Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4014
Title: International and national guarantees of economic security (Web of Science)
Other Titles: Міжнародні та національні гарантії економічної безпеки (Web of Science)
Authors: Ярмол, Л.В.
Yarmol, L.V.
ORCID ID: 0000-0001-8465-8579
Цебенко, С.Б.
Tsebenko, S.B.
ORCID ID: 0000-0002-9247-1867
Андрусяк, І.Б.
Andrusiak, I.B.
ORCID ID: 0000-0001-6887-0510
Ковальчук, О.Б.
Kovalchuk, O.B.
ORCID ID: 0000-0001-5547-1625
Марковський, В.Я.
Markovskyi, V.Ya.
ORCID ID: 0000-0001-7425-4458
Keywords: економічна безпека україни
гарантії
економіка
держава
економічні та соціальні права
міжнародні документи
economic security of ukraine
guarantees
economy
state
economic and social rights
international documents
Issue Date: 2021
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Series/Report no.: ;3
Abstract: Актуальні питання міжнародних та національних гарантій економічної безпеки та деякі пропозиції щодо їх удосконалення окреслюють напрацювання, викладені у цій статті. Зазначається, що економічна безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки України та є її матеріальною основою. Сформульовано поняття економічної безпеки та виокремлено її складові. Проаналізовано основні міжнародні гарантії економічної безпеки. Констатовано, що, згідно з основними міжнародними документами гарантування державою соціальних, економічних прав, економічної безпеки зокрема, здійснюється поступово, у максимальних межах наявних ресурсів. Стверджено, що ефективною гарантією захисту економічних, соціальних та інших прав громадян України, економічної безпеки держави є практика Європейського суду з прав людини. Охарактеризовано основні національні гарантії забезпечення економічної безпеки України. З метою ефективнішого гарантування економічної безпеки сформульовано пропозицію щодо ухвалення Закон України «Про економічну безпеку України», в якому має бути чітко визначені її поняття, складові, принципи забезпечення тощо. Виокремлено основні загрози економічній безпеки України. Стверджено, що на сучасному етапі розвитку України найбільшою загрозою для економічної безпеці України є збройний напад Російської Федерації та тимчасова окупація частини території України. Сформульовано пропозиції щодо здійснення Україною заходів для ефективнішого гарантування економічної безпеки (забезпечення функціонування економіки на принципах законності, верховенства права, стабільності, свободи підприємницької діяльності, пріоритетності національних інтересів України; припинення збройної агресії Російської Федерації проти України та повернення тимчасово окупованої частини території України; реальне та максимальне забезпечення соціальних, економічних прав громадян; удосконалення механізмів виведення економіки з тіньової сфери; усунення корупції в економічній та інших сферах суспільного життя та ін.). Current issues of international and national guarantees of economic security and some proposals for their improvement outline the developments set out in this article. It is stated that economic security is one of the most important components of national security of Ukraine and is its material basis. The concept of economic security is formulated and its components are singled out. The main international guarantees of economic security are analyzed. It is stated that, according to the main international documents, the state guarantee of social, economic rights, economic security in particular, is carried out gradually, within the maximum limits of available resources. It is stated that the case law of the European Court of Human Rights is an effective guarantee of protection of economic, social and other rights of citizens of Ukraine, economic security of the state. The main national guarantees of economic security of Ukraine are described. In order to more effectively guarantee economic security, a proposal has been formulated to adopt the Law of Ukraine «On Economic Security of Ukraine», which should clearly define its concepts, components, principles of provision, etc. The main threats to Ukraine’s economic security have been identified. It is stated that at the present stage of Ukraine’s development, the greatest threat to Ukraine’s economic security is an armed attack by the Russian Federation and the temporary occupation of part of Ukraine’s territory. Proposals for Ukraine to take measures to more effectively guarantee economic security (ensuring the functioning of the economy on the principles of legality, rule of law, stability, freedom of entrepreneurial activity, priority of national interests of Ukraine; cessation of armed aggression of the Russian Federation against Ukraine and return of temporarily occupied part of Ukraine; real and maximum provision of social and economic rights of citizens, improvement of mechanisms for removing the economy from the shadow sphere, elimination of corruption in economic and other spheres of public life, etc.).
Description: Yarmol L. International and national guarantees of economic security / Yarmol L., Tsebenko S., Andrusiak I., Kovalchuk O., Markovskyi V // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. - 2021. - № 3. (38). - С. 358-367.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4014
ISSN: 2306-4994
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
марковський веб.pdf277,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.