in the public should be based on respect and mutual understanding between a particular police ofcer and a citizen. It is investigated that the main task of the police is to meet the needs of the population, protect their rights and interests, respect for every citizen. At the same time, police ofcers must constantly improve their cultural and professional level, build communication on the principles of openness, respect, honesty. The persistent work of a police ofcer on himself, on the image of his profession, transparent state policy and partnership of the authorities is the way to positive changes in the structure of interaction between the community and the police.
Description: Дідик Н.І. Адміністративно-правові аспекти взаємодія поліції та громади / Дідик Н.І., Костовська К.М. // Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 4. - С. 466-471.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3575
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дідик.pdf1,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.