Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3867
Title: Адміністративно-правовий захист прав платників податків: навчальний посібник
Other Titles: Administrative and legal protection of taxpayers' rights: a textbook
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
Проць, І.М.
Prots, I.M.
Лозинський, Ю.Р.
Lozynskyi, Yu.R.
Скриньковський, Р.М.
Skrynkovskyi, R.M.
Кайдрович, Х.І.
Kaidrovych, Kh.I.
Keywords: адміністративно-правовий захист
адміністративно-правові засоби
права платників податків
гарантії платників податків
податкові спори
administrative and legal protection
administrative and legal remedies
taxpayers 'rights
taxpayers' guarantees
tax disputes
Issue Date: 2021
Publisher: Сполом
Abstract: Подано комплексний аналіз теоретичних, методологічних і практичних проблем у галузі правового та організаційного регулювання захисту прав платників податків адміністративно-правовими засобами. На основі досягнень правової науки, сучасного законодавства та практики застосування розкрито теоретико-методологічні та правові особливості застосування різних форм розв’язання податкових спорів в умовах реформування публічного адміністрування у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Для здобувачів вищої освіти у галузі права і економіки, аспірантів, науково-педагогічних працівників, практичних працівників, фізичних та юридичних осіб, органів публічного управління, які здійснюють діяльність у податковій сфері. The textbook deals with the comprehensive analysis of theoretical, methodological and practical problems in the field of legal and organizational regulation of the protection of taxpayer rights by administrative law means. Based on the achievements of the legal science, modern legislation and practice, the theoretical, methodological and legal features of the application of various forms of tax dispute resolution under public administration reform in the context of the Association Agreement between Ukraine and the European Union are revealed. The textbook can be of use to higher education applicants in law and economics, postgraduate students, research and teaching staff, practitioners, individual and legal entities, public administration bodies engaged in tax activities.
Description: Адміністративно-правовий захист прав платників податків: навчальний посібник / Ковалів М. В., Єсімов С. С., Проць І. М. та ін. - Львів: СПОЛОМ, 2021. - 240 с. - Бібліогр.: с. 236-237 (15 назв).
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3867
ISBN: 978-966-919-738-2
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
адмін правовий захист прав.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.