Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3632
Title: Алгоритм дій поліцейських патрульної поліції під час забезпечення публічної безпеки і порядку: збірник ситуативних завдань
Other Titles: Algorithm of actions of patrol police officers during public safety and order: collection of situational tasks
Authors: Йосипів, Ю.Р.
Yosypiv, Yu.R.
Туз, Н.Д.
Tuz, N.D.
Синенький, В.М.
Synenkyi, V.M.
Курляк, М.Д.
Kurliak, M.D.
Keywords: поліцейський
ситуація
охорона публічного порядку і безпеки
алгоритм дій
policeman
situation
protection of public order and safety
algorithm of actions
Issue Date: 2019
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У збірнику ситуативних завдань детально розглядаються питання стосовно алгоритму дій поліцейських патрульної поліції під час забезпечення публічної безпеки і порядку. Викладено матеріал, який повністю відповідає нормативній базі Національної поліції України, що дає змогу використовувати його у освітньому процесі закладів вищої освіти МВС України та в системі службової підготовки підрозділів поліції. Подано теми, які дають можливість якісно провести заняття, а також самостійно підготуватися до проведення теоретичних та практичних занять із навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка», «Особиста безпека поліцейського», «Особиста безпека працівників правоохоронних органів та детективних структур». Зазначений збірник вміщує ґрунтовну інформацію щодо діяльності патрульних поліцейських НП України у різних ситуаціях службової діяльності. Зазначено, що діяльність поліцейських характеризується такими ситуаціями, які відрізняються наявністю в них факторів, що сильно впливають на людей і їхню діяльність і визначені як екстремальні. В останні роки спостерігається тенденція підвищення екстремальності їх діяльності, яка пов’язана із затримкою злочинців, звільненням заручників, застосуванням зброї, забезпеченням правопорядку в період масових заходів, стихійних лих, надзвичайних ситуацій тощо. Службова діяльність вимагає від поліцейських сміливості, мужності, самопожертвування, готовності піти на ризик і пожертвувати своїм здоров’ям заради виконання службового обов’язку. Особливістю вищевказаної діяльності, на відміну від інших професійних організацій, залишаються жорсткі вимоги, постійний контроль і неформальна регламентація поведінки працівників у побуті, їхніх зв’язків і знайомств. Безперечно, нова поліція робить нові кроки у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, захисту прав і свобод людини від протиправних посягань, і вони не є легкими. Необхідний певний час, щоб апробувати новий закон, надати йому можливість запрацювати на повну. Тому є велике переконання, що даний збірник ситуативних завдань якісно допоможе працівникам поліції застосовувати новели поліцейського законодавства та в повному обсязі і впевнено виконувати ті обов’язки, які на них покладено державою та громадянським суспільством. The collection of situational tasks deals in detail with questions regarding the algorithm of actions of patrol police officers during ensuring public safety and order. The material is presented, which fully complies with the regulatory framework of the National Police of Ukraine, which allows to use it in the educational process of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and in the system of service training of police units. Topics are given that allow to conduct quality classes, as well as independently prepare for theoretical and practical classes in the discipline "Tactical Special Training", "Personal Security of a Police Officer", "Personal Security of Law Enforcement Officials and Detective Structures". This collection contains thorough information on the activities of patrol police in Ukraine in various situations of official activity. It is noted that the activities of the police are characterized by situations that differ in the presence of factors that strongly affect people and their activities and are defined as extreme. In recent years, there has been a trend of increasing extremity of their activities, which is associated with the detention of criminals, the release of hostages, the use of weapons, law enforcement during mass events, natural disasters, emergencies and more. Work requires police officers to be brave, courageous, self-sacrificing, willing to take risks, and to sacrifice their health for the sake of their duty. The peculiarity of the above activities, in contrast to other professional organizations, are strict requirements, constant monitoring and informal regulation of the behavior of employees in everyday life, their relationships and acquaintances. Undoubtedly, the new police are taking new steps to ensure public safety and order, protect human rights and freedoms from unlawful encroachments, and they are not easy. It takes some time to test the new law, to give it the opportunity to work to the fullest. Therefore, there is a strong belief that this collection of situational tasks will qualitatively help police officers to apply the novelties of police legislation and fully and confidently fulfill the responsibilities assigned to them by the state and civil society.
Description: Алгоритм дій поліцейських патрульної поліції під час забезпечення публічної безпеки і порядку: збірник ситуативних завдань / Ю. Р. Йосипів, Н. Д. Туз, В. М. Синенький, М. Д. Курляк. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 96 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3632
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
алгоритм дій поліцейського.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.