Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЖивко, З.Б.-
dc.contributor.authorZhyvko, Z.B.-
dc.contributor.authorПодра, О.П.-
dc.contributor.authorPodra, O.P.-
dc.contributor.authorКухарська, Л.В.-
dc.contributor.authorKukharska, L.V.-
dc.date.accessioned2021-02-17T07:51:40Z-
dc.date.available2021-02-17T07:51:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.isbn978-611-01-1608-4-
dc.identifier.urihttp://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3606-
dc.descriptionZhyvko Z. Methodological aspects of economic security management of the enterprise / Zinaida Zhyvko, Olha Podra, Liliia Kukharska // Security of the XXI Century: Globalization Challenges: Monograph / In edition Doctor of Sciences (Economics), Professor I. Markina. - Prague: Nemoros s.r.o., 2019. - P. 248-255.uk_UA
dc.description.abstractСучасний етап соціально-економічного, інноваційного та інвестиційного розвитку вимагає нового підходу до управління підприємством, розробки гнучкої стратегії його розвитку, реалізація якої може забезпечити довгострокові конкурентні переваги та отримання наслідків економічної діяльності. Особливе значення має підтримка стабільності та ефективності діяльності підприємства в сучасних динамічних економічних умовах, що може бути продемонстровано високим рівнем економічної безпеки на основі врахування всіх його складових, принципів, факторів та загроз. Забезпечення економічної безпеки підприємства є пріоритетним завданням для будь-якого суб’єкта господарської діяльності, незалежно від його організаційно-правової форми, оскільки своєчасне реагування на загрози, їх запобігання та ліквідація, забезпечення стабільного та найефективнішого розвитку підприємства, ці завдання перебувають у сфері економічної безпеки підприємств, тому досліджувана категорія стає все більш актуальною як серед зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед принципів, що негативно впливають на рівень економічної безпеки підприємства, до уряду можна віднести: дефіцит державного бюджету, великий зовнішній державний борг, дефіцит платіжного балансу, високу інфляцію, низькі курси внутрішньої валюти, низький рівень міжнародних резервів НБУ тощо. Проведене дослідження дозволило вивчити еволюцію економічної безпеки як наукової концепції, проаналізувати існуючі підходи до трактування управління економічною безпекою, виявити основні функціональні компоненти та принципи економічної безпеки підприємства. The current stage of socio-economic, innovation and investment development requires a new approach to enterprise management, the development of a flexible strategy for its development, the implementation of which may provide longterm competitive advantages and the obtaining the effects of economic activity. A particular importance has the maintaining of stability and efciency of the enterprise in the current dynamic economic conditions, that can be showed by the high level of economic security, based on taking into account all its components, principles, factors and threats. Ensuring the economic security of an enterprise is a priority task for any entity of economic activity, regardless of its organizational and legal form, because timely response to threats, their prevention and liquidation, ensuring the stable and most effective development of the enterprise, these tasks are in the area of enterprise economic security, that’s why the studied category is becoming increasingly relevant both among foreign and domestic scientists.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNemoros s.r.o.uk_UA
dc.subjectінноваціїuk_UA
dc.subjectуправлінняuk_UA
dc.subjectекономічна безпекаuk_UA
dc.subjectуправління економічною безпекою підприємстваuk_UA
dc.subjectзагрозиuk_UA
dc.subjectдержавний боргuk_UA
dc.subjectрезервиuk_UA
dc.subjectinnovationuk_UA
dc.subjectmanagementuk_UA
dc.subjecteconomic securityuk_UA
dc.subjectmanagement of economic security of the enterpriseuk_UA
dc.subjectthreatsuk_UA
dc.subjectpublic debtuk_UA
dc.subjectreservesuk_UA
dc.titleMethodological aspects of economic security management of the enterprise / Security of the XXI Century: Globalization Challenges: Monographuk_UA
dc.title.alternativeМетодичні аспекти управління економічною безпекою підприємства / Security of the XXI Century: Globalization Challenges: Monographuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Живко METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY.pdf279,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.