Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3818
Title: Становлення орденського права крізь призму діяльності духовно-лицарського Ордену Тамплієрів
Other Titles: Establishment of the law of the order through the prism of activity of the spiritual and knighting Order of the Tampliers
Authors: Забзалюк, Д.Є.
Zabzaliuk, D.Ye.
Keywords: орденське право
духовно-лицарський орден
орден тамплієрів
католицька церква
хрестоносний рух
устав
папа римський
канонічне право
order law
spiritual and knightly order
order of the templars
catholic church
crusade
charter
the pope
canon law
Issue Date: 2020
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право
Series/Report no.: ;62
Abstract: Проведено історико-правовий аналіз становлення орденського права крізь призму діяльності духовно-лицарського Ордену Тамплієрів його участі у хрестоносному русі початку ХІІ – кінця ХІІІ століття, а також ролі Ордену у політичному, соціально-економічному, культурному та правовому розвитку Західної Європи. В статті дана характеристика правових основ діяльності Ордену Тамплієрів у формі Уставів, Статутів, канонічних та церковних норм та робиться спроба формулювання основних постулатів орденського права. Також у статті, крізь призму історичного розвитку, показані організаційно-правові основи діяльності Ордену Тамплієрів, вперше робиться акцент на формуванні, на основі правотворчості самого духовно-лицарського братства, своєрідного та унікального за своєю сутністю орденського права. У статті з’ясоване ідеологічне підґрунтя хрестоносного руху доби Середньовіччя, проаналізована організаційно-правова структура Ордену, охарактеризовано обов’язки посадових осіб Ордену, а також показана роль Ордену Тамплієрів у хрестоносному русі і виявлені головні чинники його формування. Встановлено, що духовно-лицарський Орден Тамплієрів відіграв одну з ключових ролей у хрестоносному русі ХІ – ХІІІ століття, а його значний вплив на соціально-політичне життя середньовічної Європи не підлягає сумніву. Орден став тією організацією, яка поєднала в собі мирські ідеали лицарства та духовну віру, оскільки члени ордену, в переважній більшості давали чернечу обітницю, відрікаючись від мирських благ заради служіння Господу. Ця унікальна по своїй суті організація, поряд з іншими духовно-лицарськими орденами, стала оплотом християнства у Святій землі, а згодом і в усій Європі, активно впливаючи на церковні та канонічні норми шляхом їх імплементації та реформування на основі впровадження власних правових норм. Такий вплив дає усі підстави говорити про формування появу унікального по своїй сутності орденського права. A historical and legal analysis of the formation of the Order’s law through the prism of the spiritual and knightly Order of the Templars, its participation in the crusade of the early twelfth - late thirteenth century, and the role of the Order in political, socio-economic, cultural and legal development of Western Europe. The article describes the legal basis of the Order of the Templars in the form of Statutes, Statutes, canonical and ecclesiastical norms and attempts to formulate the basic postulates of the Order. Also in the article, through the prism of historical development, shows the organizational and legal foundations of the Order of the Templars, for the frst time the emphasis is on the formation, based on lawmaking of the spiritual and knightly brotherhood, original and unique in its nature Order law. The article clarifes the ideological basis of the crusade of the Middle Ages, analyzes the organizational and legal structure of the Order, describes the responsibilities of ofcials of the Order, as well as the role of the Order of the Templars in the crusade and identifes the main factors of its formation. It has been established that the Knights Templar played a key role in the crusade of the eleventh and thirteenth centuries, and its signifcant influence on the socio-political life of medieval Europe is beyond doubt. The Order became the organization that combined the secular ideals of chivalry and spiritual faith, as the members of the Order, for the most part, made a vow to the monk, renouncing worldly goods for the service of the Lord. This unique organization, along with other spiritual and knightly orders, became a stronghold of Christianity in the Holy Land, and later throughout Europe, actively influencing church and canonical norms through their implementation and reform based on the implementation of their own legal norms. Such influence gives grounds to speak about formation of emergence of the law of the order unique in essence.
Description: Забзалюк Д. Становлення орденського права крізь призму діяльності духовно-лицарського Ордену Тамплієрів / Забзалюк Д. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія: Право. - 2020. - Випуск 62. - С. 30-35.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3818
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
забзалюк2.pdf404,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.