Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3816
Title: Human risks of project management involving remote teams in the context of the enterprise economic and financial security (Web of Science)
Other Titles: Кадрові ризики управління проєктами із залученням віддалених команд у контексті економіко-фінансової безпеки підприємства (Web of Science)
Authors: Зачосова, Н.В.
Zachosova, N.V.
ORCID ID: 0000-0001-8469-3681
Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
Занора, В.О.
Zanora, V.O.
ORCID ID: 0000-0003-1938-7981
Keywords: управління проєктами
ризик
трудові ресурси
економіко-фінансова безпека
кадри
віддалені команди
підприємство
project management
risk
human resources
economic and financial security
personnel
remote teams
enterprise
Issue Date: 2020
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Series/Report no.: ;4
Abstract: Установлено переваги і недоліки використання віддалених команд у процесі управління проєктами. Запропоновано поняття «віддалена команда» (in-house команди) розуміти як групу осіб, які на тих чи інших умовах залучені підприємством для реалізації проєкту і які не об’єднуються єдиним робочим простором, перебувають у різних місцях і працюють за гнучким графіком над визначеними індивідуально для них завданнями для досягнення спільної мети, якою й ініційоване формування такої групи. Визначено характерні риси віддалених команд, які викликають потребу пошуку новітнього інструментарію управління ними в контексті забезпечення економіко-фінансової безпеки. Піддано трансформації принцип Богдана Гаврилишина, якому мають відповідати державні службовці, для забезпечення придатності його використання для працівників підприємств різних видів економічної діяльності з метою запобігання кадровим ризикам економікофінансовій безпеці у процесі управління проєктами. Сформульовано 3D-принцип відповідності осіб, які займають посади на підприємстві, що поєднує такі категорії, як професійність, порядність і лояльність. Конкретизовано вектори впливу кадрових ризиків на трикутник проєктного менеджменту через ідентифікацію ризиків для кожної з трьох основ управління проєктами — часу, фінансових ресурсів (бюджету) і масштабу (мети) проєкту. У результаті визначення тенденцій в управлінні командою проєкту сформовано 4D-концепт його розвитку. Наведено основні причини зростання відсотка співробітників, які працюють віддалено, на основі яких зроблено припущення про посилення тенденції до використання віддалених команд в управлінні проєктами та у процесі управління підприємствами в цілому в найближчій перспективі. Названо характеристики управління командами проєктів. Уточнено переваги використання віддалених команд для підприємства у процесі проєктного управління і в цілому під час здійснення різних напрямів діяльності суб’єкта господарювання. Узагальнено кадрові ризики управління проєктами із залученням віддалених команд для стану економіко-фінансової безпеки підприємства. The advantages and disadvantages of using remote teams in project management are identified. It is proposed to understand the concept of remote (in-house) team as a group of people who are involved in the project management in one way or another and who do not come together in a single workspace, reside in different places and work on a flexible schedule over individually defined tasks to achieve a common goal, which initiated the formation of such a group. The characteristics of remote teams are identified, which necessitate the search for new tools for managing them in the context of economic and financial security. The principle of Bohdan Havrylyshyn, to which civil servants must comply, has been transformed to ensure that it is suitable for use by employees of enterprises of various types of economic activity in order to timely prevent human risks to economic and financial security in the project management process. The 3D principle of correspondence of persons holding positions in the enterprise is formulated, combining such categories as professionalism, honesty and trustiness. The vectors of human risks influence on the Project Management Triangle are specified through identification of risks for each of the three bases of project management — time, financial resources (budget) and scope of the project. As a result of identifying trends in the management of the project team, a 4D concept of its development was formed. The main reasons for the increase in the percentage of employees working remotely are given, on the basis of which it is assumed that the tendency for the remote teams use in the project management and in the enterprise management process in general in the near future will increase. Project management team management characteristics are named. The advantages for the enterprise of using remote teams in the process of project management and in general in the implementation of various activities of the entity are found out. Human risks of project management with involvement of remote teams for the state of economic and financial security of the enterprise are concretized and generalized.
Description: Zachosova N. Human risks of project management involving remote teams in the context of the enterprise economic and financial security / Zachosova N., Zhyvko Z., Zanora V. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - № 4. - С. 514-521.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3816
ISSN: 2306-4994
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
живко.pdf252,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.