Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4018
Title: Financial security of the state: international experience in the study of institutional and legal causes of crisis phenomena in the economy (Web of Science)
Other Titles: Фінансова безпека держави: міжнародний досвід дослідження інституціально-правових причин кризових явищ в економіці (Web of Science)
Authors: Бліхар, М.М.
Blikhar, M.M.
ORCID ID: 0000-0003-2974-0419
Михаліцька, Н.Я.
Mykhalitska, N.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-8912-8005
Верескля, М.Р.
Veresklia, M.R.
ORCID ID: 0000-0002-7061-9066
Комарницька, І.І.
Komarnytska, I.I.
ORCID ID: 0000-0003-4314-877X
Козяр, Г.В.
Koziar, H.V.
ORCID ID: 0000-0003-0976-6347
Keywords: фінансове забезпечення
валовий зовнішній борг
відповідальність
соціальна відповідальність
право
трудова міграція
зайнятість населення
дефіцит бюджету
financial security
gross external debt
liability
social responsibility
law
labour migration
employment of population
budget deficit
Issue Date: 2021
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Series/Report no.: ;2
Abstract: Сформульовано актуальну проблему укріплення фінансово-економічної безпеки нашої країни шляхом переходу від некритичного виконання стандартних вимог фінансових організацій, від яких залежить надання та розміри міжнародних кредитів, до формування власної економічної політики на підгрунті переосмислення причин сучасного незадовільного стану фінансово-економічної безпеки України. Метою статті є дослідження проблем підвищення стійкості фінансової системи України з урахуванням зарубіжного досвіду та визначення головного напряму її забезпечення з опорою на пріоритет розвитку реального сектору економіки. Проблема забезпечення фінансової безпеки набуває першочергового значення і актуальності не тільки в Україні, а й в інших країнах. Вивчення зарубіжного досвіду показало, що стагфляція 1970-х років спровокувала помилкову неоліберальну економічну реакцію. Політичні заходи реагування були зосереджені, з одного боку, на дерегуляції ринків і, зокрема, ринків праці та фінансів, а з другого боку - на досягненні цінової стабільності замість повної зайнятості. Ця неоліберальна «контрреволюція» створила умови для появи «фінансіалізації» або «капіталізму з домінуванням фінансів» з початку 1980-х років, починаючи зі США і Великобританії й потім поширюючись по всьому світу. За останні 30 чи близько того років фінанси стали домінувати у промисловості, а нефінансові корпорації все більше займаються фінансовою, а не виробничою діяльністю. Наприклад, в Японії це призвело до Великої рецесії. В Україні така політика стала практикуватись під впливом вимог МВФ з початку 2000-х років. Завдяки цьому економіка втратила спроможність забезпечувати гідний рівень життя населення, вона стимулює трудову міграцію та зростання боргової залежності, з якої практично нема виходу без катастрофічних наслідків для державного суверенітету. Запропоновано переорієнтувати економічну політику України зі спонтанної розбудови «механізму фінансіалізації» на створення механізму розвитку реальної економіки та розширене відтворення ефективних робочих місць з високим рівнем плати праці у поєднанні зі соціальною відповідальністю підприємців та вдосконаленням нормативних вимог правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із забезпеченням фінансової безпеки держави. The article maps out the topical issue of reinforcing the financial and economic security of our country by switching from uncritical compliance with standard requirements of financial institutions affecting the provision and amount of international loans to development of own economic policy on the basis of rethinking the reasons for the unsatisfactory state of the financial and economic security of Ukraine. The purpose of the article is to study the issue of increasing the sustainability of the financial system of Ukraine taking into consideration foreign experience and to determine the main direction of its provision with the emphasis on the priority development of the real sector of the economy. The financial security issue has become of paramount importance and relevance not only for Ukraine but for other countries as well. The study of foreign experience showed that stagflation of the 1970s provoked an erroneous neoliberal economic reaction. Policy responses were focused on deregulation of markets, in particular labour and financial markets, on the one hand, and on achieving the price stability instead of full employment on the other hand. This neoliberal «counterrevolution» created the conditions for the emergence of «financialization» or «finance-dominated capitalism» since the early 1980s first in the USA and Great Britain and then spread around the world. Over the past 30 or so years, finance began to dominate the industry, and non-financial corporations are increasingly engaged in financial rather than production activities. For instance, in Japan it resulted in the Great Recession. In Ukraine such policy has been implemented since the early 2000s under the influence of IMF requirements. As a result, the economy has lost the ability to provide a decent standard of living for the population and encouraged the labour migration and the increase of debt burden which was practically unavoidable without catastrophic consequences for state sovereignty. It is proposed to redirect the economic policy of Ukraine from spontaneous development of the «mechanism of financialization» to the creation of a mechanism for the development of real economy and effective creation of high-wage jobs complemented by the social responsibility of entrepreneurs and improving the regulatory requirements for legal regulation of public relations related to ensuring the financial security of the state.
Description: Blikhar M. Financial security of the state: international experience in the study of institutional and legal causes of crisis phenomena in the economy / Blikhar M., Mykhalitska N., Veresklia M., Komarnytska I., Koziar G. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. - 2021. - № 2 (37). - С. 426-437.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4018
ISSN: 2306-4994
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бліхар веб.pdf304,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.