Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3903
Title: Проблеми та перспективи забезпечення інформаційної безпеки в органах прокуратури України
Other Titles: Problems and prospects of ensuring information security in the prosecutor’s office of Ukraine
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
ORCID ID: 0000‑0002‑9730‑8401
Хмиз, М.В.
Khmyz, M.V.
ORCID ID: 0000‑0003‑3553‑8022
Кайдрович, Х.І.
Kaidrovych, Kh.I.
ORCID ID: 0000‑0002‑0362‑7779
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
ORCID ID: 0000‑0002‑9327‑0071
Князь, С.В.
Kniaz, S.V.
ORCID ID: 0000‑0002‑7236‑1759
Keywords: органи прокуратури
інформація
інформаційна безпека
інформаційні технології
цифрові компетентності
prosecutor’s office
information
information security
information technology
digital competencies
Issue Date: 2021
Publisher: Інтернаука
Series/Report no.: ;7
Abstract: У статті на підставі методології комплексного системного аналізу правових явищ досліджено проблеми та перспективи забезпечення інформаційної безпеки в органах прокуратури України. Зміст діяльності прокуратури у всіх напрямах тісно пов’язане з обробкою інформації. Ця робота характеризується різноманіттям джерел, наростаючим обсягом і великою питомою вагою процедур обробки, багаторазовим повторенням циклів отримання та відправки у встановлені терміни, необхідністю забезпечення конфіденційності у використанні окремих її частин, надзвичайною важливістю у підготовці та прийнятті рішень. Перехід на електронний документообіг та електронна взаємодія є сучасними трендами розвитку управління. Ігнорування цього фактора може знизити ефективність прокурорської діяльності в перспективі. На підставі аналізу нормативно-правової бази напрямами використання інформаційних технологій у діяльності прокуратури є: електронний документообіг у внутрішній діяльності органів прокуратури, а також при направленні запитів і отримання відповідей від інших органів державної влади, громадських організацій, юридичних та фізичних осіб, у межах Концепції розвитку електронного урядування в Україні; застосування широкосмугового доступу при здійсненні функцій прокурорського нагляду в інформаційно-комунікативній мережі Інтернет; доступ до баз зберігання даних для цілей здійснення прокурорської діяльності. Розвиток і вдосконалення навичок використання інформаційних технологій доцільно розглядати як один з перспективних напрямів навчання прокурорів. В якості практичної пропозиції щодо підвищення ефективності використання інформаційних технологій, у тому числі щодо забезпечення інформаційної безпеки, у діяльності прокуратури України можна розглядати пропозицію про створення єдиної Концепції інформатизації та впровадження інформаційних технологій в діяльність прокуратури. . In the article based on the methodology of a comprehensive systemic analysis of legal phenomena, the problems and prospects of ensuring information security in the prosecutor’s office of Ukraine are investigated. The content of the activities of the prosecutor’s office in all areas is closely related to the processing of information. This activity is characterized by a variety of sources, an increasing volume and a large proportion of processing procedures, multiple repetitions of receiving and sending cycles in a timely manner, the need to ensure confidentiality in the use of its individual parts, and is extremely important in preparation and decision-making. The transition to electronic document management and electronic interaction are modern trends in the development of management. Ignoring this factor can reduce the effectiveness of prosecutorial activities in the future. Based on the analysis of the regulatory framework, the directions for the use of information technologies in the activities of the prosecutor’s office are: electronic document flow in the internal activities of the prosecutor’s office, as well as when sending requests and receiving answers from other government bodies, public organizations, legal entities and individuals within the framework of the Concept for the development of electronic management in Ukraine; the use of broadband access in the implementation of the functions of prosecutorial supervision in the information and communication network of the Internet; access to databases for storing data for the purpose of carrying out prosecutorial activities. It is advisable to consider the development and improvement of skills in the use of information technologies as one of the promising areas of training for prosecutors. As a practical proposal to improve the efficiency of the use of information technologies, including ensuring information security, in the activities of the prosecutor’s office of Ukraine one can consider the proposal to create a unified Concept of informatization and the implementation of information technologies in the activities of the prosecutor’s office.
Description: Ковалів М.В. Проблеми та перспективи забезпечення інформаційної безпеки в органах прокуратури України / Ковалів Мирослав Володимирович, Хмиз Мар’яна Василівна, Кайдрович Христина Іванівна, Єсімов Сергій Сергійович, Князь Святослав Володимирович // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». - Серія: Юридичні науки. - 2021. - № 7 (107). - С. 100-106.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3903
ISSN: 2520-2065
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ковалів 2.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.