Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4011
Title: Угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні
Other Titles: Plea agreement in criminal proceedings
Authors: Гарасимів, О.І.
Harasymiv, O.I.
Захарова, О.В.
Zakharova, O.V.
Ряшко, О.В.
Riashko, O.V.
Keywords: компроміс
прокурор
підозрюваний
обвинувачений
процесуальні наслідки
compromise
prosecutor
suspect
accused
procedural consequences
Issue Date: 2021
Publisher: Підприємництво, господарство і право
Series/Report no.: ;3
Abstract: У статті розглядаються питання сутності та значення кримінального провадження на підставі угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Однак, незважаючи на наявність певної джерельної бази з цього предмета дослідження, деякі питання розуміння та застосування угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні України залишаються актуальними і потребують додаткового вивчення. Основний акцент у статті робиться на положенні, яке визнає угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим певним компромісним рішенням, взаємовигідним обом сторонам та обумовлює вирішення питань щодо юридичної відповідальності підозрюваного чи обвинуваченого. Наголошується, що сутність цього інституту, з одного боку, полягає у пом'якшенні покарання обвинуваченого, а з іншого – в забезпеченні процесуальної економії кримінального судочинства, скороченні процедури судового розгляду та досудового розслідування, наближення їх до європейських стандартів. Акцентується увага на тому, що зарубіжні інститути кримінального процесу пройшли великий історичний шлях становлення та розвитку інституту угоди про визнання винуватості, особливо це стосується кримінального процесу США. Суттєва різниця полягає у тому, що у США дозволяється укладати угоду у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, на відміну від України. Крім того, сам потерпілий в ініціюванні та укладенні угоди відіграє неабияку роль, оскільки визнання вини в кримінальному процесі США автоматично тягне за собою винесення обвинувального вироку. Це автоматично призводить до обов’язкового з’ясування прокурором правової позиції потерпілого, що не може не визнаватися позитивною практикою. Зазначається, що диференціація кримінального процесу набуває особливої актуальності та спонукає науковців і практиків до знаходження компромісу між прискоренням кримінального провадження та дотриманням прав особи у кримінальному провадженні, тобто підкреслюється важливість максимально раціонального здійснення кримінального провадження. The article considers the essence and significance of criminal proceedings on the basis of an agreement between the prosecutor and the suspect or accused to plead guilty. However, despite the existence of a certain source base on this subject of research, some issues of understanding and application of the plea agreement in the criminal proceedings of Ukraine remain relevant and need further study. The main emphasis of the article is on the provision that recognizes the agreement between the prosecutor and the suspect or accused as a certain compromise solution, mutually beneficial to both parties and stipulates the issues of legal liability of the suspect or accused. It is emphasized that the essence of this institution, on the one hand, is to mitigate the punishment of the accused, and on the other – to ensure procedural economy of criminal proceedings, reduce the procedure of trial and pre-trial investigation, bringing them closer to European standards. Emphasis is placed on the fact that foreign institutions of criminal procedure have come a long way in the formation and development of the institution of plea agreements, especially this activity concerns the US criminal process. The significant difference is that in the USA it is allowed to conclude an agreement in criminal proceedings in which the victim participates, in contrast to Ukraine. In addition, the role of the victim himself in initiating and concluding the agreement plays a significant role, as a guilty plea in the US criminal process automatically entails a conviction. This automatically leads to a mandatory clarification by the prosecutor of the legal position of the victim, which can not but be recognized as a positive practice. We should not forget about the legal consequences of approving a plea agreement, which are that the conclusion of the agreement restricts the right of the accused, his defense counsel or legal representative to appeal the verdict on appeal or in cassation. They have the right to appeal only on the grounds that the court has imposed a more severe punishment than agreed by the parties to the agreement, passing a sentence without his consent to sentencing, failure of the court to comply with the requirements of the law to explain the consequences of the agreement. legal requirements.
Description: Гарасимів О. Угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні / Олена Гарасимів, Олександра Захарова, Олена Ряшко // Підприємство, господарство і право. - 2021. - № 3. - С. 249-253.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4011
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
гарасимів.pdf121,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.