Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4012
Title: The ECHR impact on the formation of supranational and national Human Rights Paradigm (Ukrainian context) (Scopus)
Other Titles: Вплив ЄСПЛ на формування наднаціональної та національної парадигми прав людини (український контекст) (Scopus)
Authors: Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
ORCID ID: 0000-0001-6529-4036
Keywords: права людини
європейський суд з прав людини
судова практика
конвенція про захист прав людини та основоположних свобод
норми
human rights
european court of human rights
case law
the european convention on human rights
norms
Issue Date: 2021
Publisher: Ideology and Politics Journal
Series/Report no.: ;1
Abstract: Діяльність Європейського суду з прав людини часто асоціюється із судовою практикою у вузькому сенсі. Натомість вплив цієї міжнародної інституції на формування антропологічної парадигми є насправді значно потужніший і має різні вектори. Метою статті є з’ясування питання: як ЄСПЛ впливає на формування універсальної (наднаціональної) та внутрішньої (національної) парадигми прав людини, а також визначення сучасних викликів, що є перешкодою на шляху до утвердження мінімальних стандартів, закріплених Європейською конвенцією з прав людини. Під час дослідження використано дескриптивний підхід, SWOT-аналіз, системний підхід. Діяльність ЄСПЛ досліджено з позиції системи, що охоплює три частини. Частина перша присвячена вивченню впливу ЄСПЛ на творення універсальних наднаціональних стандартів прав і свобод людини на європейському континенті. Частина друга присвячена критичному аналізу змін на національному рівні України. Третя частина містить міркування авторки про сучасні виклики, які постають перед ЄСПЛ як основним гарантом положень Конвенції. Проведене дослідження демонструє складність реалізації впливу ЄСПЛ як на рівні України, так і на рівні Європи. До сучасних загроз та викликів у цій сфері віднесено нечіткість меж інтерпретації та універсалізації, обмеженість тлумачень та невиконання рішень ЄСПЛ, операційна проблема, пов’язана з необхідністю обробки значного масиву справ, а також тенденції зміни політичного ландшафту Європи. The activities of the European Court of Human Rights (ECHR) are often associated with case law in the narrow sense. However, the influence of this international institution on the formation of the anthropological paradigm is actually stronger than it seems, and it has different vectors. The aim of this paper is to explain how the ECHR acts on the formation of a universal (supranational) and domestic (national) paradigm of human rights in Ukraine and to identify current challenges that complicate the adoption of the minimum standards of the European Convention on Human Rights. The results of this research have been obtained through the use of the descriptive approach, SWOT-analysis, and the system approach. This paper consists of three parts. The first part is devoted to research on the impact of the ECHR on the creation of universal supranational standards of human rights and freedoms on the European continent. The second part is devoted to the critical analysis of changes at the national level of Ukraine. The third part contains the author's thoughts about the current challenges facing the ECHR as the main guarantor of the provisions of the Convention. The study shows the complexity of the impact of the ECHR both at the level of Ukraine and at the level of Europe. The list of current threats and challenges include instability of the boundaries of interpretation and universalization, limited interpretations, ignoring of the ECHR decisions, an operational problem (the need to consider many cases in a short time), and new trends in Europe's political landscape.
Description: Dufeniuk O. The ECHR impact on the formation of supranational and national Human Rights Paradigm (Ukrainian context) / Oksana Dufeniuk // Ideology and Politics Journal. Universal Norms in a Time of Sovereigntism. - 2021. - Issue 1(17). - P. 232-251.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4012
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дуфенюк скоп.pdf407,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.