Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3904
Title: Адміністративно-правовий статус судді
Other Titles: Аdministrative and legal status of a judge
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
ORCID ID: 0000-0002-9730-8401
Гудима, В.В.
Hudyma, V.V.
ORCID ID: 0000-0001-6708-3910
Приведа, А.В.
Pryveda, A.V.
ORCID ID: 0000-0002-5397-5827
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
ORCID ID: 0000-0002-9327-0071
Хмиз, М.В.
Khmyz, M.V.
ORCID ID: 0000-0003-3553-8022
Keywords: адміністративно-правовий статус
суддя
права і обов’язки судді
гарантії судді
administrative and legal status
judge
rights and duties of a judge
guarantees of a judge
Issue Date: 2021
Publisher: Публічне адміністрування та національна безпека
Series/Report no.: ;3
Abstract: У статті проаналізовано дослідження та напрацювання науковців щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу суддів. Розглянуті дискусійні питання, що визначають адміністративно-правовий статус судді як теоретико-правову категорію, проаналізовані структура, зміст, елементи адміністративно-правового статусу судді. Запропоновано виділяти чотири групи, які визначають статус судді як: носія судової влади (професійний аспект); особи, яка заміщує державну посаду (посадовий або службовий аспект); члена суддівської спільноти (корпоративний аспект); особистості, з особливим обмеженим режимом реалізації конституційних прав (особистісний аспект). На підставі системного аналізу норм законодавства України визначено основні характеристики досліджуваних елементів адміністративно-правового статусу. Статус судді як наукова правова категорія – це статус особи, наділеною суддівськими повноваженнями. Статус судді як суб’єкта права – це складна, цілісна система, що складається з утворюючих діалектичної єдності статичних і динамічних компонентів. Статичний компонент включає відносно незмінні елементи та взаємозв’язок – внутрішній зміст статусу, є основою для динамічного компонента, який спирається на діяльність суб’єкта та забезпечує процес реалізації – зовнішній прояв внутрішнього змісту статусу. Основою статусу судді виступає суб’єкт, який володіє необхідною сукупністю властивостей, що відображають різні грані статусу, виконуючи певні завдання: спеціальне, закріплює особливе становище судді у суспільстві; у контексті публічного права, входить у структуру державної влади та судову систему; щодо правозастосування, здійснює професійну діяльність з вирішення конкретних справ шляхом винесення індивідуальних приписів. The article analyzes the research and developments of scientists to determine the elements of the administrative and legal status of judges. Discussion issues that determine the administrative-legal status of a judge as a theoretical and legal category are considered, the structure, content, elements of the administrative-legal status of a judge are analyzed. It is proposed to distinguish four groups that determine the status of a judge as: a bearer of judicial power (professional aspect); a person holding a public office (official or service aspect); a member of the judicial community (corporate aspect); personality, with a special limited regime for the implementation of constitutional rights (personal aspect). On the basis of a systematic analysis of the norms of Ukrainian legislation, the main characteristics of the studied elements of the administrative and legal status are determined. The status of a judge as a scientific legal category is the status of a person vested with judicial powers. The status of a judge as a subject of law is a complex, integral system, consisting of static and dynamic components forming a dialectical unity. The static component includes relatively unchanging elements and relationships — the internal content of the status, is the basis for the dynamic component, relies on the activity of the subject and provides the implementation process — the external manifestation of the internal content of the status. The basis of the status of a judge is a subject who possesses the necessary set of properties that reflect various facets of status, performing certain tasks: special, consolidates the special position of a judge in society; in the context of public law, it is included in the structure of state power and the judicial system; on law enforcement, carries out professional activities to solve specific cases by issuing individual orders.
Description: Ковалів М.В. Адміністративно-правовий статус судді / Ковалів Мирослав Володимирович, Гудима Віталій Валерійович, Приведа Андрій Володимирович, Єсімов Сергій Сергійович, Хмиз Мар’яна Василівна // Публічне адміністрування та національна безпека. - 2021. - № 3. - С. 101-107.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3904
ISSN: 2617-572X
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ковалів 3.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.