Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/359
Title: Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: дисертація
Other Titles: Pastor’s service of ukrainian military formations of the first part of the 20th century
Authors: Забзалюк, Д.Є.
Zabzaliuk, D.Ye.
Keywords: капелани
церква
Українська армія
chaplains
church
Ukrainian army
Issue Date: 2007
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертацію присвячено душпастерській службі українських військових формацій першої половини ХХ ст. У роботі на основі ґрунтовного аналізу архівних документів, наукових літературних джерел розкрито формування українського військового священицтва в перших національних частинах XIX ст. та у легіоні Українських Січових Стрільців у складі австрійської армії в роки Першої світової війни 1914–1918 рр. Відтворено організацію, структуру і діяльність православного військового духовенства козацького війська, Збройних сил Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки в добу національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Досліджено й охарактеризовано військовий і правовий статус польового духівництва Галицької армії Західно-Української Народної Республіки, проаналізовано його організацію і структуру, форми і методи діяльності, стосунки з православними панотцями Армії УНР у визвольних війнах 1918–1920 рр. Вагомою є спроба показати організацію забезпечення релігійних потреб вояків українських формацій Другої світової війни. Зосереджено увагу на об’єктивній характеристиці діяльності капеланів Української Повстанської Армії в роки ІІ Світової війни. The thesis is devoted to the pastor service of Ukrainian Military Formations of the First Part of the 20th century. The present thesis depicts the formation of the Ukrainian Military Priesthood in the first national units of the 19th century and in the legion of Ukrainian Sichovi Striltsi as part of the Austrian Army during the First World War of 1914-1918 on the basis of a thorough analysis of archive documents and scientific literature resources. The organization, structure and activity of the Orthodox Military Priesthood of Cossack Forces, Armed Forces of the Central Council (Centralna Rada), the Ukrainian State, the Ukrainian People’s Republic in the times of the national liberation fight of 1917-1921 are reproduced in the present paper. The military and legal status of the field priesthood of Halytska Army and the Western Ukrainian People’s Republic is studied and characterized, and their organization and structure as well as activity methods and relations with orthodox clergymen of the Army of the Ukrainian People’s Republic in liberation wars of 1918-1920 are analyzed. The attempt to show the organization of the meeting of religious needs of Ukrainian formations warriors of the Second World War is also very significant. A special attention is paid to the objective characteristics of activity of chaplains of Ukrainian Rebellious Army during the Second World War.
Description: Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія / Забзалюк Дмитро Євгенович. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. - 182 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/359
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Забзалюк дисертація.pdf1,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.