Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4019
Title: Assessment of the level of economic security of innovative enterprises: economic and legal aspect (Web of Science)
Other Titles: Оцінювання рівня економічної безпеки інноваційних підприємств: економіко-правовий аспект (Web of Science)
Authors: Бліхар, В.С.
Blikhar, V.S.
ORCID ID: 0000-0001-7545-9009
Копитко, М.І.
Kopytko, M.I.
ORCID ID: 0000-0001-6598-3798
Личенко, І.О.
Lychenko, I.O.
ORCID ID: 0000-0002-4838-3579
Вінічук, М.В.
Vinichuk, M.V.
ORCID ID: 0000-0002-6588-1254
Поліщук, Р.М.
Polishchuk, R.M.
ORCID ID: 0000-0002-2900-2427
Keywords: інновації
модель солоу
показники економічної безпеки підприємства
інтегральний показник рівня економічної безпеки підприємства
innovations
solow model
indicators of economic security of the enterprise
integrated indicator of the level of economic security of the enterprise
Issue Date: 2021
Publisher: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Series/Report no.: ;3
Abstract: Прагнення України інтегруватися до міжнародного економічного простору ставлять перед інноваційними підприємствами значні перешкоди, пов’язані з дестабілізувальним впливом процесів глобалізації. Серед найвагоміших варто виокремити фінансово-економічну та політичну нестабільність, ризики неплатоспроможності та зниження фінансової стійкості, що призводить до неможливості протидіяти зовнішнім і внутрішнім викликам та забезпечувати оптимальний рівень економічної безпеки. За таких умов загострюється необхідність ефективно протидіяти дестабілізувальним чинникам та забезпечувати високі показники рентабельності та прибутковості, що можна досягнути завдяки інноваціям та вдосконаленню фінансових відносин. Інноваційна діяльність, незважаючи на її високу вартість і значний рівень ризику, є одним із пріоритетних напрямів функціонування підприємства. Діяльність інноваційних підприємств привертає увагу економічних агентів, тому забезпечення належного рівня їхньої економічної безпеки є не менш важливим завданням. Враховуючи, що досі не існує єдиної уніфікованої та законодавчо закріпленої методики розрахунку рівня економічної безпеки підприємств, важливо знайти найбільш прийнятні та раціональні методи розрахунку рівня безпеки підприємств, а також розроблення правового механізму їх закріплення, що тривалий час перебуває в центрі уваги вчених і практиків. Однак визначена проблема досі не вирішена. Проведено дослідження основних підходів до оцінки рівня економічної безпеки інноваційних підприємств та визначено важливість у них фактору інновацій і правового регулювання фінансових відносин з іншими економічними агентами. Систематизовано основні індикатори економічної безпеки підприємства та проведено їх класифікацію на макроекономічні, фінансові, зовнішньоекономічні, інвестиційні, науково-технічні, а також виробничі. Обґрунтовано та запропоновано метод оцінювання рівня економічної безпеки інноваційного підприємства з використанням моделі Солоу. Ukraine’s desire to integrate into the international economic space poses significant obstacles to innovative enterprises due to the destabilizing impact of globalization. Among the most important are financial, economic and political instability, risks of insolvency and reduced financial stability, which leads to the inability to meet external and internal challenges and ensure the optimal level of economic security. Under such conditions, the need to effectively counteract the destabilizing factors and ensure high rates of efficiency and profitability, which can be achieved through innovation and improvement of financial relations. Innovative activity, despite its high cost and significant level of risk, is one of the priorities of the enterprise. The activities of innovative enterprises attract the attention of economic agents, so ensuring the proper level of their economic security is no less important. Given that there is still no single unified and legally established method of calculating the level of economic security of enterprises, it is important to find the most acceptable and rational methods of calculating the level of security of enterprises, as well as developing a legal mechanism for their consolidation, which is the focus of scientists and practitioners for a long time. However, the problem has not yet been resolved. The article examines the main approaches to assessing the level of economic security of innovative enterprises and identifies the importance of the factor of innovation and legal regulation of financial relations with other economic agents. The main indicators of economic security of the enterprise are systematized and their classification into macroeconomic, financial, foreign economic, investment, scientific and technological, as well as production is performed. The method of assessment the level of economic security of an innovative enterprise using the Solow model is substantiated and proposed.
Description: Blikhar V. Assessment of the level of economic security of innovative enterprises: economic and legal aspect / Blikhar V., Kopytko M., Lychenko I., Vinichuk M., Polishchuk R. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. - 2021. - № 3 (38). - С. 240-248.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4019
ISSN: 2306-4994
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бліхар2 веб.pdf379,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.