Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3637
Title: Psychological and pedagogical readiness of future psychologists for work in the system of inclusive education (Web of Science)
Other Titles: Психолого-педагогічна готовність майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти (Web of Science)
Authors: Бліхар, В.С.
Blikhar, V.S.
Кащук, М.Г.
Kashchuk, M.H.
Марчук, А.В.
Marchuk, A.V.
Keywords: інклюзивна освіта
психологічний супровід
готовність до діяльності
особистісна готовність
психолого-педагогічна готовність до професійної діяльності
inclusive education
psychological support
readiness for activity
personal readiness
psychological and pedagogical readiness for work
Issue Date: 2018
Publisher: Наука і освіта: науково-практичний журнал
Series/Report no.: ;2
Abstract: Стаття присвячена дослідженню психолого-педагогічної готовності студентів-майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти. Побудова системи інклюзивної освіти в Україні потребує відповідного кадрового забезпечення для якісного психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Психолого-педагогічну готовність до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти представлено як інтегративний феномен, що включає у себе мотиваційний, пізнавальний, емоційний і вольовий компоненти. Стаття розкриває результати емпіричного дослідження рівня особистісної і когнітивної готовності майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти, ступеня сформованості емоційно-вольового і мотиваційного компонентів психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. У дослідженні взяли участь 225 студентів 1-4 курсів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Особистісна готовність оцінювалась за допомогою методики «Інтолерантність – толерантність» Л. Г. Почебут і факторного особистісного опитувальника Кеттелла (16 PF). Емоційно-вольовий компонент психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти досліджувався за допомогою тесту «Діагностика соціальної емпатії» і методики діагностики рівнів емфатичних здібностей В.В. Бойко. Мотиваційний компонент психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти досліджувався за допомогою методики діагностики соціально-психологічної установки особистості О. Ф. Потьомкіної і тесту-опитувальника для вимірювання мотивації афіліації А. Меграбяна. Когнітивна готовність оцінювалась за допомогою тесту соціального інтелекту (тест Дж. Гілфорда і М. Саллівена). Результати аналізу дослідження психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти вказують на невисокий рівень її сформованості, що виявляється у низькій мотивації до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, нестійкості соціальних установок, відсутності толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, низькому рівні емпатії, відсутності чітких уявлень про специфіку дітей з особливими потребами та організацію роботи з ними. Було виявлено взаємозв’язок між компонентами психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності. Так, розвиток когнітивного компоненту готовності залежить від рівня розвитку мотиваційного та особистісного компонентів (пряма кореляція). Виявлено необхідність цілеспрямованої підготовки психологів до професійної діяльності у системі інклюзивної освіти, спеціальної роботи з формування психолого-педагогічної готовності майбутніх психологів до психологічного супроводу і надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами. The paper deals with the research of psychological and pedagogical readiness of future psychologists for work in the system of inclusive education. The construction of the system of inclusive education in Ukraine requires appropriate staffing for qualitative psychological support of children with special educational needs. The psychological and pedagogical readiness for the professional activity in the context of inclusive education is presented as an integrative phenomenon which includes motivational, cognitive, emotional and volitional components. The article reveals the results of the empirical investigation of the level of personal and cognitive readiness of future psychologists for work in the system of inclusive education, the degree of maturity of emotional-volitional and motivational components of psychological and pedagogical readiness of future psychologists for the professional activity in the context of inclusive education. The necessity of purposeful preparation of psychologists for the professional activity in the system of inclusive education, special work on the formation of psychological and pedagogical readiness of future psychologists for psychological support and provision of psychological and pedagogical as well as correctional and developmental assistance to children with special educational needs is revealed.
Description: Blikhar V. Psychological and pedagogical readiness of future psychologists for work in the system of inclusive education / Vyacheslav Blikhar, Mariana Kashchuk, Alla Marchuk // Наука і освіта: науково-практичний журнал. - 2018. - № 2. - С. 27-33.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3637
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
кащук стаття.pdf565,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.