Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3721
Title: Особливості правових відносин, які виникають в мережі Інтернет
Other Titles: Features of Legal Relations that Arise on the Internet
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
Скриньковський, Р.М.
Skrynkovskyi, R.M.
Красницький, І.В.
Krasnytskyi, I.V.
Мазур, Ю.
Mazur, Yu.
Гарасим, П.С.
Harasym, P.S.
Князь, С.В.
Kniaz, S.V.
Keywords: правові відносини
інтернет
суб’єкти правовідносин
об’єкти правовідносин
правосуб’єктність
legal relations
the internet
subjects of legal relations
objects of legal relations
legal personality
Issue Date: 2021
Publisher: Traektoriâ Nauki = Path of Science
Series/Report no.: ;7/3
Abstract: У статті на основі методології системного аналізу досліджуються особливості правових відносин, які виникають в мережі Інтернет. Зазначено, що Інтернет-правовідносини – це регульовані правом суспільні відносини, що знаходяться під охороною держави, які виникають на основі цифрових технологій у віртуальному просторі. Вказано, що в Інтернеті діє безліч суб’єктів, які можна об’єднати в групи: технічні суб’єкти, відповідальні особи за роботу Інтернету; індивідуальні суб’єкти, користувачі; колективні, серед яких державні, що забезпечують нормативно-правове регулювання відносин в Інтернеті, розробку та реалізацію політики; недержавні суб’єкти – бізнес; громадянське суспільство, зацікавлені особи в розширенні можливостей Інтернету і розвитку інфраструктури; міжнародні організації, які забезпечують координацію питань, розробку технічних і правових стандартів, пов’язаних з Інтернетом. Охарактеризовано правосуб’єктність суб’єктів інтернет-відносин. Зазначено, що суб’єкти реалізують права, які спрямовані на певні групи інтересів: послуги, товари, інформацію; специфіка інтернет-правовідносин полягає в тому, що в залежності від об’єкта, на який спрямовані інтереси суб’єктів, будуть діяти норми права адміністративного, інформаційного, цивільного, кримінального тощо. Based on the methodology of system analysis, the article examines the features of legal relations that arise on the Internet. It is defined that Internet legal relations are legally regulated public relations under the state's protection, which arise based on digital technologies in cyberspace. It is stated that there are many entities on the Internet which can be grouped into: technical entities, people responsible for the functioning of the Internet; individual subjects and users; collective subjects, among which are the governmental entities, which provide legal regulation of relations on the Internet, policy development and implementation; non-governmental entities -business; civil society, stakeholders in the expansion of the Internet and infrastructure development; international organizations that coordinate issues, develop technical and legal standards related to the Internet. The legal personality of the subjects of Internet relations is described. It is noted that the subjects exercise the rights that are aimed at certain interest groups: services, goods, information. The specifics of the Internet legal relations are that the rules of administrative, informational, civil, criminal law, etc. will be applied, depending on the object to which the subjects interests are directed.
Description: Ковалів М. Особливості правових відносин, які виникають в мережі Інтернет / Мирослав Ковалів, Сергій Єсімов, Руслан Скриньковський, Іван Красницький, Юрій Мазур, Павло Гарасим, Святослав Князь // Traektoriâ Nauki = Path of Science. - 2021. - Vol. 7. - No 3. - С. 1001-1007.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3721
ISSN: 2413-9009
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ковалів стаття2021.pdf276,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.