Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3907
Title: Основні етапи становлення фермерських господарств у незалежній Україні
Other Titles: Main stages of establishment of farms in independent Ukraine
Authors: Долинська, М.С.
Dolynska, M.S.
ORCID ID: 0000-0003-0352-5470
Keywords: фермерські господарства
сімейні ферми
аграрне законодавство
фермерські кооперативи
farms
family farms
agrarian legislation
farmers' cooperatives
Issue Date: 2021
Publisher: Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право
Series/Report no.: ;11
Abstract: Метою дослідження є окреслення еволюції становлення фермерських господарств від селянських (фермерських) господарств до сімейних ферм протягом 1991-2021 років у незалежній Україні; виокремлення окремих етапів розвитку різних агроформувань, які іменувалися «фермерськими господарствами» в незалежній Україні. Методика. Методика охоплює комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формування відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувалися такі методи наукового пізнання: порівняльно-правовий, логіко-семантичний, функціональний, системноструктурний, логіко-нормативний. Результати. У процесі дослідження здійснено історико-правовий аналіз правового статусу найбільш поширених видів суб’єктів агробізнесу за часів незалежної України: селянських (фермерських) господарств, фермерських господарства та сімейних ферм. Наукова новизна. Здійснивши аналіз розвитку фермерства в Україні протягом 1991-2021 років, виділено п’ять основних етапів розвитку фермерства в незалежній Україні. Автором стверджується, що основними типами фермерських господарств в Україні з 2017 року є: фермерське господарство-юридична особа та фермерське господарство без статусу юридичної особи, яке зареєстроване як фізична особа-підприємець. Члени однієї сім’ї, які створили фермерське господарство у вигляді сімейної ферми на підставі реєстрації фізичної особи-підприємця, є співпідприємцями вищевказаної сімейної ферми. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані у правотворчій та правозастосовній діяльності при підготовці нормативних та законодавчих актів з питань правового регулювання фермерства. The aim of the article is to outline the evolution of the formation of farms from peasant (farmer) farms to family farms during 1991-2021 in independent Ukraine; to distinguish separate stages of development of various agricultural formations, which were called "farms" in independent Ukraine. Methodology. The methodology covers a comprehensive analysis and generalization of available scientific and theoretical material and the formation of relevant conclusions and recommendations. The following methods of scientific cognition were used during the research: comparative-legal, logical-semantic, functional, system-structural, and logical-normative. Results. In the course of the research, the historical and legal analysis of the legal status of the most common types of agribusiness entities such as peasant farms, family farms of independent Ukraine is carried out. Scientific novelty. Having analyzed the development of farming in Ukraine during 1991-2021, five main stages of the development of farming in independent Ukraine are determined. The author states that the main types of farms in Ukraine since 2017 are: a farm-legal entity and a farm without the status of a legal entity, which is registered as a natural person-entrepreneur. Members of one family who have established a farm in the form of a family farm based on registration of a natural person-entrepreneur are co-entrepreneurs of the above-mentioned family farm.Practical significance. The results of the research can be used in lawmaking and law enforcement during the preparation of normative and legislative acts on the legal regulation of farming.
Description: Долинська М. С. Основні етапи становлення фермерських господарств у незалежній Україні / Долинська Марія Степанівна // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - Серія: Право. - 2021. - № 11(23). - С. 125-132.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3907
ISSN: 2078-6670
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Долинська.pdf561,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.